... „Научни камион" у Смедереву ... Спектакуларан почетак четвртог „Театра у Тврђави“ Град Смедерево и Асоцијација координатора за ромска питања озваничили сарадњу


Електронски формулари града СМЕДЕРЕВА

На овој страници можете преузети све доступне формуларе у ПДФ формату којима се Градска управа Смедерево обраћа и издаје грађанима. Ставка која садржи знак ( ) поред назива формулара, поседује могућност извршавања услуге преко ПОРТАЛА Е-УПРАВЕ.

НАПОМЕНА: Неки од формулара су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени формулар можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Одељење за јавне службе

ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

   Тренутно нема докумената

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

   Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског ( преко портала Е-управе )
   Захтев за остваривање права на дечији додатак (ДД1) (ГУСД-01-002) ( преко портала Е-управе )
   Захтев за остваривање права на родитељски додатак (РД1) (ГУСД-01-003) ( преко портала Е-управе )
   Образац жалбе (ГУСД-01-004)
   Захтев за издаванје уверења (у вези иностраних социјалних давања) (ГУСД-01-005)
   Захтев за измену решења о праву на родитељски додатак и накнада зарада (ГУСД-01-006)
   Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета
   Образац потврде о оствареној заради за посебну негу (ГУСД-01-008)
   Образац потврде о оствареној заради-за породиљска одсуства (ГУСД-01-009)
   Захтев за измену решења о праву на дечији додатак (ГУСД-01-010)

   Списак обрачунатих накнада зараде и исплата накнада послодавца (Образац Н3-1)

ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

   Тренутно нема докумената

Одељење за општу управу

МАТИЧНА СЛУЖБА

   Извод из матичне књиге рођених ( преко портала Е-управе ) 

   Извод из матичне књиге венчаних ( преко портала Е-управе )

   Извод из матичне књиге умрлих ( преко портала Е-управе )

   Уверење о држављанству ( преко портала Е-управе )

   Издавање уверења о слободном брачном стању ( преко портала Е-управе )

   Издавање уверења из матичних књига ( МКР, МКВ и МКУ ) ( преко портала Е-управе )

БИРАЧКИ СПИСАК

   Захтев за упис/брисање/промену у јединствени бирачки списак ( преко портала Е-управе )
   Уверење о упису у бирачки списак ( преко портала Е-управе )
ГРАЂАНСКА СТАЊА

   Захтев за ИСПРАВКУ података уписаних у МКВ

   Захтев за ИСПРАВКУ података уписаних у МКР, КД и МКУ

   Захтев за доношење решења о ОДОБРЕЊУ ВЕНЧАЊА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

   Захтев за ДОПУНУ података о основном упису у МКР, МКВ и МКУ

   Захтев за ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА или ДЕЛА ЛИЧНОГ ИМЕНА ( пунолетна лица )

   Захтев за НАКНАДНИ УПИС чињенице рођења у МКР

   Захтев за ПОНИШТЕЊЕ ДВОСТРУКОГ УПИСА у матичним књигама

   Захтев за ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ СТАРИЈЕМ ОД 15. година

   Захтев за УПИС ПОДАТАКА у МКУ, након утврђивања идентитета НН леша

   Захтев за ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ МЛАЂЕМ ОД 15. година ( по измени породичног статуса детета )

   Захтев за ОВЕРУ ПОТВРДЕ о породичном стању за дечији додатак у иностранству

   Захтев за НАКНАДНИ УПИС чиљенице смрти у МКУ

   Захтев за оверу потврде о издржавању за повраћај пореза у иностранству

ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

   Формулар за отварање ЛИБ-а - за физичка лица ( преко портала Е-управе )

   Формулар за отварање ЛИБ-а - за правна лица ( преглед стања јавних прихода ) - ( преко портала Е-управе )

   Уверење о просечном месечном приходу

   Захтев - АРХИВА

Одељење за привреду и предузетништво

   Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе ( за угоститеље )

   Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе ( за физичка лица )

   Захтев за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства ( за угоститеље )

   Захтев за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства ( за физичка лица )

   Захтев за издавање уверења

   Захтев за потврду о суши

   Формулар за пријављивање на оглас за давање у закуп пољопривредном земљишта у државној својини (1.круг)

   Формулар за пријављивање на оглас за давање у закуп пољопривредном земљишта у државној својини (2.круг)

Одељење за финансије и ЛПА

 

ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, РАЧУНОВОДСТВО, ТРЕЗОР И БУЏЕТСКО ПОСЛОВАЊЕ.

   Тренутно нема докумената

ОДЕЉЕЊЕ ЛПА (ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА)

   Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину - ППИ1 (правна лица) ( преко портала Е-управе )

      Прилог 1
      Подприлог Прилог 1
      Прилог 2

   Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину - ППИ2 (физичка лица) ( преко портала Е-управе )
   Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (физичка лица) ( преко портала Е-управе )
   Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (правна лица) ( преко портала Е-управе )
   Пријава за ЛКТ, правна лица и предузетници за 2016. годину
   Пријава за уврђивање накнаде за унапређивање животне средине (ЕКО накнада) за 2016. годину (правна лица и предузетници)

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

 ОПШТИ ОБРАСЦИ

  Захтев за издавање одобрења за постављање пловила

  Захтев за издавање одобрења за постављање привремених монтажних објеката на јавном земљишту

ГРУПА ЗА УРБАНИЗАМ

  Захтев за издавање информације о локацији

  Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта

  Захтев за потврђивање пројекта препарцелације-парцелације

  Захтев за давање сагласности

ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

  Допуна документације

  Захтев општи

  Захтев за дозволу кретања возила у пешачкој зони

  Захтев за издавање одобрења

  Захтев за издавање потврде

  Захтев за издавање сагласности приликом одржавања спортске или друге приредбе на путу

  Захтев за издавање такси дозволе возача

  Захтев за издавање такси дозволе возила

  Захтев за измену података

  Захтев за постављање пловила

  Захтев за привремену промену режима саобраћаја за време извођења радова на путу

  Захтев за раскопавање

  Захтев за заустављање грађевинског возила или радне машине

  Захтев за заузеће јавне саобраћајне површине мимо утврђеног режима саобраћаја

ГРУПА ЗА ЕКОЛОГИЈУ

   Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта

   Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину

   Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

   Затечено стање - захтев

   Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије

   Захтев за давање сагласности на ажурирану студију

   Захтев за мишљење

   Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада 

   Захтев за третман и складиштење

   Захтев потврда о изузимању

   Захтев за дозволу за рад заштита ваздуха

   Захтев за издавање интегрисане дозволе

   Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

   Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

   Образац евиденције о промету нарочито опасних хемикалија

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

   Информатор за електронску обједињену процедуру / (Електронска услуга преко АПР-а

   Презентација (преко портала Е-управе)

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

   ЗАХТЕВ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКУ СЛУЖБУ (универзални формулар)

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

   Пријава грађевинској инспекцији ( преко портала Е-управе )

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

   Пријава комуналној инспекцији ( преко портала Е-управе )

   Захтев за продужењу радног времена у угоститељском објекту

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

   Пријава саобраћајној инспекцији ( преко портала Е-управе )

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

   Пријава инспекцији за заштиту животне средине ( преко портала Е-управе )

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

   Пријава комуналној полицији

Повереник за информације од јавног значаја

   Захтев за приступ информацијама од јавног значаја ( преко портала Е-управе )

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уколико имате било каквих проблема у преузимању докумената, обрадити се ИТ служби Градске управе Смедерево (радним данима од 07:30-15:30) на телефон 026/612-694 или на e-mail: admin@smederevo.org.rs