Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Обједињена процедура - Закључак о одбацивању

Обједињена процедура - Закључак о одбацивању

1. 351-69/2015-05 од 16.03.2015. Санација дела Дунавске улице.

2. 351-75/2015-05 од 02.04.2015. Изградња пословно-стамбеног објекта, кат. парц. бр. 3485 К. О. Михајловац.

3. 351-82/2015-05 од 06.04.2015. Изградња стамбеног објекта, кат. парц. бр. 12590/3 К. О. Смедерево.

4. 350-133/2015-05 од 09.04.2015. Изградња дистрибутивне гасоводне мреже "Југово и Сеоне" и "Удовице".

5. 351-86/2015-05 од 16.04.2015. Употребна дозвола за стамбени објекат, кат. парц. бр. 7217 К. О. Смедерево.

6. 351-107/2015-05 од 05.05.2015. Изградња помоћног објекта, кат. парц. бр. 1634 К. О. Лугавчина.

7. 350-172/2015-05 од 11.05.2015. Изградња локалних телекомникационих водова дуж државног пута IIб-352 (Биновац 2). 

8. 350-174/2015-05 од 11.05.2015. Изградња локалних телекомникационих водова дуж државног пута IIб-352 (Биновац 1). 

9. 350-173/2015-05 од 12.05.2015. Изградња локалних телекомникационих водова у Индустријској зони у Смедереву.

10. 351-113/2015-05 од 13.05.2015. Употребна дозвола за стан у стамбено-пословној згради кат. парц. бр. 2035 К. О. Смедерево.

11. 351-124/2015-05 од 15.05.2015. Употребна дозвола за породични стамбени објекат кат. парц. бр. 10485/2 К. О. Смедерево.

12. 351-126/2015-05 од 18.05.2015. Изградња гараже кат. парц. бр. 4935/2 К. О. Смедерево.

13. 350-168/2015-05 од 05.05.2015. године, изградња пословног објекта, кат. парц. бр. 7061 К. О. Смедерево.  

14. 350-196/2015-05 од 27.05.2015. године, изградња пословног објекта, кат. парц. бр. 7061 К. О. Смедерево.  

15. 351-145/2015-05 од 03.06.2015. године, изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 1029/5 К. О. Смедерево.  

16. 351-146/2015-05 од 05.06.2015. године, изградња гараже, кат. парц. бр. 4935/2 К. О. Смедерево. 

17. 350-216/2015-05 од 05.06.2015. године, изградња дела дренажног система за заштиту од подземних вода, кат. парц. бр. 684/1, 684/2 и 13312 К. О. Смедерево.

18. 351-158/2015-05 од 12.06.2015. Употребна дозвола за пословни објекат, кат. парц. бр. 1970 К. О. Сараорци. 

19. 351-159/2015-05 од 12.06.2015. Употребна дозвола за породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 1970 К. О. Сараорци.  

20. 350-278/2015-05 од 10.07.2015. Реконструкција, доградња и пренамена стамбеног у стамбено-пословни објекат са два стана и два локала, кат. парц. бр. 1199 и 1200 К. О. Смедерево.  

21. 350-196/2015-05 од 10.07.2015. године, Захтев за издавање допунских решења за грађевинску дозволу број 351-78/2014-05 за реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта, описом уређења терена и изградњом потпорног зида, кат. парц. бр. 2285 К. О. Смедерево. 

22. 351-197/2015-05 од 13.07.2015. Употребна дозвола за породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 490/2 К. О. Липе II. 

23. 351-206/2015-05 од 17.07.2015. Грађевинска дозвола за породични стамбени објекат са једним станом, кат. парц. бр.  703/1 К. О. Петријево.

24. 350-270/2015-05 од 23.07.2015. Изградња локалних телекомуникационих водова, Пожаревачка петља.

25. 350-250/2015-05 од 22.07.2015. Изградња локалних телекомуникационих водова, Колари 1.

26. 350-287/2015-05 од 21.07.2015. Изградња локалних телекомуникационих водова, Биновац 2.

27. 350-286/2015-05 од 21.07.2015. Изградња локалних телекомуникационих водова, Биновац 1.

