УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције обавља послове који се односе на:
 
Послове инспекцијског и другог надзора у комуналној области, у области изградње објеката за које одобрење за изградњу издаје Град, у области саобраћаја и путева, у области заштите животне средине, у области образовања и васпитања, у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине, обавља послове Комуналне полиције као и послове принудног извршења, опште и правне послове, у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

У оквиру Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције обављају се послови у складу са позитивним законским прописима, и то:

 

- Комунална инспекција, обавља поверене послове,  који се односе на надзор над трговином ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена.

Осим поверених послова Комунална инспекција обавља и инспекцијски надзор над извршењем закона и градских прописа који се односе на обављање комуналних делатности, и то:

- производњом и снабдевањем корисника одговарајућим комуналним производом,

- прочишћавањем и одвођењем атмосферских и отпадних вода,

- одржавање чистоће у градским и сеоским насељима,

- уређењем и одржавањем паркова, зелених и рекреационих површина, као и других   јавних површина посебне намене,

- одржавањем и коришћењем јавне расвете,

- уређењем, одржавањем и коришћењем пијаца,

- одржавањем бунара и јавних чесми,

- уређењем и одржавањем градске кафилерије и организацијом службе за хватање паса  луталица,

            - одржавањем градске и сеоских депонија,

- одржавањем и уређењем гробаља,

- одређивањм услова и начина постављања привремених покретних продајних објеката,

- држање домаћих животиња,

- контролом радног времена у угоститељским објектима,

- вођење управног поступка у предметима  комуналне инспекције,

-обавља и друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим  прописима донетим на основу Закона.

 

- Грађевинска инспекција,  обавља   поверене   послове  који   се  односе  на:

-вођење управног и извршног поступка,

-доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора над спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи,

-доноси решења за уклањање објеката или његовог дела који су изграђени без грађевинске дозволе,

- сачињава Програм уклањања објеката,

- извршава решења о уклањању објеката или његовог дела који су изграђени без грађевинске дозволе,

-доноси решења о обустави радова ако се објекат не гради према грађевинској дозволи,

-врши надзор над коришћењем објеката,

-обавља и друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

 

- Саобраћајна инспекција, обавља надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у комуналној области и области саобраћаја и путева;

            - надзор над обављањем јавног превоза  путника и ствари у друмском саобраћају, и то:

                - такси превоз путника;

            - линијски, ванлинијски и превоз путника за сопствене потребе;

            - линијски, ванлинијски и превоз ствари за сопствене потребе;

            - контролa важећих и оверених редова вожње и друге документације у вези са обављањем делатности јавног превоза путника;

            - контрола изграђености и опремљености аутобуских стајалишта;

            - поступање по захтевима за утврђивање услова за возила за обављање такси превоза;

            - контрола јавног пута у експлоатацији са аспекта безбедности саобраћаја на путу;

            - контрола постављања вертиклане и хоризонталне саобраћајне сигнализације;

- контрола радова на изградњи, реконструкцији и одржавању општинских путева и улица, његовог дела и путног објекта,

            - контрола стања општинских путева и улица, њихових делова  и путних објеката,

            - контрола заузећа јавних саобраћајних површина,

            - контрола услова одвијања саобраћаја општинским путевима и улицама,

            - контрола коришћења обале и водног простора и постављање пловних објеката,

             -вођења управног поступка,

            -подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа,

            -прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске управе,

            -припремање извештаја и информација везаних за инспекцијски надзор,

            -друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона. 

