Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Обједињена процедура - Локацијски услови

1. 350-108/2015-05 од 30.03.2015. године, изградња стамбене зграде са више од три стана, кат. парц. бр. 2514 К. О. Смедерево.

2. 350-118/2015-05 од 06.04.2015. године, изградња складишта, кат. парц. бр. 464/17 К. О. Смедерево.

3. 350-130/2015-05 од 15.04.2015. године, изградња хале, кат. парц. бр. 233/70 К. О. Смедерево.

4. 350-132/2015-05 од 27.04.2015. године, изградња дистрибутивне гасоводне мреже "Колари и Ландол".

5. 350-152/2015-05 од 28.04.2015. године, изградња објекта водоснабдевања, кат. парц. бр. 13320 и 641/1 К. О. Смедерево.

6. 350-138/2015-05 од 29.04.2015. године, изградња стамбеног објекта, кат. парц. бр. 10090/1 К. О. Смедерево. 

7. 350-153/2015-05 од 29.04.2015. године, изградња стамбене зграде с једним станом, кат. парц. бр. 913 К. О. Раља.

8. 350-154/2015-05 од 29.04.2015. године, изградња стамбене зграде с једним станом, кат. парц. бр. 972/1 К. О. Раља.

9. 350-155/2015-05 од 29.04.2015. године, изградња стамбене зграде с једним станом, кат. парц. бр. 867 К. О. Колари. 

10. 350-162/2015-05 од 05.05.2015. године, изградња трансформаторске станице, кат. парц. бр. 4073 К. О. Радинац.  

11. 350-160/2015-05 од 04.05.2015. године, изградња локалног подземног гасовода у Петријеву.   

12. 350-166/2015-05 од 21.05.2015. године, изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 10911 К. О. Смедерево.

13. 350-191/2015-05 од 22.05.2015. године, изградња производне хале - фаза А1 и Ц1, кат. парц. бр. 233/69 К. О. Смедерево.

14. 350-171/2015-05 од 21.05.2015. године, доградња стамбено-пословног објекта, кат. парц. бр. 2625 К. О. Смедерево.

15. 350-161/2015-05 од 25.05.2015. године, изградња локалног подземног гасовода у Куличу. 

16. 350-187/2015-05 од 27.05.2015. године, изградња царинског терминала, кат. парц. бр. 233/60 К. О. Смедерево.

17. 350-182/2015-05 од 28.05.2015. године, изградња бунара, кат. парц. бр. 2144/28 К. О. Липе I.

18. 350-176/2015-05 од 28.05.2015. године, изградња бунара, кат. парц. бр. 92/1 К. О. Сеоне. 

19. 350-194/2015-05 од 25.05.2015. године, надзиђивање вишепородичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 1013 К. О. Смедерево.  

20. 350-183/2015-05 од 28.05.2015. године, изградња бунара, кат. парц. бр. 2307 К. О. Липе II.   

21. 350-207/2015-05 од 28.05.2015. године, доградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 638 К. О. Липе II. 

22. 350-181/2015-05 од 29.05.2015. године, Надзиђивање стамбеног објекта, кат. парц. бр. 13071 К. О. Смедерево.   

23. 350-212/2015-05 од 02.06.2015. године, изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 9685 К. О. Смедерево. 

24. 350-195/2015-05 од 10.06.2015. године, изградња стамбене зграде с једним станом, кат. парц. бр. 1133/6 К. О. Суводол.

25. 350-185/2015-05 од 11.06.2015. године, изградња пословног објекта у склопу спортско-рекреативног центра, кат. парц. бр. 385/3 К. О. Мала Крсна.

26. 350-186/2015-05 од 11.06.2015. године, изградња угоститељског објекта у склопу спортско-рекреативног центра, кат. парц. бр. 385/3 К. О. Мала Крсна. 

27. 350-219/2015-05 од 11.06.2015. године, изградња водозахвата, грађевине за чишћење воде и црпне станице, 343 К. О. Липе I. 

28. 350-210/2015-05 од 12.06.2015. године, изградња приземне куће са једним станом, 3313 К. О. Михајловац.  

29. 350-200/2015-05 од 16.06.2015. године, породична стамбена зграда са два стана, 9783/4 К. О. Смедерево.   

30. 350-206/2015-05 од 16.06.2015. године, стамбена зграда са једним станом, 1368 К. О. Радинац.    

