Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Урбанистички пројекти - потврђени

1. УП Бобан грађа

2. УП  вртић у Радинцу

3. УП за изградњу терминала за расуте и генералне терене у луци Смедерево

4. УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта Ламеле Л4 и промену намене вишепородичног стамбеног објекта Ламеле Л3 у вишепородични стамбено-пословни објекат у оквиру стамбеног-пословног блока на К.П. бр. 13442 К.О. Смедерево у улици Др Јована Цвијића у Смедереву

5. УП за изградњу објеката за складиштење водоводног материјала са управном зградом

6. УП за изградњу железничког претакалишта са пумпном станицом на кат.парц.бр.225/1 К.О. Смедерево

7. Урбанистички пројекат за изградњу објеката за узгој живине и магацина са хладњачом

8. Урбанистички пројекат за изградњу самоуслужне аутоперионице у Вранову

9. Урбанистички пројекат за реконструкцију и промену намене пословног објекта на к.п. бр. 695 КО Смедерево - „INTER HOLYWOOD“ д.о.о. Рашка

10. Урбанистички пројекат за доградњу и пренамену стамбеног објекта у пансион за ноћење гостију на К.П. 445/1 К.О. Удовице - Инвеститор: ''Вила Југово С'' д.о.о. Смедерево 

11. Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде на к.п. бр. 2406 и 2407 K.O. Смедерево у улици Ђуре Даничића у Смедереву

12. Урбанистички пројекат за изградњу објеката за узгој крмача и товљеника у Малој Крсни

13. Урбанистички пројекат за изградњу објеката за узгајање живине у Малој Крсни

14. Урбанистички пројекат за изградњу објекта за гајење живине на кат.парц.бр. 1685 К.О. Мала Крсна у Малој Крсни

15. Урбанистички пројекат за изградњу складишта пољопривредних производа на кат. парц. бр. 1608/9 и 1608/10 К.О. Суводол

16. Урбанистички пројекат за производног објекта грађевинске опреме " МФГО " д.о.о. Смедерево на катастарским парцелама бр. 233/75 и 233/76 К.О. Смедерево

17. Урбанистички пројекат за изградњу објекта за производњу дрвене амбалаже за пољопривредне производе на к.п. бр. 998/1 К.О Биновац у Биновцу

18. Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног, вишепородичног стамбеног и породичног стамбеног објекта на кат. парцели 2632 К.О. Смедерево

19. Урбанистички пројекат за изградњу комплекса за складиштење пољопривредних производа на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Водњу

20. Урбанистички пројекат комплекса фабрике PKC WIRING SYSTEMS, d.o.o Smederevo на к.п. бр. 233/60 КО Смедерево, Шалиначка бб, Смедерево.

21. Урбанистички пројекат за изградњу складишних хала са управном зградом и силосем на к.п. бр.233/102 К.О. Смедерево инвеститора Tomi Trade d.o.o. Смедерево.

22. Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта, радионице и магацина на к.п. бр. 811/1 К.О. Вучак, инвеститори Татјана Кривокапић-Лукић и Зоран Лукић из Смедерева.

23. Урбанистички пројекат за доградњу и надзиђивање вишепородичног стамбено-пословног објекта од  три ламеле на к.п. бр. 1549 К.О. Смедерево, у улици Носилаца албанске споменице бр. 4 и 6 и Димитрија Давидовића бр.11, инвеститора Дејана Стојиљковића из Смедерева.

24. Урбанистички пројекат за проширење и реконструкцију Кајмакчаланске улице у Смедереву, инвеститор Град Смедерево.

25. Урбанистички пројекат за изградњу пословних објеката са складиштима на к.п. бр. 13205/1 КО Смедерево.

26. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кп.бр.2783/5 КО Враново, са саобраћајним прикључком локације на државни пут IБ реда број 14. Инвеститор пољопривредна задруга “АГРОЗДРАВЉЕ” Раља.

27. Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног пословног  објекта  и гараже на  К.П. бр. 2498 и 13442 К.О. Смедерево у улици др Јована Цвијића у Смедереву (Инвеститор: ''ТИНА ТРЕЈД ГРАДЊА'', доо Смедерево, Др. Јована Цвијића бб, Смедерево)

28. Урбанистички пројекат - Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. бр. 2970/2 и 2970/3 КО Смедерево

29. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом на к.п. бр. 6015 и делу к.п. бр. 5735/1 К.О. Михајловац

30. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу пословног комплекса фирме „ BALKAN 2020 “ ДОО БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД на кат. парц. бр. 233/114 КО Смедерево

31. Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта, магацинске хале са пратећим садржајима на кат.парц. бр. 2434 К.О. Ландол

32.Урбанистички пројекат за изградњу складишта за пољопривредне производе и машине на кат.парц. бр. 2293 К.О. Мала Крсна

33. Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта са складиштем на к.п. бр. 233/112 и 233/113 КО Смедерево