 

            -Инспекција за заштиту животне средине обавља послове који се односе на:

            - вођење управног и извршног поступка,

            -доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у области заштите животне средине у делу поверених послова, и то:

            - надзор над објектима за које одобрење за градњу издаје Град, контрола испуњености прописаних услова за обављањe делатности привредних субјеката у погледу заштите животне средине,

            - надзор загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро загађења,

            - надзор у делу заштите од буке од извора који се стављају у промет и коришћење,

            - надзор над спровођењем мера заштите у поступцима процене утицаја на животну средину,

            -надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које Град издаје дозволу за управљање отпадом,

            - надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за  постројења и активности за које дозволу за управљање амбалажним отпадом издаје надлежни орган Града,

            -надзор у делу заштите од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган Града,

            - надзор над спровођењем мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних добара који су актом града проглашени заштићеним подручјима,

            - надзор у области управљања хемикалијама, односно над обављањем делатности промета односно коришћења нарочито опасних хемикалија за које дозволу издаје надлежни орган Града,

            -надзор над постројењима и активностима који подлежу издавању интегрисане дозволе (IPPC) за које одобрење за изградњу или употребну дозволу издаје надлежни орган Града,

            -поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности,

            -друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона  из области заштите животне средине.

 

            - Просветна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над применом Закона и других прописа из области образовања и васпитања, и врши контролу над радом установа у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања у делу поверених послова,и то:

 

             - поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката,

            - остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених,

            -. остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља,

            - обезбеђење заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи,

            -. поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону,

            - испуњеност прописаних услова за спровођење испита,

            -. прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа,

            -  у поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону,

            -  друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

 

Комунална полиција  обавља послове који се односе на:

 

- одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност и то: снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављање привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавање комуналних објеката; пијаца; гробља; паркова; зелених и других јавних површина; јавне расвете; стамбених и других објеката,

- вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналних и других делатности из надлежности града,

- остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града,

- заштиту животне средине,

- заштиту културних добара,

- заштиту локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град,

- подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање, у

Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града

-обавља и друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона".

 

 

            Послови принудног извршења

  

- организовање и спровођење принудних извршења решења Одељења;

-обављање прегледа објеката ради утврђивања начина извршења, процену радне снаге и механизације за спровођење извршења, доношење плана и програма и утврђивање динамике извршења, састављање записника о принудном извршењу;

-сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења  ради предузимања мера да се на објектима који су предмет извршења искључи електрична енергија, плин, птт, водовод и канализација и други инфраструктурни садржаји, обезбеђење присуства припадника Министарства унутрашњих послова, утврђивање трошкова принудних извршења (трошкови радне снаге, механизације и др).

  

            Правни послови

  

-пружање стручне помоћи извршиоцима у вођењу управног поступка и припреми решења и закључака, захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за привредне преступе, кривичних пријава, обраду приговора и жалби;

-давање стручних смерница за вођење усмених расправа у управном поступку;

-праћење прописа из области делокруга рада Одељења;

-израда предлога нових, као и  измена и допуна постојећих Одлука из надлежности Одељења;

-припрема и обједињавање одговора, извештаја и других аката Одељења према органима града, градском јавном правобранилаштву, државним органима и организацијама и сл.;

-припрему анализе, извештаја и информација о раду Одељења.

  

            Административни послови

  

- вођење обједињене евиденције присутности на раду запослених у Одељењу, организовање послова пријема, евидентирања, распореда предмета и поште, пријем и експедицију предмета за архивирање и експедицију поште.

 

Одсек за инспекцијске послове

 телефон: +381 (0) 26 415-0-507

 

Питања која грађани најчешће постављају:

Група за грађевинску инспекцију

Група за инспекцију заштите животне средине

Група за комуналну инспекцију

Група за саобраћајну инспекцију

Група за грађевинску инспекцију

1. Колико новоизграђени објекат треба бити удаљен од границе парцеле или од суседног објекта?
2. Да ли грађевински инспектори излазе на терен и по анонимним  пријавама?
3. Да ли инспекција може да наложи власнику суседног објекта да постави олуке или да повећа висину димњака?
4. Шта је потребно од документације приликом издавања грађевинске дозволе или решења којим се одобравају радови?
5. За коју врсту и висину ограде није потребна сагласност комшије?
6. Да ли је за постављање ограде од плетене жице потребна дозвола?
7. Да ли грађевинска инспекција има надлежност да поступа  у случају када  је комшија својим објектом или оградом  зашао у суседну парцелу?
8. Да ли може грађевинска инспекција да обустави радове на изградњи објекта јер сусед сматра да грађевинска дозвола није правилно издата, односно да је приликом издавања била неопходна његова  сагласност?
9. Како се може уклонити гаража са јавне површине?
10. На који начин могу грађани да  асфалтирају  улицу и који је прави пут да то ураде?
11. Како поступа грађевинска инспекција када постоје оштећења водоводних и канализационих инсталација у стамбеној згради?
12. Да ли је дозвољена изградња  на одређеној парцели и, ако јесте, колико велики објекат мпже да се направи?
13. Зашто се не  спроводи принудно извршење решења за уклањање, јер је очигледно да власник не може исти да легализује?
14. Како  странка може да оствари своја права јер сматра да му  комшија наноси штету коришћењем свог објекта?

