УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

ГРУПА ЗА КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Комунална полиција обавља послове који се односе на:

•    непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушвања, односно, успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:
1. спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања;
2. заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично);
3. сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима;
4. спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећивање фасада и других објеката, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање графита; лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; прљање и оштећивање градског мобилијара; остављање грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене, као и вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа Града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању;
5. контрола уклањања снега и леда;
6. спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и слично);
7. откривање и у границама овлашћења, спречавање бесправне изградње објеката и контрола спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;
8. контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца;
9. обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
10. одржавање реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за постављање пловних објеката и др.) и обалама река;
11. обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
12. обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;
13. контрола употребе симбола и имена Града.
•    остварирање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, који се односи нарочито на:
1. јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за то одређена и др.);
2. ауто-такси превоз ( откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила и др.);
3. јавни ванлинијски превоз робе и превоз за сопствене потребе;
4. речни линијски превоз;
5. паркирање (спречавање паркирања на местима на којима се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја, контрола коришћења паркиралишта у складу са прописом и сигнализацијом, паркирање на резервисаним паркинг местима и сл.).
•    заштиту животне средине, а нарочито у области: заштите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, контроле природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и неопасног отпада и др;
•    заштиту општинских и некагорисаних путева, улица и државних путева из надлежности Града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
•    заштиту културних добара и других јавних објеката од значаја за Град;
•    вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката, као и других послова из надлежности Града;
•    подршку спровођења прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града;
•    пружање помоћи надлежним органима Града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција);
•    предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града и
•    учествовање у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.
•    непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушвања, односно, успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:
1. спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања;
2. заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично);
3. сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима;
4. спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећивање фасада и других објеката, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање графита; лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; прљање и оштећивање.

 


руководилац групе Милорад Грбић

телефон: +381 (0) 26 4627 902

телефон: +381 (0) 64 844 91 49

 

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:

1)    упозорење;
2)    усмено наређење;
3)    провера идентитета;
4)    довођење;
5)    прегледање лица и предмета;
6)    привремено одузимање предмета;
7)    видео надзор;
8)    употреба средстава принуде, и то физичке снаге,службене палице и средстава за везивање;

   Комунални полицајац може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града изрећи мандатну казну, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.                                                    

УПОЗОРЕЊЕ
    Комунални полицајац упозориће лице које својим понашањем, деловањем или пропуштањем одређене радње може да наруши законом и другим прописима уређени комунални ред или други ред из надлежности града.
            Упозорење се даје усмено, писано или путем средстава јавног информисања.


УСМЕНО НАРЕЂЕЊЕ
    Комунални полицајац усменим наређењем издаје обавезна упутства и забране и налаже мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова из делокруга комуналне полиције.
    Кад комунална полиција предузима хитне мере и врши спасилачку функцију,комунални полицајаци усмена наређења издају само док те послове не преузму надлежни органи града и овлашћене организације, и то ради отклањања непосредне опасности за људе и имовину,како и неодложне заштите животне средине и друге заштите из делокруга града.

 

ПРОВЕРА ИДЕНТИТЕТА
     Комунални полицајац извршиће проверу идентитета лица чије понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне полиције.
    Комунални полицајац провериће на лицу места идентитет лица и на оправдан захтев службенох лица надлежног органа града,одсносно овлашћене организације.
    Пре провере идентитета комунални полицајац дужан је да упозна лице са разлозима провере његовог идентитета.
    Провера идентитета врши се увидом у личну исправу или на основу изјаве лица чије је идентитет проверен.

 

ДОВОЂЕЊЕ
    Ако комунални полицајац не може да утврди идентитет лица провером, то лице ће без одлагања довести надлежном органу ради утврђивања идентитета.

 

ПРЕГЛЕДАЊЕ ЛИЦА И ПРЕДМЕТА
    Приликом обављања законом утврђених послова комунални полицајац може извршити преглед лица затеченог у кршењу прописа из делокруга комуналне полиције, возила и предмета који су у непосредној близини или под надзором лица које прегледа.
    Преглед лица и предмета врши се непосредно или уз коришћење техничког средства. Пре вршења прегледа предмета комнунални полицајац позваће лице да омогући увид у садржај предмета. Приликом принудног отварања предмета комунални полицајац настојаће да проузрокује што мању штету, а уколико до штете дође, обезбедиће да се настала оштећења после отварања предмета фиксирају фотографијом или на други погодан начин. Преглед лица мора вршити лице истог пола.
    Ако комунални полицајац  при прегледу нађе предмете за које се основано може претпоставити да су предмет кривичног дела или прекршаја о томе ће одмах обавестити полицију и поступити по добијеним упутствима.

 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА
    Комунални полицајац привремено ће одузети предмет који је прибављен, употребљен или настао кршењем прописа из делокруга комуналне полиције.
    Привремено одузете предмете комунални полицајци дужни су да предају надлежном органу или да поступају са тим предметима у складу са налогом тог органа. У случају кад се против лица од кога је предмет одузет не покрене поступак пред надлежним органом, предмети ће се одмах вратити лицу од кога су одузети.
    Приликом одузимања предмета комунални полицајац дужан је да изда потврду о привремено одузетим предметима. 

      

ВИДЕО НАДЗОР
    Када је то потребно ради спречавања кршења прописа из делокруга комуналне полиције, одређени простор и објекат може се обезбедити видео надзором.
    Уређаји за видео надзор морају бити видљиви, са истакнутим натписом да је простор или објекат обезбеђен видео надзором.

 

УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ
    Физичку снагу и службену палицу комунални полицајац може да употреби само ако у обављању послова на други начин од себе или другог не може да одбије истовремени противправни напад.
    Службена палица има техничка обележја  утврђена подзаконским прописима полиције о средствима принуде, односно о посебној опреми за обављање полицијских послова.
    Средства за везивање комунални полицајац може, у складу са законом, да употреби против лица које пружа отпор  или покушава да побегне.
    Средствима за везивање сматрају се службене лисице,пластичне затеге и друга за то намењена средства према Закону о полицији и са техничким и другим карактеристикама утврђеним подзаконским прописом о средствима принуде.
 

 

Републички прописи:

- Закон о комуналној полицији
- Правилник о начину и поступку  вршења контроле комуналне полиције
- Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца
- Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавања
- Правилник о начину утврђивања психофизичке способности


Локални прописи (градске одлуке, и то оне које су тренутно на снази, а Комунална полиција је укључена у исте):

У Службеном листу Број 4, од 3. јула 2010. године су одлуке о оснивању Комуналне полиције града Смедерева и то:

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији градске управе града Смедерева
- Одлука о облицима и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и Одељења за инспекцијске послове градске управе града Смедерева
- Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца града Смедерева
- Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми Комуналне полиције града Смедерева


У Службеном листу Број 6, од 16. Септембра 2011. године је:

- Одлука о ауто-такси превозу

- Одлука о градском водоводу и канализацији (Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној 4. новембра 2011.године)
- Одлука о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичких зона на територији града Смедерева (Скупштина града Сда, на 35. седници одржаној 4. новембра 2011.године)