31. 350-248/2015-05 од 01.07.2015. године, изградња локалних телекомуникационих водова, "Ландол 2"

32. 350-249/2015-05 од 01.07.2015. године, изградња локалних телекомуникационих водова, "Ландол 1"

33. 350-222/2015-05 од 26.06.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 465 К. О. Шалинац. 

34. 350-223/2015-05 од 03.07.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 5883 К. О. Липе I. 

35. 350-221/2015-05 од 02.07.2015. Изградња локалних телекомуникационих водова у делу Централне градске зоне (строги центар града)

36. 350-239/2015-05 од 09.07.2015. изградња објекта за одводњавање, кат. парц. бр. 1156 К. О. Радинац. 

37. 350-236/2015-05 од 08.07.2015. реконструкција и пренамена стамбеног у пословни објекат, кат. парц. бр. 2927 К. О. Смедерево.  

38. 350-241/2015-05 од 10.07.2015. Изградња локалног подземног гасовода, ГМРС Годомин - МРС Шалинац.  

39. 350-245/2015-05 од 16.07.2015. Изградња два породична објекта са више од три стана: стамбени и стамбено-пословни објекат, кат. парц. бр. 2915 К. О. Смедерево.

40. 350-235/2015-05 од 16.07.2015. Изградња пословног објекта, кат. парц. бр. 7061 К. О. Смедерево.

41. 350-247/2015-05 од 20.07.2015. Изградња локалног електричног вода, кат. парц. бр. 13344 К. О. Смедерево.

 

42. 350-264/2015-05 од 27.07.2015. Припајање заједничке терасе стану у стамбено-пословној згради, кат. парц. бр. 1276 К. О. Смедерево.

43. 350-269/2015-05 од 28.07.2015. Изградња локалних телекомуникационих водова у Индустријској зони.

44. 350-258/2015-05 од 28.07.2015. Изградња МРС "Југово",  кат. парц. бр. 13325 К. О. Смедерево. 

45. 350-259/2015-05 од 28.07.2015. Изградња МРС "Водањ",  кат. парц. бр. 2117 К. О. Водањ.  

46. 350-263/2015-05 од 27.07.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом,  кат. парц. бр. 694 К. О. Петријево.

47. 350-254/2015-05 од 29.07.2015. Изградња гараже,  кат. парц. бр. 172/2 К. О. Петријево.

45. 350-256/2015-05 од 30.07.2015. Изградња МРС "Мала Крсна",  кат. парц. бр. 1103/2 К. О. Мала Крсна. 

46. 350-262/2015-05 од 30.07.2015. Изградња МРС "Лугавчина",  кат. парц. бр. 1431/5 К. О. Лугавчина. 

47. 350-257/2015-05 од 30.07.2015. Изградња МРС "Радинац",  кат. парц. бр. 2467/6 К. О. Радинац.  

48. 350-260/2015-05 од 30.07.2015. Изградња МРС "Царина",  кат. парц. бр. 12496/1 К. О. Смедерево.   

49. 350-289/2015-05 од 10.08.2015. Изградња МРС "Шалинац", кат. парц. бр. 480 К. О. Шалинац.

50. 350-282/2015-05 од 04.08.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 162/2 К. О. Ландол.

51. 350-267/2015-05 од 30.07.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 9685 К. О. Смедерево.

52. 350-301/2015-05 од 12.08.2015. Изградња хидрограђевинског објекта за наводњавање на удовичком платоу (К. О. Удовице).

52. 350-299/2015-05 од 11.08.2015. Изградња бунара са шупом, кат. парц. бр. 3282/1 К. О. Друговац I.

53. 350-298/2015-05 од 13.08.2015. Изградња локалне мреже гасовода за потребе објекта складишта, кат. парц. бр. 233/7, 233/36, 233/94 и 233/93 К. О. Смедерево. 

54. 350-330/2015-05 од 18.08.2015. Изградња радионице (тест-станице), кат. парц. бр. 530/1 К. О. Смедерево.  

55. 350-308/2015-05 од 18.08.2015. Изградња трафо станице, кат. парц. бр. 641/1 К. О. Смедерево.  

56. 350-347/2015-05 од 09.09.2015. Изградња МРС "Радинац", кат. парц. бр. 2467/6 К. О. Радинац.

57. 350-348/2015-05 од 09.09.2015. Изградња МРС "Мала Крсна", кат. парц. бр. 1103/2 К. О. Мала Крсна.

