УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

обавља послове који се односе на:

- праћење рада јавних комуналних   предузећа,

 

- праћење примене и промена цена из надлежности града, издавање одговарајућих решења и сагласности,

 

- праћење тока приватизације привредних субјеката у граду Смедереву,

 

- праћење рада Туристичке организације града Смедерева,

 

- издавање решења о категоризацији кућа, станова, апартмана и соба за одмор за изнајмљивање,

 

- праћење рада Локалног савета за запошљавање града Смедерева и других савета и обављање административно-техничких послова из предметне области,

 

- организовање и реализацију сајамских манифестација у циљу презентације привредних и пољопривредних потенцијала града,

 

- пријем и обраду захтева за упис у регистар оснивања предузетничких радњи, упис промена и брисање предузетника у Агенцији за привредне регистре,

 

- издавање уверења о времену обављања самосталне делатности ради регулисања пензијског стажа,

 

- праћење, анализирање и предлагање мера надлежним органима ради заштите пољопривредног земљишта од пољских штета, спаљивања органских остатака, мраза, града, пожара и других елементарних непогода, као и стручне и административне послове из ове области,

 

- праћење рада задругарства, удруживања пољопривредних произвођача, затим руралног развоја и развоја водопривреде,

 

- праћење прописа и израду нацрта одлука, правилника и других аката из области пољопривреде, водопривреде и Фонда за развој пољопривреде,

 

- припрему и обраду материјала за израду пољопривредне основе,

 

- израду и реализацију годишњих планова и програма из области пољопривреде, водопривреде, заштите и коришћења пољопривредног земљишта и Фонда за развој пољопривреде,

 

- вођење управног поступка у области коришћења пољопривредног земљишта и водопривреде, односно доношење одговарајућих решења,

 

- реализацију пројеката из области пољопривреде и водопривреде,

 

- едукацију, информисање и непосредну стручну помоћ пољопривредним произвођачима на територији града из области пољопривреде односно воћарства, ратарства, сточарства, заштите биља и друго,

 

- представљање локалне самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални Економски развој,

 

- организацију промотивних манифестација и учешће на сајмовима и привредним изложбама,

 

- организацију обилазака привредних потенцијала за потенцијалне инвеститоре,

 

- пружање правне и техничке подршке, давање савета и благовремено пружање информација,

 

- пружање помоћи локалним предузетницима у регистрацији и пререгистрацији,

 

- пружање подршке процесу стратешког планирања,

 

- подстицај финасирања,

 

- унапређење радне снаге,

 

- припрему и надзор у реализацији пројеката од значаја за локални Економски развој,

 

- одржавање и унапређивање односа са централним институцијама одговорним за Економски развој,

 

- стварање и одржавање базе података,

 

- обезбеђивање економичне и ефикасне употребе јавних средстава, као и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки,

 

- припрему предлога одлука и закључака о покретању поступака јавних набавки,

 

- припрему предлога одлука и закључака о додели уговора о јавним набавкама,

 

- прикупљање, анализирање и обрађивање података за израду Плана јавних набавки,

 

- спровођење поступака оглашавања, припрему и достављање конкурсне документације заинтересованим понуђачима,

 

- прикупљање понуде и праћење рокова,

 

- давање стручних упутстава за рад комисија које су формиране за реализацију одређених јавних набавки и праћење њиховог рада,

 

- учествовање у изради докумената и аката везаних за јавне набавке,

 

- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном смислу,

- прикупљање предлога пројеката који ће бити кандидовани за финансирање из средстава Националног инвестиционог плана,

 

- прикупљање, анализирање и обраду података неопходних за израду листе  пројеката који ће бити кандидовани,

 

- за пројекте са листе за кандидовање утврђује: предлог динамике спровођења пројеката, укупан износ средстава за финансирање пројеката, структуру свих извора финансирања пројеката, информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење пројеката, циљеве пројеката, основне активности у пројектима, резултате пројеката, ефекте пројеката који се очекују, анализу ризика за спровођење пројеката, информације о степену спремности пројеката,

 

- пријављивање пројеката Министарству за Национални инвестициони план,

 

- учествовање у реализацији одобрених пројеката, обављање стручних и административних послова за потребе комисија за јавне набавке,

 

- праћење реализације закључених уговора,

 

- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе  и начелника Одељења,

 

- у циљу целисходнијег обављања послова из области приватног предузетништва сачињено је и Упутство за регистрацију привредних субјеката

 

- друге послове у складу са законом и Статутом града .

 
 
 
 

Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке,

начелник Здравка Ковачевић Васић

телефон: +381 (0) 26 4621 764

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1721

e-mail: kovacevicvasic.zdravka@smederevo.org.rs

 

Одсек за привреду и регистрацију привредних субјеката

шеф Снежана Савић Стојиљковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1665

 

Одсек за пољопривреду

шеф Наташа Миладиновић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1687

 

Канцеларија за локални економски развој

шеф Елизабета Пушкаш

телефон: +381 (0) 26 4631 114

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1601

 

Одсек за јавне набавке

шеф Душан Поповац

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1631

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1033