Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Обједињена процедура - Решење по члану 145. закона

 

1. 351-71/2015-05 од 13.03.2015. Катастарска парцела бр. 470/13 К. О. Смедерево, зидана ограда.

2. 351-79/2015-05 од 06.04.2015. Кат. парц. бр. 5528/6 К. О. Осипаоница, зидана ограда.

3. 351-89/2015-05 од 20.04.2015 Кат. парц. бр. 1176 К. О. Смедерево, изградња прикључка на гасоводну мрежу за породични стамбени објекат.

4. 351-95/2015-05 од 24.04.2015. Катастарска парцела бр. 9148/2 К. О. Смедерево, зидана ограда.

5. 351-97/2015-05 од 20.04.2015. Катастарска парцела бр. 233/69 К. О. Смедерево, зидана ограда.

7. 351-103/2015-05 од 29.04.2015. Изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу, кат. парц. бр. 1391/5 К. О. Липе II.  

8. 351-109/2015-05 од 12.05.2015. Изградња трафо станице, кат. парц. бр. 2187/1 К. О. Радинац.  

9. 351-116/2015-05 од 18.05.2015. Изградња прикључка на водоводну мрежу, кат. парц. бр. 9875/1 К. О. Смедерево.  

9. 351-117/2015-05 од 15.05.2015. Изградња прикључка на водоводну мрежу, кат. парц. бр. 107/2 К. О. Удовице. 

10. 351-115/2015-05 од 14.05.2015. Изградња објекта водоснабдевања, кат. парц. бр. 13320 и 641/1 К. О. Удовице.  

11. 351-130/2015-05 од 20.05.2015. Измештање трафо станице и 10 kV далековода са изградњом прикључног вода, К. О. Мала Крсна.   

12. 351-156/2015-05 од 18.05.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 2125 К. О. Липе I.

13. 351-138/2015-05 од 29.05.2015. Изградња помоћног објекта, кат. парц. бр. 1634 К. О. Лугавчина.

14. 351-137/2015-05 од 29.05.2015. Реконструкција, адаптација и пренамена таванског у стамбени простор у вишепородичном стамбеном објекту, кат. парц. бр. 769/2 К. О. Смедерево. 

15. 351-153/2015-05 од 05.06.2015. Изградња трафо станице, кат. парц. бр. 233/70 К. О. Смедерево. 

16. 351-155/2015-05 од 12.06.2015. Изградња прикључка на водоводну мрежу, кат. парц. бр. 12582/11 К. О. Смедерево. 

17. 351-161/2015-05 од 15.06.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 92/1 К. О. Сеоне.

18. 351-162/2015-05 од 15.06.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 2144/28 К. О. Липе I. 

19. 351-172/2015-05 од 18.06.2015. Изградња помоћног објекта - гараже, кат. парц. бр. 4935/2 К. О. Смедерево.  

20. 351-176/2015-05 од 19.06.2015. Реконструкција и пренамена тавана у стамбени простор, кат. парц. бр. 13071 К. О. Смедерево.  

21. 351-181/2015-05 од 19.06.2015. Изградња помоћног објекта, кат. парц. бр. 7778 К. О. Смедерево.

22. 351-182/2015-05 од 25.06.2015. Инвестиционо одржавање врата и прозора на јавном објекту, кат. парц. бр. 1038 К. О. Смедерево. 

23. 351-184/2015-05 од 26.06.2015. Инвестиционо одржавање пословног објекта, кат. парц. бр. 1561 К. О. Смедерево.  

24. 351-187/2015-05 од 26.06.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 4165 К. О. Смедерево. 

25. 351-202/2015-05 од 07.07.2015. Раздвајање пословног простора - адаптација пословне зграде, кат. парц. бр. 527/4 К. О. Смедерево.  

26. 351-208/2015-05 од 20.07.2015. Изградња помоћног објекта, кат. парц. бр. 8482 К. О. Смедерево.

----

27. 351-215/2015-05 од 28.07.2015. Изградња надстрешнице (наткривеног складишта),  кат. парц. бр. 1047 К. О. Мала Крсна.

28. 351-217/2015-05 од 28.07.2015. Изградња потпорног зида са оградом,  кат. парц. бр. 641/1 К. О. Смедерево. 

29. 351-214/2015-05 од 28.07.2015. Инвестиционо одржавање јавне саобраћајне површине,  кат. парц. бр. 1268 К. О. Смедерево.  

30. 351-219/2015-05 од 29.07.2015. Уређење саобраћајнице у оквиру постојеће регулације (расвета),  кат. парц. бр. 13340/2 и 11694 К. О. Смедерево.   