58. 350-349/2015-05 од 11.09.2015. Изградња МРС "Царина", кат. парц. бр. 12496/1 К. О. Смедерево.

59. 350-369/2015-05 од 10.09.2015. Изградња угоститељске радње, кат. парц. бр. 232/4 К. О. Смедерево.

60. 350-309/2015-05 од 05.08.2015. Изградња објекта за спорт и рекреацију - привез за чамце , кат. парц. бр. 13310 К. О. Смедерево

61. 350-356/2015-05 од 18.09.2015. Изградња пословно-стамбеног објекта, кат. парц. бр. 329/3 К. О. Радинац.

62. 350-360/2015-05 од 22.09.2015. Изградња викенд-објекта, кат. парц. бр. 5/21 К. О. Ландол.  

63. 350-364/2015-05 од 30.09.2015. Реконструкција дела локалног цевовода за дистрибуцију воде, кат. парц. бр. 1032/2, 1089/8, 1042/23 и 1042/4 К. О. Раља.

64. 350-370/2015-05 од 28.09.2015. Изградња хидрофорског шахта са бунаром, кат. парц. бр. 4126 К. О. Смедерево.

65. 350-380/2015-05 од 30.09.2015. Изградња локалне мреже гасовода и МРС за објекат складишта, кат. парц. бр. 233/52, 233/97, 233/94 и 233/93 К. О. Смедерево.

66. 350-367/2015-05 од 05.10.2015. Изградња локалних телкомуникационих водова, кат. парц. бр. 1753, 1750, 1748, 1743, 1744, 1741, 1728, 1727 и 1276 К. О. Мала Крсна.

67. 350-382/2015-05 од 02.10.2015. Изградња економског објекта (складиштење и сортирање пољопривредних производа), кат. парц. бр. 1503/3 К. О. Удовице.

68. 350-372/2015-05 од 07.10.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 2115/1 К. О. Липе I.

69. 350-371/2015-05 од 07.10.2015. Изградња МРС "Врбовац", кат. парц. бр. 828 К. О. Врбовац.

70. 350-375/2015-05 од 14.10.2015. Доградња станице за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 846/5 К. О. Вучак.

71. 350-422/2015-05 од 22.10.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 881/5 К. О. Липе II.

72. 350-391/2015-05 од 16.10.2015. Изградња станице за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 613 К. О. Смедерево.

73. 350-406/2015-05 од 02.11.2015. Изградња ДГМ "Суводол - Биновац - Луњевац".

74. 350-437/2015-05 од 03.11.2015. Изградња рибњака, кат. парц. бр. 237, 238/1, 238/2 и 239 К. О. Скобаљ.

75. 350-403/2015-05 од 03.11.2015. Изградња локалних телекомуникационих водова (оптички кабл на релацији ИС "Царина", АТЦ "Суводол" до базне станице "Биновац".

76. 350-441/2015-05 од 04.11.2015. Реконструкција, доградња и пренамена стамбеног у стамбено-пословни објекат са три стана и три локала, кат. парц. бр. 1199 и 1200 (које са 1201, 1202, 1203 и 1204 чине грађевински комплекс) К. О. Смедерево.

77. 350-446/2015-05 од 10.11.2015. Доградња, реконструкција и адаптација производне хале, кат. парц. бр. 233/70 К. О. Смедерево.

78. 350-421/2015-05 од 10.11.2015. Изградња радио-базне станице (са напојним електричним водом), кат. парц. бр. 521 К. О. Шалинац.

79. 350-420/2015-05 од 12.11.2015. Изградња МРС "Суводол", кат. парц. бр. 1139/7 К. О. Суводол.

80. 350-410/2015-05 од 12.11.2015. Реконструкција, адаптација и промена намене тавана у стамбени простор у стамбеној згради са више од три стана, кат. парц. бр. 978 К. О. Смедерево.

81. 350-411/2015-05 од 13.11.2015. Изградња нечистог дела прихватилишта за напуштене животиње, кат. парц. бр. 233/36 К. О. Смедерево.

82. 350-417/2015-05 од 17.11.2015. Изградња станице за снабдевање возила горивом,  кат. парц. бр. 2795/4, 2800/2, 2801/1, 2802/2, 2803/4, 2814/3, 2815/3, 2865/1, 2863 - део и 2864/1 - део К. О. Враново.

83. 350-445/2015-05 од 16.11.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 1092/1 К. О. Суводол.