 

1. Колико новоизграђени објекат треба бити удаљен од границе парцеле или од суседног објекта?
Објекат треба поставити онако како је предвиђено овереним главним пројектом и грађевинском дозволом, коју издаје Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.
 
2. Да ли грађевински инспектори излазе на терен и по анонимним  пријавама?
Када је у питању изградња објекта, грађевински инспектори поступају по писменим, усменим и телефонским пријавама, било оне анонимне или не, као и по службеној дужности.
 
3. Да ли инспекција може да наложи власнику суседног објекта да постави олуке или да повећа висину димњака?
Ако је објекат легалан, инспектор налаже власнику да радове изведе према овереном главном пројекту, односно да постави олуке и уради димњак онако како је дато у пројекту. Ако је објекат нелегалан, доноси се решење за уклањање целог објекта, јер не може да се третира само део објекта, па се странка упућује да своја права потражи у судском поступку.
 
4. Шта је потребно од документације приликом издавања грађевинске дозволе или решења којим се одобравају радови?
Странка се упућује на Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, које је надлежно за издавање наведених докумената.
 
5. За коју врсту и висину ограде није потребна сагласност комшије?
Странка се упућује да прибави решење којим се одобрава изградња ограде од Одељења за урабанизам, изградњу и комуналне делатности, јер ограда се сматра помоћним објектом и није довољна само сагласност власника суседне парцеле.
 
6. Да ли је за постављање ограде од плетене жице потребна дозвола?
Ако је ограда направљена  од плетене жице без бетонског парапета није потребна никаква дозвола, јер таква ограда се не сматра објектом или помоћним објектом.
 
7. Да ли грађевинска инспекција има надлежност да поступа  у случају када  је комшија својим објектом или оградом  зашао у суседну парцелу?
Грађевинска инспекција контролише легалност изградње објекта, односно да ли власник поседује грађевинску дозволу и радове изводи према њој, а све што се тиче имовине, односно заузећа парцеле, у надлежности је Суда.
 
8. Да ли може грађевинска инспекција да обустави радове на изградњи објекта јер сусед сматра да грађевинска дозвола није правилно издата, односно да је приликом издавања била неопходна његова  сагласност?
Ако инвеститор поседује правоснажну грађевинску дозволу и пријаву почетка извођења, може да отпочне са изградњом и нема основа за обуставу радова, а начин издавања грађевинске дозволе је у надлежности урбанистичког а не грађевинског инспектора.
 
9. Како се може уклонити гаража са јавне површине?
Гараже које се налазе на јавним површинама, односно у међублоковском просторима, имају исти статус тј. нелегалне су ( осим једног броја зиданих гаража), а уклањање се врши углавном у сарадњи са Дирекцијом за изгрању, урбанизам и грађевинско земљиште када постоји план за уређење тог простора, или када дође до промене простора изградњом новог објекта.
 
10. На који начин могу грађани да  асфалтирају  улицу и који је прави пут да то ураде?
Потребно ја да се преко своје Месне заједнице обрате Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште како би се то узело у обзир приликом израде плана и програма за наредни период.
 
11. Како поступа грађевинска инспекција када постоје оштећења водоводних и канализационих инсталација у стамбеној згради?
Ако Скупштина зграде има склопљен Уговор о одржавању зграде са овлашћеном  фирмом, грађевински инспектор на основу њиховог  стручног налаза доноси решење којим налаже извођење радова на отклањању квара односно оштећења, а ако не постоји Уговор о одржавању, инспектор сачињава записник о стању оштећеног дела стана и странка се упућује на суд.
 
