УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове  обавља послове који се односе на:

 

- Послове из области планирања, изградње, легализације објеката и области комуналних делатности:

 

            - Спровођење поступака за доношење планских докумената. За потребе израде нацрта  планских докумената прикупљање података, нарочито: о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији значајној за израду плана, стању и капацитетима инфраструктуре, другим подацима неопходним за израду плана као и податке из  извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида. Издавање информације о локацији по поднетим захтевима, потврђивање урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и парцелације, доношење средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, као и формирање локалног информационог система планских докумената и стања у простору. Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области;

 

            - Спровођење обједињене процедуре и вођење регистра обједињених процедура у електронском облику путем интернета за: издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, решења о одобрењу из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаве радова, издавање употребне дозволе, издавање решења о пробном раду из члана 157. Закона о планирању и изградњи, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибаљање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе, као и обезбеђење услова за прикључење објекта на инфраструктурну мрежу и услова за упис права својине на изграђеном објекту. У оквиру обједињене процедуре спроводи се и измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи и др. аката. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, уколико услови за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу нису издати у законском року. Издавање решења о одобрењу уклањања објекта из члана 167. Закона о планирању и изградњи, издавање привремених грађевинских дозвола, издавање решења о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и плутајућих објеката на водном земљишту. На основу изјаве извођача радова о завршетку израде темеља врши контролу одступања геодетског снимка изграђених темеља са грађевинском дозволом и обавештава грађевинску инспекцију о завршетку израде темеља. Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области;

            - Спровођење поступка легализације бесправно изграђених објеката који обухвата израде налога за допуну документације, преглед достављене документације, проверу усклађености пројектне документације са Планом, израду обавештења о могућности легализације објеката, издавање решења о накнадној грађевинској и употребној дозволи, доношење решења о одбијању захтева за легализацију као неоснованих и достављање по правноснажно окончаном поступку  грађевинској инспекцији на даљу надлежност, доношење закључака о обустави поступка и одбацивању захтева као непотпуних, вођење службене евиденције о издатим решењима о накнадним грађевинским и употребним дозволама и обрада списка издатих решења у електронском облику, као и издавање потврда, уверења на основу података о којима води службену евиденцију. Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области;

            -  Урeђење и развој комуналних делатности, старање о обезбеђивању услова за обављање комуналних делатности, праћење и контрола основних комуналних функција, израда нацрта одлука из области комуналних делатности; нацрта одлука о оснивању ЈП и ЈКП, њихове измене и допуне, претходне сагласности на Предлог Правилника о раду предузећа, израда нацрта решења: о давању сагласности на статуте наведених предузећа, сагласности на одлуке надзорних одбора,  нацрте решења о именовању директора, председника и чланова надзорних одбора и друга акта у складу са законом и Статутом града. 

 

       - Послове из области  заштите животне средине:

  

- утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стартешкој процени утицаја одређених планова и програма на животну средину;

- одлучивање у поступку процене утицаја пројеката на животну средину, а сходно овлашћењима из закона;

- издавање дозвола за сакупљање транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада, издавање одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције дозвола и достављање података министарству;

- издавање дозвола за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;

- издавање дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија у складу са Законом о хемикалијама;

- издавање интегрисане дозволе сходно овлашћењима из Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине;

-припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине и  сарадња са овлашћеним институцијама у чијој надлежности је вршење контроле квалитета животне средине и систематско праћење стања животне средине, прикупљање података из ове области и објављивање;

            - организовање и спровођење мера заштите становништва у области сузбијања штетних организама, спровођење и праћење мера на сузбијању коровске биљке амброзије;

- вођење локалног регистра извора загађивања;

- припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара и давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем, годишње програме управљања и правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби;

- обављање поверених послова у складу са Законом о енергетици (издавање енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW и објекте за дистрибуцију топлотне енергије, изавање лиценци) и учествовање у поступку доношења нормативних аката из ове области.

  

      - Послове из области  саобраћаја:

                 

            -обављање послова технчког регулисања друмског саобраћаја, области јавних путева и паркиралишта, безбедности друмског саобраћаја, линијског, ванлинијског и ауто-такси превоза путника у друмском саобраћају, као и свих других послова из области саобраћаја дефинисаних овлашћењима из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавним путевима, Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о комуналним делатностима, Закона о планирању и изградњи и градским одлукама из области саобраћаја; сарадња са управљачем државних и општинских путева, Саобраћајном полицијом, надлежним јавним предузећима и другим органима и институцијама;           

-обављање послова техничког регулисања саобраћаја подразумевају све мере и акције којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, ограничење брзине или забрана кретања за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, локација аутобуских и такси стајалишта; давање сагласности на саобраћајне пројекте; издавање решења управљачу општинских путева и улица за измену режима саобраћаја, замену, допуну и чишћење саобраћајне сигнализације, семафора, ограда, стубића, саобраћајних огледала и друге опреме, као и израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области;

-обављање послова из области  јавних путева и паркиралишта подразумева праћење и уређивање комуналне делатности одржавање општинских путева и улица и управљање јавним паркиралиштима, контролисање и надзор над јавним паркиралиштима и доношење решења којим се уређује област јавних путева и паркиралишта;

