УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Одељење за финансије

  Обавља послове који се односе на:

- израду Нацрта одлуке о буџету града Смедерева,

 

- израду Нацрта одлуке о допунском буџету града Смедерева,

 

- израду Упутства за припрему буџета града Смедерева, које садржи смернице као основ за израду финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника,

 

- израду Предлога одлуке о привременом финансирању града Смедерева,

 

- израду Нацрта одлуке о завршном рачуну града Смедерева,

 

- послове периодичног извештавања о планираним приходима и извршеним расходима буџета града Смедерева,

 

- израду Предлога решења о одобравању средстава из текуће и сталне буџетске резерве,

 

- послове планирања и праћења остварења прихода и извршења расхода буџета града Смедерева,

 

- анализу захтева за финансирање директних корисника и предлагање висине апропријације, као и поступак измене апропријације директних буџетских корисника,

 

- праћење и билансирање  средстава неопходних за исплату  плата, додатака и накнада изабраних, постављених и запослених лица у органима града Смедерева,

 

- управљање готовином и дугом,

 

- контролу захтева за плаћање,

 

- вођење главне књиге и помоћних књига,

 

- информациону подршку трезорском пословању,

 

- усаглашавање пословних књига са пословним књигама директних и индиректних корисника и са Управом за трезор,

 

- израду периодичних и консолидованог завршног рачуна трезора града Смедерева,

 

- извршавање налога за пренос средстава са рачуна буџета,

 

- припрему и израду предлога финансијских планова директних и индиректних корисника усаглашених са Одлуком о буџету града Смедерева,

 

- вођење евиденције о основним средствима,

 

- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном смислу,

 

- праћење реализације закључених уговора у делу финансирања,

 

- сарађивање са координатором и пројектним тимом корисника буџета Републике Србије (надлежно министарство) у чијем је буџетском разделу пројекат,

 

- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе  и начелника Одељења,

 

- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања послова  из делокруга  Одељења у складу са прописима,

 

- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству,

 

- послове канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода, односно контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода,

 

- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,

 

- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и обрадом пореских пријава, као и канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода,

 

- пружање стручне помоћи пореским обвезницима,

 

- опредељивање захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем, обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода,

 

-  израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода,

 

-  израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,

 

- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним  стварима и непокретности пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној наплати, вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање послова редовне и принудне наплате у складу са законом,

 

-  вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника,

 

-  послове администрирања у складу са прописима,

 

- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове  за локалну пореску администрацију у складу са важећим законским прописима,

 

- друге послове у складу са законом и Статутом града Смедерева.

 

 

Одељење за финансије

начелник Дамњан Стајић

телефон: +381 (0) 26 4622 257

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1667

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1610

 e-mail: nacelnik.finansije@smederevo.org.rs

 e-mail: damnjan.stajic@smederevo.org.rs

Одсек за буџет

шеф Весна Ћурчић

телефон: +381 (0) 26 4631 113

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1669

 

Одсек за трезор

шеф Саша Манчић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1663

 

Одсек за рачуноводство

шеф Лела Вукосављевић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1633