12. Да ли је дозвољена изградња  на одређеној парцели и, ако јесте, колико велики објекат мпже да се направи?
Странка треба да се обрати  Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.
 
13. Зашто се не  спроводи принудно извршење решења за уклањање, јер је очигледно да власник не може исти да легализује?
Законом о плaнирању и изградњи је дефинисано да се рушење објеката  који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе, а за које је поднет захтев  за легализацију, неће спроводити, нити ће се доносити решење о уклањању до правоснажно окончаног поступка легализације од стране надлежног Одељења.
 
14. Како  странка може да оствари своја права јер сматра да му  комшија наноси штету коришћењем свог објекта?
На основу писменог захтева, грађевински инспектор може да направи увид у чињенично стање са евидентираним оштећењима, а странка у судском поступку ангажовањем судског вештака грађевинске струке, који је овлашћен да утврђује узрок оштећења, може да оствари своја права у смислу надокнаде штете или др.
 

Група за инспекцију заштите животне средине

1. Да ли инспектор за заштиту животне средине поступа према усменој пријави телефоном или лично?
2. Шта инспектор може учинити у случају буке која потиче од музичких уређаја или од уређаја и машина из производних погона?
3. Ко је надлежан када високо дрвеће угрожава усеве непосредног комшије.
4. Коме се грађани могу обратити за уништавање амброзије?
5. Какав је квалитет воде са јавних чесми на територији града?
6. Какав је квалитет ваздуха у граду?
7. Ко је надлежан за паљење разног отпада, како на јавним тако и у приватним поседима?

 

1. Да ли инспектор за заштиту животне средине поступа према усменој пријави телефоном или лично?

Да уколико је предмет усмене пријаве такав да треба хитно реаговати.

2.   Шта инспектор може учинити у случају буке која потиче од музичких уређаја или од уређаја и машина из производних погона?

На основу пријаве или по службеној дужности, инспектор излази на терен, сачињава записник о затеченом стању, налаже обавезно мерење буке преко овлашћене установе и на основу добијеног извештаја, уколико је потребно, налаже предузимање техничко-технолошких мера да се ниво буке доведе у дозвољене границе.

3.    Ко је надлежан када високо дрвеће угрожава усеве непосредног комшије.

Инспектор за заштиту животне средине је задужен за дрвеће и зеленило на јавним зеленим површинама, као и за дрвеће у приватним двориштима које прети да угрози објекте, а за случај угрожавања усева, надокнаде штете и др. између две суседне парцеле, странке упућујемо да проблем решавају судским путем.

4.    Коме се грађани могу обратити за уништавање амброзије?

Ако се налази на јавним зеленим површинама онда се могу обратити инспекторима за заштиту животне средине, док ако је има на пољопривредним земљиштима, пољопривредним и фитосанитарним инспекторима.

5.    Какав је квалитет воде са јавних чесми на територији града?

На основу резултата анализе воде са јавних чесми на територији града, постављају се табле са натписом упозорења код оних чесми где је утврђена микробиолошка и физичко-хемијска неисправност. Код таквих чесми вода није за употребу.

6.    Какав је квалитет ваздуха у граду?

На основу Закона о заштити ваздуха, инспектори за заштиту животне средине могу свим оператерима, као и Јавном стамбеном предузећу, да наложе мерења емисије загађујућих  материја у ваздуху. Уколико има прекорачења загађујућих материја, налаже се предузимање техничко-технолошких мера како би се ниво загађујућих материја свео на дозвољен.

7. Ко је надлежан за паљење разног отпада, како на јавним тако и у приватним поседима?

Инспектори за заштиту животне средине поступају и по пријави и по службеној дужности, доносе решења о забрани паљења, подносе захтеве за покретање прекршајног поступка ради новчаног кажњавања прекршиоца.
 