84. 350-427/2015-05 од 20.11.2015. Изградња гараже, кат. парц. бр. 9864/1 К. О. Смедерево.

85. 350-440/2015-05 од 25.11.2015. Изградња складишта (за минерално ђубриво), кат. парц. бр. 2134/4 К. О. Липе I.

86. 350-443/2015-05 од 30.11.2015. Реконструкција гасне котларнице и адаптација производне хале, кат. парц. бр. 530/1 К. О. Смедерево.

87. 350-448/2015-05 од 01.12.2015. Изградња хладњаче, кат. парц. бр. 859/1 и 860 К. О. Удовице.

88. 350-451/2015-05 од 27.11.2015. Изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта, кат. парц. бр. 6857 К. О. Смедерево.

89. 350-477/2015-05 од 01.12.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 7149 К. О. Смедерево.

90. 350-504/2015-05 од 10.12.2015. Изградња станице за снабдевање возила горивом,  кат. парц. бр. 2795/4, 2800/2, 2801/1, 2802/2, 2803/4, 2814/3, 2815/3, 2865/1, 2863 - део и 2864/1 - део К. О. Враново.

91. 350-481/2015-05 од 10.12.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 1859 К. О. Удовице.

92. 350-476/2015-05 од 10.12.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 11827/5 К. О. Смедерево.

93. 350-498/2015-05 од 14.12.2015. Доградња стамбено-пословног објекта, кат. парц. бр. 1105/2 К. О. Врбовац.

94. 350-512/2015-05 од 17.12.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 1587 К. О. Лугавчина.

95. 350-517/2015-05 од 21.12.2015. Изградња локалног електричног напонског вода за потребе наводњавања удовичког платоа, кат. парц. бр. 707, 709, 13325, 13313, 13364 К. О Смедерево и 423 К. О. Удовице.

96. 350-510/2015-05 од 23.12.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 881/5 К. О. Липе II.

97. 350-507/2015-05 од 22.12.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр.  5794 К. О. Осипаоница.

98. 350-520/2015-05 од 30.12.2015. Изградња ДГМ "Југово и Сеоне" и ДГМ "Удовице".

99. 350-538/2015-05 од 30.12.2015. Изградња зграде за основно образовање, кат. парц. бр. 8211/1 и 8218 К. О. Смедерево.

100. 350-521/2015-05 од 06.01.2016. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 13167/6 К. О. Смедерево.

101. 350-519/2015-05 од 08.01.2016. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 932/10 К. О. Вучак.

102. 350-530/2015-05 од 18.01.2016. Изградња ДГМ "Папазовац".

103. 350-547/2015-05 од 25.01.2016. Доградња стамбене зграде са једним станом и промена намене у стамбено-пословну, кат. парц. бр. 7829 К. О. Смедерево.

104. 350-533/2015-05 од 21.01.2016. Изградња локалне мреже гасовода и МРС за објекат складишта "GrappS"-a, кат. парц. бр. 231/1, 13319/2 и 520/2 К. О. Смедево.

105. 350-545/2015-05 од 21.01.2016. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 3075 К. О. Смедерево.

106 . 350-540/2015-05 од 25.01.2016. Изградња стамбено-пословне зграде са више од три стана, кат. парц. бр. 2338/1, 2338/2, 2338/3 и 2338/4 К. О. Смедерево.

107. 350-546/2015-05 од 22.01.2016. Изградња телекомуникационих водова - приступна мрежа МСАН "Катанско брдо 1" .

108. 350-544/2015-05 од 25.01.2016. Изградња зграде за производњу и складиштење пољопривредних производа (меда), кат. парц. бр. 705 К. О. Вучак.

109. 350-552/2015-05 од 29.01.2016. Доградња стамбене зграде са два стана, кат. парц. бр. 5668 К. О. Смедерево.

110. 350-541/2015-05 од 28.01.2016. Реконструкција, доградња и пренамена стамбеног у стамбено-пословни објекат са три стана и три локала, кат. парц. бр. 1199 и 1200 (са 1201, 1202, 1203 и 1204 са којима чине грађевински комплекс), К. О. Смедерево.

111. 350-536/2015-05 од 22.01.2016. Изградња локалног цевовода за дистрибуцију воде и резервоара, кат. парц. бр. 4996, 5224/3, 9676, 5773, 8420, 9061/1, 9001 и 9060 К. О. Осипаоница и 4589 К. О. Михајловац.