Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

СМЕДЕРЕВО

БРОЈ: ­­­­28/2017

ДАТУМ: 25.01.2017. године

 

 

            На основу члана 18. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Службени гласник Републик Србије" број 68/2015), члана 4., 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник Републике Србије", број 17/2016), Јавно прдузеће „Смедеревска тврђава" оглашава:

 

 

                                ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

 

 

     I Организациони облик у коме се радно место попуњава: Јавно предузеће „Смедеревска тврђава", седиште: Омладинска број 1, 11300  Смедерево. 

 

   II У Јавном предузећу „Смедеревска тврђава", интерним конкурсом попуњава се  радно место  у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Јавног предузећa „Смедеревска тврђава", број 1/2016 од 28.11.2016. године и број 7/2017 од 11.01.2017. године и то:

 

      1.Попунити радно место под редним бројем 14-   Самостални стручни сарадник за креирање и развој туристичког производа и испитивање тржишта  -1 (један) извршилац.

 

III    Oпис послова и услови из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Јавног предузеће „Смедеревска тврђава", број 1/2016 од 28.11.2016. године и број 7/2017 од 11.01.2017. године:

 

1. за радно место под редним бројем 14 -   Самостални стручни сарадник за креирање и развој

    туристичког производа и испитивање тржишта  

 

       ОПИС ПОСЛОВА:

   а) Предлаже директору мере и активности за развој туристичког производа и иновирање 

понуде

- Учествује у припреми програма рада за област формирања туристичког производа, 

маркетинг микса, као и истраживање тржишта

- Ради на пројектним активностима у циљу унапређења туризма

- Сарађује са институцијама и организацијама на пољу туристичке привреде

- Руководи пројектима истраживања и анализе тржишта

- Организује, прати и анализира активности и кретања туристичке понуде и тражње

- Врши анализу интернет презентације и предлаже нове садржаје

- Обавља и организује промоцију туристичког производа и унапређење туристичке понуде 

- Учествује у креирању стратегије наступа на сајмовима туризма у земљи и иностранству

- Координира израду пропагандно-информативног и аудио-визуелног материјала и сувенирског програма

- Ради и друге послове по налогу директора

 

 

 

   УСЛОВИ

- Висока стручна спрема, дипломирани туризмолог, дипломирани менаџер у туризму

- Познавање једног светског језика

- 5 година радног искуства

- Знање рада на рачунару

 

  IV  Место рада: Јавно предузеће „Смедеревска тврђава", седиште: Омладинска број 1, 11300  Смедерево. 

 

       V Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници града Смедерева, огласној табли Јавног предузећа „Смедеревска тврђава" и огласној табли Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, Смедерево 11300. 

 

     VI Рок за подношење пријава почиње да тече 25.01.2017. године и истиче 09.02.2017. године.

  

     VII Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

             Горан Јовшић, телефон: 026/612-840, мобилни телефон: 064/844-9388, e-mail: goran.jovsic@smederevo.org.rs.

 

      VIII Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Јавно предузеће „Смедеревска тврђава", Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "За интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси, преко поште или на писарници Јавног предузећа „Смедеревска тврђава", Мали град смедеревске тврђаве".

 

 

      IX  Датум оглашавања: 25.01.2017. године.

 

      X  Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

      XI Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

1.      оверена фотокопија дипломе о стручној спреми,

2.      фотокопија радне књижице, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),

3.      извод из матичне књиге рођених,

4.      уверење о држављанству,

5.      уверење о неосуђиваности.

 Наведена документација може се доставити из персоналног досијеа претходног послодавца.

 

     XII По истеку рока за подношење пријава на интерни конкурс, Kонкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Јавног предузећа „Смедеревска тврђава", размотриће све приспеле пријаве и доказе 10.02.2017. године у 12:00 часова у просторијама седишта, а након тога ће сачинити листу кандидата за које ће се спровести изборни поступак, а то су кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава и који имају право да учествују на конкурсу. Листу кандидата ће потписати сви чланови Конкурсне комисије. Кандидати са листе биће писмено обавештени када ће се обавити усмени разговор, у којем ће се оценити стручне способности, знања и вештине кандидата за  радно место, а по наведеном опису послова.

 

 

 

 

               Пријаве кандидата које су неблаговремене и недопуштене, пријаве кандидата који не испуњавају услове, пријаве кандидата који нису доставили све потребне доказе уз пријаву, Конкурсна комисија одбацује закључком.

 

     XIII На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.  

 

 

      Напомене:

      1. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

      2. Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници града Смедерева, огласној табли Јавног предузећа „Смедеревска тврђава" и на огласној табли Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, Смедерево 11300. 

 

 

 

 

                                                                                              ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

                                                                             ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

 

                                                                                                             __________________

                                                                                                                 Горан Јовшић