Група за комуналну инспекцију

 
1. Да ли комунални инспектори излазе на терен и по анонимним пријавама?
2. Како се може решити питање великог броја паса луталица?
3. Како се може решити проблем дивљих депонија?
4. Изношење смећа и распоред изношења смећа на територији града  и на територији сеоских насеља?
5. Ко поставља посуде за изношење смећа?
6. Ко се стара о чишшењу и уклањању снега у граду?
7. Како спречити продају робе на јавној површини?
8. Ко уклања возила са јавних и јавних зелених површина, а ко са јавних саобраћајних површина?
9. Ко се стара о изгледу и одржавању јавних површина у граду?
10. Ко се стара о уређењу јавних зелених површина у граду Смедереву?
11. Који су услови  држања и узгајања домаћих животиња у граду?
12. Које је прописано радно време угоститељских објеката?
13. Ко даје одобрење за постављање покретних продајних објеката?
14. Шта је потребно од документације приликом издавања решења за раскопавање јавне површине?
15. Ко издаје одобрење  угоститетељским објекатаима за рад у ноћним сатима ( ноћни клубови)?


1. Да ли комунални инспектори излазе на терен и по анонимним пријавама?
 Комунални инспектори поступају по писменим, усменим и телефонским пријавама, као и по службеној дужности, у зависности од врсте пријаве и од начина решавања.
2. Како се може решити питање великог броја паса луталица?
Одлуком о начину држања и заштите домаћих животиња на територији градског и сеоских насеља забрањено је слободно кретање паса на јавним површинама, јер ће се у том случају сматрати животињама без старања господара ( луталицама),са свим последицама која из таквог статуса произилазе. Тренутно је у току изградња азила за напуштене псе, а због пребукираности тренутног центра за смештај паса луталица и нехигијенских услова, на снази је забрана хватања паса луталица прописана од стране Републичког ветеринарског инспектора, до пустања у рад новоизграђеног азила.
3. Како се може решити проблем дивљих депонија?
Уклањање дивњих депонија које настају услед остављања кућног и другог смећа ван прописаног места за њихово одлагање и ван типизираних посуда (контејнера) врши се на основу уговора између Градске управе и извршиоца посла и  по налогу комуналне инспекције у случају када дивље депоније нису обухваћене овим уговором. Депоновање смећа ван прописаног места, кажњиво је на основу Одлуке о комуналном уређењу градског и сеоских насеља у Граду Смедереву, и против лица које чине такав прекршај а буду затечени на лицу места или по пријави грађана комунална инспекција покреће захтев за прекршајни поступак.
4. Изношење смећа и распоред изношења смећа на територији града  и на територији сеоских насеља?
Изношење и депоновање кућног смећа, као и другог смећа са јавне површине у градском насељу врши предузеће или предузетник (давалац услуга) коме су поверени ови послови а у складу са планом и програмом изношења смећа на основу кога се и прави динамика изношења смећа у зависности од потреба, количине, распоживе механизације, временских услова и друго. Изношење и депоновање кућног смећа као и другог смећа на територији сеоских насеља организују сами житељи преко својих Месних заједница, као и на основу закљученог уговора са даваоцем услуга.
5. Ко поставља посуде за изношење смећа?
Типизиране посуде за изношење смећа као и место за њихово постављање својим решењем одређује орган управе надлежан за послове комуналне инспекције на основу пројектне документације, и по претходно прибављеном урбанистичком мишљењу Дирекције за изградњу и мишљења даваоца услуга.
6. Ко се стара о чишшењу и уклањању снега у граду?
О чишћењу и уклањању снега са јавних површина у редовним околностима старају се извршиоци ( Јавно комунално предузеће у граду и Секција за путеве ван града) према плану и програму Зимске службе и закључцима  Штаба Зимске службе, а у ванредним околностима према плану обављања зимске службе у ванредним околностима и закључцима Штаба цивилне заштите. Сви власници или корисници стамбеног или пословног простора су дужни да редовно чисте и уклањају снег са површина непосредно око својих објеката до ивице тротоара са коловозом или јавним паркиралиштем и да га до одношења гомилају на ову линију. Када снег и лед на крововима зграда услед отапања или већег нагомилавања, почне да представља очигледну претњу по живот и имовину људи, комуналних објеката, урђаја, водова и инсталација, власник или корисник објекта, пословног простора, као и представник власника стамбеног и пословног простора је дужан да о свом трошку организује, уз примену свих мера безбедности, уклањање ових наноса. Субјекти који управљају или трајно користе јавне површине посебне намене или посебне површине у јавној употреби ( железничке и аутобуске станице, стајалишта, пристаништа, пијаце, гробља, школска дворишта, дворишта предшколских установа, болничких и геронтолошких установа и сл.) су обавезни да уклањају снег, посипају те површине индустријском сољу и да прикупљени снег односе на места предвиђена за одлагање уклоњеног снега.
7. Како спречити продају робе на јавној површини?
Одлуком о комуналном уређењу градског и сеоских насеља у Граду Смедереву забрањено је вршити бесправно заузеће јавне површине ради излагања робе продаји и против лица која чине овакав прекршај комунална инспекција у складу са својим овлашћењима покреће захтев за прекршајни поступак било по пријави грађана или ако сама затекне прекршиоца на лицу места.
8. Ко уклања возила са јавних и јавних зелених површина, а ко са јавних саобраћајних површина?