31. 351-227/2015-05 од 30.07.2015. Изградња бунара кат. парц. бр. 5883 К. О. Липе I.    

32. 351-225/2015-05 од 05.08.2015. Реконструкција и пренамена стамбеног у пословни објекат, кат. парц. бр. 2927 К. О. Смедерево.   

33. 351-245/2015-05 од 12.08.2015. Реконструкција, адаптација  и пренамена тавана у стамбени простор, кат. парц. бр. 769/2 К. О. Смедерево.  

34. 351-244/2015-05 од 12.08.2015. Изградња прикључка на водоводну мрежу, кат. парц. бр. 41/5 К. О. Ландол.  

35. 351-234/2015-05 од 10.08.2015. Реконструкција пословног објекта за складиштење воћа, кат. парц. бр. 2355 К. О. Удовице.   

36. 351-247/2015-05 од 13.08.2015. Реконструкција и адаптација објекта дома за старе, кат. парц. бр. 9357 К. О. Смедерево.  

37. 350-353/2015-05 од 27.08.2015. Инвестиционо одржавањe/санирање фасаде, кат. парц. бр. 1038 К. О. Смедерево.

38. 351-259/2015-05 од 24.08.2015. Изградња потпорног зида, кат. парц. бр. 2288 К. О. Смедерево.  

39. 351-260/2015-06 oд 24.08.2015. Изградња локалних електричних водова, 13322/1, кат. парц. бр. 641/1 и 13320 К. О. Смедерево

40. 351-274/2015 -05 од 31.08.2015. Одобрење за реконструкцију улице Хајдух Станкове, кат. парц. бр. 13322/1 K. O. Смедерево

41. 351-271/2015-05 од 31.08.2015. Изградња помоћних објеката, кат. парц. бр. 13344 у к.о. Смедерево.

42. 351-279/2015-05 од 04.09.2015. Одобрење за изградњу - помоћни објекат.кат. парц. бр. 172/2, к.о. Петријево.

43. 351-289/2015-05 од 09.09.2015. Изградња трафо станице, кат. парц. бр. 470/49 К. О. Смедерево

44. 351-278/2015-05 од 07.09.2015. Изградња гараже и зидане ограде, кат. парц. бр. 9223 К. О. Смедерево

45. 351-297/2015-05 од 17.09.2015. Уређење саобраћајнице у оквиру постојеће регулације (потпорна конструкција на шиповима за санацију клизишта), кат. парц. бр. 13326 К. О. Смедерево.

46. 351-300/2015-05 од 17.09.2015. Изградња објекта за одводњавање, кат. парц. бр. 1156 К. О. Радинац.

47. 351-307/2015-05 од 22.09.2015. Инвестиционо одржавање пословног дела објекта у вишепородичној стамбено-пословној згради, кат. парц. бр. 1106/1 К. О. Смедерево.

48. 351-308/2015-05 од 22.09.2015. Изградња трафо станице, кат. парц. бр. 641/1 К. О. Смедерево.

49. 351-306/2015-05 од 22.09.2015. Изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу, кат. парц. бр. 1259 К. О. Смедерево.

50. 351-322/2015-05 од 30.09.2015. Катастарска парцела бр. 13296/6 К. О. Смедерево, зидана ограда.

51. 351-323/2015-05 од 01.10.2015. Реконструкција и изградња локалних електричних водова - трафореон "Запис", кат. парц. бр. 10223, 10224/1, 10224/9, 10232/1, 10232/4, 10232/5 и 10232/6 К. О. Смедерево.

52. 351-334/2015-05 од 05.10.2015. Изградња прикључка на водоводну мрежу, кат. парц. бр. 7690 К. О. Смедерево.

53. 351-330/2015-05 од 08.10.2015. Припајање заједничке терасе стану у стамбено-пословној згради, кат. парц. бр. 1276 К. О. Смедерево.

54. 351-339/2015-05 од 12.10.2015. Изградња бунара са хидрофорском шахтом, кат. парц. бр. 4126 К. О. Смедерево.

55. 351-342/2015-05 од 12.10.2015. Изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу, кат. парц. бр. 7749/2 К. О. Смедерево.

56. 351-345/2015-05 од 15.10.2015. Изградња локалних електричних водова, кат. парц. бр. 1073, 1076/1, 1076/2 и 234 К. О. Сеоне.

57. 351-349/2015-05 од 16.10.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 1390/1 К. О. Удовице.

58. 351-351/2015-05 од 19.10.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 2115/1 К. О. Липе I.

59. 351-352/2015-05 од 19.10.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 9526/1 К. О. Смедерево.