28. 351-233/2015-05 од 07.08.2015. Доградња породичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 4871 К. О. Смедерево. 

29. 350-307/2015-05 од 26.08.2015. Доградња станице за снабдевање возила горивом, кат . парц. бр. 846/5 К. О. Вучак

30. 351-366/2015-05 од 04.09.2015. Изградња породично-стамбеног објекта кат. парц. бр. 5/24, К. О. Ландол.

31. 351-299/2015-05 од 17.09.2015.  Припајање дела заједничке терасе стану у стамбено-пословној згради, кат. парц. бр. 1276 К. О. Смедерево.

32. 351-315/2015-05 од 25.09.2015. Изградња објекта за спорт и рекреацију - привез за чамце, кат. парц. бр. 13310 К. О. Смедерево

33. 351-316/2015-05 од 25.09.2015. Изградња викенд-објекта (брвнара), кат. парц. бр. 3892 К. О. Смедерево

34. 350-384/2015-05 од 29.09.2015. Изградња нечистог дела прихватилишта за напуштене животиње, кат. парц. бр. 233/36 К. О. Смедерево

35. 351-327/2015-05 од 07.10.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 5553 К. О. Смедерево.

36. 350-399/2015-05 од 08.10.2015. Изградња складишта (за минерална ђубрива), кат. парц. бр. 2134/4 К. О. Липе I.

37. 351-335/2015-05 од 09.10.2015. Изградња рибњака, кат. парц. бр. 119/1, 119/2 и 120/1 К. О. Скобаљ.

38. 350-416/2015-05 од 19.10.2015. Изградња хладњаче, кат. парц. бр. 859/1 и 860 К. О. Удовице.

39. 350-390/2015-05 од 27.10.2015. Изградња ДГМ "Југово и Сеоне" и ДГМ "Удовице".

40. 350-396/2015-05 од 30.10.2015. Изградња вишепородичног стамбено-пословног обејкта, кат. парц. бр. 6857 К. О. Смедерево.

41. 351-391/2015-05 од 13.11.2015. Изградња помоћног објекта, кат. парц. бр. 1338/3 К. О. Радинац.

42. 350-486/2015-05 од 18.11.2015. Изградња гараже, кат. парц. бр. 2134/6 К. О. Липе I.

43. 351-393/2015-05 од 20.11.2015. Употребна дозвола за станицу за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 2134/6 К. О. Липе  I.

44. 351-396/2015-05 од 23.11.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 782 К. О. Липе II.

45. 350-449/2015-05 од 27.11.2015. Изградња ДГМ "Сеоне - Удовице".

46. 351-424/2015-05 од 04.12.2015. Изградња породичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 12587 К. О. Смедерево.

47. 351-423/2015-05 од 07.12.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 5553 К. О. Смедерево.

48. 350-503/2015-05 од 15.12.2015. Изградња локалног цевовода за дистрибуцију воде и резервоара, кат. парц. бр. 4996, 5224/3, 9676, 5773, 8420, 9061/1, 9001 и 9060 К. О. Осипаоница и 4589 К. О. Михајловац.

49. 350-499/2015-05 од 28.12.2015. Изградња приступне мреже МСАН "Катанско брдо 1".

50. 350-516/2015-05 од 29.12.2015. Реконструкција и доградња станице за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 4034/2 К. О. Смедерево.

51. 351-458/2015-05 од 05.01.2016. Изградња станице за снабдевање возила горивом,  кат. парц. бр. 2795/4, 2800/2, 2801/1, 2802/2, 2803/4, 2814/3, 2815/3, 2865/1, 2863 - део и 2864/1 - део К. О. Враново.

52. 350-525/2015-05 од 15.01.2016. Изградња трафостанице, кат. парц. бр. 305/1 К. О. Петријево.

53. 350-548/2015-05 од 27.01.2016. Реконструкција и доградња станице за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 4034/2 К. О. Смедерево

54. 350-554/2015-05 од 05.02.2016. Изградња хидрограђевинских објеката - хидротехничко уређење насеља Мали Кривак