Надлежан за издавање налога за уклањање возила са јавних и јавних зелених површина ( ван јавних саобраћајних површина), јавних паркиралишта и из јавних гаража (јавне површине посебне намене) је орган управе надлежан за послове комуналне инспекције, самостално или уз асистенцију Одељења саобраћајне полиције у Смедереву, а надлежан орган за издавање налога за уклањање неправилно паркираних и заустављених возила са јавних саобраћајних површина, као што су коловози и тротоари је Одељење саобраћајне полиције у Смедереву,  на основу Одлуке о паркирању, заустављању, уклањању и чувању моторних и других возила на територији града Смедерева.
9. Ко се стара о изгледу и одржавању јавних површина у граду?
Послове уређивања, изградње, реконструкције и одржавања јавног грађевинског земљишта и јавних површина у градском насељу обавља Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, а ове послове у сеоским насељима врши Месна заједница. О управљању и коришћењу улица, путева, тргова и других јавних површина одлучује Скупштина града Смедерева, а за њихову изградњу, одржавање, заштиту и развој одговорна је Дирекција и то на основу посебних планова и програма о уређењу јавног грађевинског земљишта, као и одлука Скупштине града Смедерева и сходно томе закључених уговора, с тим да инспекцијски надзпр над извршењем ових аката врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе Смедерево.
10. Ко се стара о уређењу јавних зелених површина у граду Смедереву?
За подизање, уређење и одржавање јавних зелених површина опште намене у градском насељу одговорна је Дирекција за изградљу, а ове послове на основу посебног уговора са Дирекцијом за изградњу, обавља Јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник коме су ови послови поверени одлуком града Смедерева. На територији сеоских насељених места одржавање јавних зелених површина опште намене врши Месна заједница. О одржавању јавних зелених површина посебне намене старају се установе и организације којима су ове површине поверене на управљање и коришћење.
11. Који су услови  држања и узгајања домаћих животиња у граду?
У градском насељу, на свим деловима јавних површина, као и индивидуалним домаћинствима забрањено је држати, чувати или узгајати копитаре и папкаре ( коње, краве, свиње, овце, козе и сл.), као и држање било каквих објеката за организовање пољопривредне делатности узгоја или това било којих домаћих животиња, осим за потребе свог домаћинства и своје личне потребе, а чије држање и узгајање није забрањено на одређеним деловима градског насеља у складу са Одлуком о начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији града Смедерева.
12. Које је прописано радно време угоститељских објеката?
На основу одлуке о распореду радног времена у области промета на мало угоститељства, занатства и других услужних делатности у Граду Смедереву за угоститељске објекте који су категорисани Правилником о разврставању и минималним условима и категоризацији угоститељских објеката прописано је радно време од 08,00 до 24,00 сата радним даном и недељом, петком и суботом од 08,00 до 01,00 сати, а у периоду од 01. јула до 30. септембра свим данима од 08,00 до 01,00 сати.
13. Ко даје одобрење за постављање покретних продајних објеката?
Коришћење јавних површина за постављање покретних продајних објеката као што су: тезге, штандови и полице за продају публикација и штампе, уређаји и апарати за сладолед, кокице, освежавајућа и безакохолна пића, витрине за семенке и слично, одобрава се од стране органа управе надлежног за послове комуналне инспекције, ана основу приложеног решења за обављање ове врсте делатности, по претходно прибављеном урбанистичком мишљењу Дирекције за изградњу града.
14. Шта је потребно од документације приликом издавања решења за раскопавање јавне површине?
Раскопавање јавних површина, као и јавних зелених површина се може вршити на основу претходно прибављеног одобрења органа управе надлежног за послове комуналне инспекције, уз обавезу Дирекције за изградњу да по завршетку радова јавну површину врати у пређашње стање најкасније у року наведеном у одобрењу, на трошак инвеститора.Инвеститор, односно извођач радова на раскопавање јавне површине је дужан  да пре отпочињања радова, а приликом подношења захтева, достави органу управе надлежном за издавање одобрења следећу документацију:
 • Сагласност јавних и дистрибутивних предузећа и организацију које управљају појединим инсталацијама и уређајима ( водовод, канализација, електровод, гасовод, топловод, ТТ водови и сл.) испод и изнад јавне површине чијесе раскопавање планира;
 • копију плана парцеле;
 • доказ о власништву или поседовни лист;
 • одобрење за изградњу, главни пројекат и пријаву почетка извођења радова за објекат, ако се ради о прикључку;
 • сагласност Завода за заштиту споменика културе уколико се раскопава површина која представља културно добро;
 • друге посебне сагласности, које по службеној дужности затражи орган надлежан за издавање одобрења;
15. Ко издаје одобрење  угоститетељским објекатима за рад у ноћним сатима (ноћни клубови)?
На захтев власника угоститељског објекта орган управе надлежан за послове комуналне инспекције може одобрити, под посебним условима, привремено обављање угоститељске делатности по ноћном распореду радног времена з периоду од 22,00 до 04,00 сата радним даном и недељом, а од 22,00 до 05,00 сати четвртком, петком и суботом у својству тзв, '' Ноћног клуба''. Власник угоститељског објекта, који се определи за за обављање делатностиу својству ноћног клуба, не може истовремено да обавља делатност у дневном распореду радног времене у својству угоститељског објекта, у складу са Одлуком о радном времену.
 