-обављање послова из области безбедности саобраћаја подразумева праћење стања безбедности саобраћаја на територији града Смедерева; прикупљање, обраду и анализу податка о саобраћајним незгодама и израда Извештаја о безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за потребе Градског већа и Скупштине града Смедерева; израду Стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима и улицама на територији града Смедерева и обављање стручних, организационих и административно техничких послова за потребе Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева;

-обављање послова линијског превоза путника које подразумева планирање и развој комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева; израду Плана линија градског и приградског превоза путника; израду и вођење регистра редова вожње, регистрацију и оверу редова вожње градског и приградског превоза путника;

-обављање послова ауто-такси превоза путника подразумева издавање дозвола за обављање ауто-такси превоза; израду и вођење регистра издатих ауто-такси дозвола; израду извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из области јавног превоза путника.

 

 

      - Послове из области имовинско-правних послова:

  

            - вођење управног поступка и доношење решења која се односе на експропријацију ради привођења земљишта урбанистичкој намени и утврђеном јавном интересу,  вођење управног поступка и доношење решења која се односе на пренос права на непокретностима у државној или друштвеној  својини на другог носиоца права на непокретности  у друштвеној или државној својини, вођење управног поступка и доношење решења која се односе на установљавање права службености у складу са законом којим се уређују послови експропријације, припрему израде нацрта и предлога аката органима Града после спроведеног поступка Комисија  који се односе на располагање грађевинским земљиштем и другим непокретностима  у  јавној својини Града, евиденцију имовине у државној својини  која је дата граду на коришћење и њеној заштити и очувању, као и подношење захтева Републичкој дирекцији за имовину за добијање потврда у циљу уписа јавне својине,  одређивање земљишта за редовну употребу објекта, стручне и административне послове за потребе комисија везане за доношење решења по Закону о пољопривредном земљишном фонду, вођење управног поступка за конверзију права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду, вођење управног поступка у вези са исељавањем бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија,  као и стручне и административне послове за потребе Комисије у  вези са расподелом градских станова, евидентирање скупштине зграда и савета зграда у складу са Законом о одржавању стамбених зграда,

            - припрему предлога за давање у закуп пословног простора чији је корисник или носилац права јавне својине град Смедерево, предлога решења за давање на коришћење пословног простора чији је носилац права јавне својине град Смедерево, предлога за давање начелне сагласности носиоцима права коришћења за давање у закуп пословног простора, предлога по захтевима закупаца и корисника у вези са одобравањем извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању простора и признавањем уложених средстава, предлога по решењима агенција за реституцију о враћању пословних простора бившим власницима односно њиховим законским наследницима и спровођење свих активности након предаје простора у државину, предлога за отказ уговора, информација и извештаја у вези са пословним простором, сачињавање уговора, анекса и споразума из области пословног простора, достављање података агенцијама за реституцију и Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, предлагање извођења радова на адаптацији и санацији пословног простора, праћење наплате потраживања и сачињавање извештаја са предлогом мера, вођење евиденције о достављеним средствима обезбеђења плаћања и предлагање њихове реализације, предлагање градском правобранилаштву покретања судских поступака против закупаца и корисника пословног простора за наплату потраживања и за исељење, вођење евиденције о пословном простору, праћење реализације уговорних обавеза закупаца и корисника пословног простора у погледу коришћења и одржавања пословног простора, сарадња са јавним предузећима у циљу реализације задатака из области пословног простора, примопредајa пословног простора, сачињавање записника и обавештења јавним предузећима о променама закупаца или корисника простора.

-обавља и друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

 

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

начелник Драган Крстић

телефон: +381 (0) 26 4622 021

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1661

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1706

 

Одсек за урбанистичко, грађевинске, послове саобраћаја и заштиту животне средине

шеф Катарина Коџас Јовановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за урбанизам

руководилац Бранислав Станковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за грађевинске и комуналне послове

руководилац Гордана Вељковић Милошевић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1611

 

Група за саобраћај

руководилац Дејан Стоилковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за заштиту животне средине

руководилац Тања Крчум

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1662

 

Одсек за имовинско-правне, стамбене послове и пословни простор

шеф Миодраг Јовковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1676

 


Документа за преузимање

ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ("Сл. лист града Смедерева", бр. 18/2009 - пречишћен текст)

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ("Сл. лист града Смедерева", бр. 18/2009 - пречишћен текст)


 

 

 

Oсоба за издавање дозвола за обављање делатности промета коришћења нарочито опасних хемикалија

            Сходно допису Агенције за хемикалије  упућен начелницима градских управа а у вези са издавањем дозвола за обављање делатности промета односно дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија број 532-01-1358/2011-01 од 09.09.2011. године, обавештавамо Вас да ће особа задужена за за издавање наведених дозвола бити Тања Крчум, шеф Одсекa за заштиту животне средине у Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, Омладинска бр. 1, тел. 026/221 724, локал 1662, e-mail:ekologija@smederevo.org.rs