... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

            На основу чланова 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 95/2016) и Решења начелника Градске управе града Смедерева о попуњавању радног места интерним конкурсом, број: 111-3/2019-07 од 3. јуна 2019. године,

            начелник Градске управе града Смедерева расписује

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

I           Орган у коме се радно место попуњава интерним конкурсом:

            Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1,                            11300 Смедерево. 

 

II         Радно место које се попуњава интерним конкурсом:

            Под редним бројем 194 - послови за управљање људским ресурсима II, у звању: Сарадник, у Одељењу за  послове органа града - Одсек за управљање људским ресурсима и информационе технологије - 1 извршилац;

 

III        Опис послова радног места:

            Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.9.2017. године, број: 02-50/2018-07 од 25.7.2018. године и број: 02-222/2018-07 од 26.10.2018. године, за радно место под редним бројем 194 - послови за управљање људским ресурсима II, у звању: Сарадник:

            - Обавља послове анализе описа послова и радних места у органима града и њихово правилно разврставање у звања, а у сарадњи са Одсеком који прати радне односе; учествује у припреми нацрта Кадровског плана; прати систем оцењивања рада службеника и евидентира оцене запослених; континуирано прати постигнућа службеника и унапређивање мотивације службеника; учествује у припреми предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање и евидентира потребе за стручним усавршавањем запослених; обавља евиденцију обављеног стручног усавршавања; учествује у активностима развоја људких ресурса: припрема анализе, информације и извештаје у области унапређења и развоја људских ресурса. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

 

IV        Право учешћа на интерном конкурсу:

                На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у свим органима, службама и организацијама (стручне службе и посебне организације које су основане за обављање послова управе), које оснива надлежни орган јединице локалне самоуправе и градске општине према посебном закону.

            Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

V         Услови за кандидата:

            - да је пунолетан држављанин Републике Србије;

            - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, висока техничка школа струковних студија, индустријски менаџмент, виша школа правног, економског или саобраћајног смера;

            - положен државни стручни испит;

            - најмање три године радног искуства у струци;

            - да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

            - да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

  

VI        Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку

            У изборном поступку проверавају се:

-                      Познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ('' Службени гласник Републике Србије'', бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон закон) - провераваће се усмено, путем разговора;

-                      Вештина пословне комуникације - провераваће се  усмено, путем разговора;

-                      Познавање рада на рачунару - практична провера радa на рачунару (MS Office пакет и интернет).

           

VII      Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:      

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио;

           3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту;

            5. извод из матичне књиге рођених;

            6. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

            7. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса).

 

            Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

            Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

            Прилог: Образац 1 - Изјава

 

            Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

            Образац изјаве доступан је на сајту Града Смедерева и објављен је уз интерни конкурс за попуњавање радног места.

  

VIII     Место рада:

            - Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

  

IX        Рок за подношење пријава                      

            Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс оглашен на огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет презентацији града Смедерева: www.smederevo.org.rs

            Рок за подношење пријава почиње да тече нарадног дана од дана објављивања, а истиче     13. јуна 2019. године.

 

X         Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу

            Бојана Радовановић, телефон: 026/672-724, локал 1839,

            e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

XI        Адреса за подношење пријава

            Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "Конкурсној комисији за интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

            Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима.     Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана и предаје се у коверти која не треба бити затворена.

            Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс за радно место за које се конкурише достављају се са назнаком "Конкурсној комисији за интерни конкурс'', у затвореној ковери на којој се наводи ознака ''не отварати''.

 

XII      Након што протекне рок за подношење пријава на интерни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавестиће се  телефонским  путем или путем интернет адресе о датуму и времену одржавања провере оспособљености знања и вештина кандидата. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку биће обављена у просторијама Градске управе града Смедерева, у Смедереву, Улица Омладинска број 1.

            У изборном поступку конкурсна комисија може да оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у интерном конкурсу и на начин који је наведен у интерном конкурсу.

            По окончаном изборном поступку конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и  начелнику Градске управе града Смедерева доставља листу за избор са записником о предузетим радњама у току изборног поступка. Конкурсна комисија доноси одлуке већином гласова. Чланови конкурсне комисије бирају већином гласова председника конкурсне комисије. Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник конкурсне комисије.

 

XIII Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији Градске управе града Смедерева у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка. Жалба не задржава извршење закључка.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом интерном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Број: 02-114/2019-07

У Смедереву, 5. јуна 2019. године                                      НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                            ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                               Милко Мишковић

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак   покрећем   код ......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

ради    остварививања  права..................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

и тим поводом дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

I                   Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1

 

_______________________________                                                                      ____________________________________

                             (место)                                                                                                                           (име и презиме даваоца изјаве)

 

_______________________________                                                                                             ____________________________________

                            (датум)                                                                                                                             (потпис)

 

 

 

 

II                 Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

 

   а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

 

                б) следеће податке:3

 

1. ..................................................................................................................................................................................

 

2. ..................................................................................................................................................................................

 

3. ..................................................................................................................................................................................

 

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

_______________________________                                                                     ____________________________________

                             (место)                                                                                                                           (име и презиме даваоца изјаве)

 

_______________________________                                                                                             ____________________________________

                            (датум)                                                                                                                             (потпис)

 

 

 

 

 

 

1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС"; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.