Група за саобраћајну инспекцију

1. Ко је надлежан за отклањања заузећа пута?
2. Ко је належан за постављање вертиклане и хоризонталне сигнализације?
3. Ко контролише рад линијских превозника?
4. Како се отварају нова аутобуска стајалишта и  ко одржава постoјећа?
5. Ко  контролише рад ауто-школа?
6. Ко је належан за постављање техничких средтсва за успоравање саобраћаја (лежећих полицајаца) ?
7. Ко издаје решења за крпљење ударних рупа на коловозу?
8. Ко издаје решења за уређење путног појаса и поткресивање дрвећа и растиња, општинских и некатегорисаних путева пута и улица?
9. Ко уклања непрописно паркирана возила на саобраћајним површинама?
10.Ко издаје решења за зауствљање доставних возила и  дозволе за улазак возила у ''пешачку зону''?
11.Ко контролише рад ванлинијских превозника ?

1. Ко је надлежан за отклањања заузећа пута?
Ако се  ради о јавним путевима односно општинским путевима, улицама у насељу и некатегорисаним путевима на територији града Смедерева, надлежна је Одсек за саобраћајну инспекцију градске управе града Смедерева.
Ако се ради о заузећу на државним путевима I и II реда (магистрални односно регионални путеви) надлежан је Републички инспектор за путеве.
Ако се ради о путевим који нису јавни (у катастру непокретности се воде као приватни), надлежан је Општински суд у Смедереву.
 