60. 351-359/2015-05 од 23.10.2015. Изградња локалне мреже гасовода и КМРС за објекат складишта,  кат. парц. бр. 233/52, 233/97, 233/94 и 233/93 К. О. Смедерево.

61. 351-358/2015-05 од 23.10.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 162/1 К. О. Ландол.

62. 351-367/2015-05 од 27.10.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 8909 К. О. Смедерево.

63. 351-370/2015-05 од 29.10.2015. Уградња УГИ у помоћни објекат, кат. парц. бр. 5788 К. О. Смедерево.

64. 351-376/2015-05 од 02.11.2015. Санација објекта здравствене станице, кат. парц. бр. 914/2 К. О. Колари.

65. 351-385/2015-05 од  06.11.2015. Прикључци на водоводну и канализациону мрежу, кат. парц. бр. 13049 К. О. Смедерево.

66. 351-398/2015-05 од 23.11.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 9201/2 К. О. Смедерево

67. 351-401/2015-05 од 26.11.2015. Адаптација пословног простора у вишепородичној стамбено-пословној згради, кат. парц. бр. 1106/1

68. 351-404/2015-05 од 25.11.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 2288 К. О. Смедерево.

69. 351-405/2015-05 од 27.11.2015. Изградња стубне трафостанице, кат. парц. бр. 1921/1 К. О. Враново.

70. 351-416/2015-05 од 03.12.2015. Изградња локалних електричних водова, кат. парц. бр. 1106/1 и 1111 К. О. Смедерево.

71. 351-426/2015-05 од 03.12.2105. Изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу, кат. парц. бр. 12764/1 К. О. Смедерево.

72. 351-430/2015-05 од 15.12.2015. Изградња МРС Царина, кат. парц. бр. 12496/1 К. О. Смедерево.

73. 351-431/2015-05 од 15.12.2015. Изградња МРС Југово, кат. парц. бр. 13325 К. О. Смедерево.

74. 351-433/2015-05 од 16.12.2015. Изградња трафостанице, кат. парц. бр. 2482 и 1770 К. О. Липе II

75. 351-434/2015-05 од 16.12.2015. Изградња надстрешнице, кат. парц. бр. 470/49 К. О. Смедерево.

76. 351-438/2015-05 од 16.12.2015. Санација мокрих чворова у пословној згради, кат. парц. бр. 2616, 2617 и 2618 К. О. Смедерево

77. 351-435/2015-05 од 18.12.2015. Реконструкција стана (формирање две стамбене јединице) у стамбеној згради, кат. парц. бр. 1327 К. О. Смедерево.

77. 351-439/2015-05 од 23.12.2015. Изградња МРС Шалинац, кат. парц. бр. 480/2 К. О. Шалинац. 

78. 351-441/2015-05 од 22.12.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 5553 К. О. Смедерево.

79. 351-443/2015-05 од 28.12.2015. Изградња трафостанице за црпну станицу "Бадрика", кат. парц. бр. 1156 и 4073 К. О. Радинац.

80. 351-453/2015-05 од 29.12.2015. Изградња наставка ДГМ "Карађорђево брдо", кат. парц. бр. 3731/1 К. О. Смедерево.

81. 351-446/2015-05 од 30.12.2015. Изградња гараже, кат. парц. бр. 9864/1 К. О. Смедерево.

82. 351-449/2015-05 од 30.12.2015. Изградња локалног електричног напојног вода за потребе наводњавања удовичког платоа, кат. парц. бр. 707, 709, 13325, 13313 и 13364 К. О. Смедерево и 423 К. О. Удовице.

83. 351-459/2015-05 од 30.12.2015. Изградња бунара, кат. парц. бр. 881/5 К. О. Липе II.

84. 351-474/2015-05 од 11.01.2016. Изградња МРС и локалних прикључака на гасоводну мрежу за производне хале А1 и Ц1 "Q&P"-а, кат. парц. бр. 233/69 К. О. Смедерево.

85. 351-468/2015-05 од 11.01.2016. Изградња локалних електричних водова, кат. парц. бр. 13320 и 545/1 К. О. Смедерево. 

86. 351-470/2015-05 од 11.01.2016. Изградња локалних електричних водова, кат. парц. бр. 1503/3 и 1544 К. О. Удовице.

87. 351-471/2015-05 од 11.01.2016. Изградња локалних електричних водова, кат. парц. бр. 13344 и 6857 К. О. Смедерево.

88. 351-469/2015-05 од 11.01.2016. Изградња локалних електричних водова, кат. парц. бр. 371/2, 372/1, 372/11, 370/10, 373/2, 571 и 348/3 К. О. Ландол.