2. Ко је належан за постављање вертиклане и хоризонталне сигнализације?
Обнављање постојеће  вертикалне и хотизонталне сигнализације врши Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП  по основу решења Одсека за саобраћајну инспекцију.
Постaвљање нове саобраћајне сигнализације врши се на основу поројекта, на који сагласност даје Одсек за саобраћај-Одељење за урбанизам изградњу и комуналне делатности а извршава Дирекција за изградњу, урбанизам и комуналне делатности ЈП.
  
3. Ко контролише рад линијских превозника?
Одсек за саобраћајну инспекцију је надлежан за контролу обављања градског и приграског линијског превоза на територији града Смедерева.
Републички инспектор за превоз је надлежан за контролу обављање међумесног линијског превоза на територији Републике Србије.

4. Како се отварају нова аутобуска стајалишта и  ко одржава постoјећа?
Одржавање постојећих аутобуских стајалишта је у надлежности Дирекција за изградњу, урбанизам и комуналних делтаности по решењу Одсека за саобраћајну инспекцију.
Захтев за отварање новог аутобуског стајалишта подноси се Дирекцији за изградњу урбанизам и комуналне делатности ЈП.

5. Ко  контролише рада ауто-школа?
Рада ауто-школа на територији града Смедерева врши Одељење саобраћајне полиције  МУП ПУ у Смедереву.

6. Ко је належан за постављање техничких средтсва за успоравање саобраћаја (лежећих полицајаца)?
Зaxтев за постављање  техничких средства за успорвање брзине (лежећих полицајаца) подноси се Одсеку за саобраћај-Одељења за урбанизам изградњу и комуналне делатности и Одсеку за саобраћајну инспекцију .

7. Ко издaје решења за крпљење ударних рупа на коловозу?
Одржавање коловоза на опшштинским ( локаним ) путевима и улицама у насељу је у надлежности Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП. Крпљење ударних рупа на коловозу врши се по налогу Одсек за саобраћајну инспекцију.
Одржавање коловоза на државним путевима I и II реда је у надлежности ЈП '' Путеви Србије ''.

8. Ко изадје решења за уређење путног појаса и поткресивање дрвећа и растиња, општинских и некатегорисаних путева пута и улица?
Решење за уређење путног појаса и поткресивања дрвећа и растиња које улазе у слободни профил пута и којима је заклоњена саобраћајна сигнализација изадје Одсек за саобраћајну инспекцију.

9. Ко уклања непрописно паркирана возила на саобраћајним површинама?
За уклањање непрописно паркираних возила супротно постављеној саобраћајној сигнализацији надлежан је Одељење саобраћајне полиције МУП ПУ у Смедереву и  Одељење комуналне полиције.

10. Ко издаје решења за зауствљање доставних возила и  дозволе за улазак возила у ''пешачку зону''?
Решње за заустављање доставних возила и решњеа којим се дозвољава улазак возила у '' пешачку зону '' издаје Одсек за саобраћај-Одељење за урбанизам изградњу и комуналне делатности.

11. Ко контролише рад ванлинијских превозника?
Контролу ванлинијског превоза путника врши Одсек за саобраћајну инспекцију-Одељења за инспекцијкске послове.
 

Одељење за инспекцијске послове

начелник Марко Јовановић

email: marko.jovanovic@smederevo.org.rs

 

Група за комуналну инспекцију

телефон: +381 (0) 26 415-0-500

телефон: +381 (0) 26 415-0-501

телефон: +381 (0) 26 415-0-506

 

Група за грађевинску инспекцију

телефон: +381 (0) 26 415-0-504

 

Група за саобраћајну инспекцију

руководилац Саша В. Петровић

телефон: +381 (0) 26 415-0-505

 

Група за инспекцију за заштиту животне средине,

руководилац Славица Радивојевић

телефон: +381 (0) 26 415-0-503

 

Група за просветну инспекцију

руководилац Зорица Шупица Стевановић

телефон: +381 (0) 26 415-0-502

 

  

Група за комуналну полицију

руководилац групе

телефон: +381 (0) 26 4627 902

телефон: +381 (0) 26 672 704

телефон: +381 (0) 64 844 91 49