Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

            На основу чланова 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 95/2016) и Решења начелника Градске управе града Смедерева о попуњавању радног места интерним конкурсом, број: 111-7/2019-07 од 10.09. 2019. године, начелник Градске управе града Смедерева расписује

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

I           Орган у коме се радно место попуњава интерним конкурсом:

            Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1,                            11300 Смедерево. 

 

II         Радно место које се попуњава интерним конкурсом:

            Под редним бројем 159 - Послови управљања непокретном имовином Града, у звању: Саветник, у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за имовинско-правне послове и управљање непокретном имовином града, Група за управљање непокретном имовином града  - 1 извршилац.  

           

III        Опис послова радног места:

            Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.9.2017. године, број: 02-50/2018-07 од 25.7.2018. године и број: 02-222/2018-07 од 26.10.2018. године, за радно место под редним 159 - Послови управљања непокретном имовином Града, у звању: Саветник:

 

        -   Припрема израде нацрта и предлога аката органима Града који се односе на располагање грађевинским земљиштем и другим непокретностима у  јавној својини Града, прибављање грађевинског земљишта и других непокретности у јавну својину Града и сачињавање уговора и анекса уговора, праћење наплате потраживања и сачињавање извештаја органима Града са предлогом мера, предлагање Градском правобранилаштву покретање судских поступака за наплату потраживања, води евиденцију непокретне имовине у јавној својини града Смедерева, предузима мере на заштити и очувању непокретне имовине у државној својини која је дата Граду на чување и привремено коришћење, предузима активности у вези са уписом јавне својине Града, обавештава Републичку дирекцију за имовину Републике Србије о свим променама у вези са уписом јавне својине, припрема предлоге за давање у закуп пословног простора чији је корисник или носилац права јавне својине Град, предлоге решења за давање на коришћење пословног простора чији је носилац права јавне својине Град, предлоге по захтевима закупаца и корисника у вези са одобравањем извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању простора и признавање уложених средстава, поступа по решењима агенција за реституцију о враћању пословних простора и других непокретности бившим власницима односно њиховим законским наследницима, спроводи активности након предаје простора или других непокретности у државину, припрема предлоге за отказ уговора, сачињава информације и извештаје органима Града у вези са пословним простором, сачињава уговоре, анексе и споразуме из области пословног простора, даје податаке агенцији за реституцију и Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, води евиденцију о достављеним средствима обезбеђења плаћања и предлаже њихову реализацију, прати реализацију уговорних обавеза закупаца и корисника пословног простора у погледу коришћења и одржавања пословног простора и обавља друге послове из надлежности Одсека по налогу шефа Одсека и начелника Одељења, у складу са законом, Статутом, одлукама и другим прописима донетим на основу закона.

 

IV        Право учешћа на интерном конкурсу:

                На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у свим органима, службама и организацијама (стручне службе и посебне организације које су основане за обављање послова управе), које оснива надлежни орган јединице локалне самоуправе и градске општине према посебном закону.

            Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

V         Услови за кандидата:

            - да је пунолетан држављанин Републике Србије;

            - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, правни или економски факултет или криминалистичко-полицијска академија,  

            - положен државни стручни испит;

            - најмање три године радног искуства у струци;

            - да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

            - да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

  

VI        Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку

            У изборном поступку проверавају се:

            Познавање Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон),

Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)  - провераваће се усмено, путем разговора;

-                      Вештина пословне комуникације - провераваће се  усмено, путем разговора;

-                      Познавање рада на рачунару - практична провера радa на рачунару (MS Office пакет и интернет).

           

VII      Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:      

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио;

           3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту; (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту)

            5.фотокопија личне карте или очитана лична карта;

            6. извод из матичне књиге рођених;

            7. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

            8. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса).

 

            Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

            Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

            Прилог: Образац 1 - Изјава

 

            Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

            Образац изјаве доступан је на сајту Града Смедерева и објављен је уз интерни конкурс за попуњавање радног места.

  

VIII     Место рада:

            - Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

  

IX        Рок за подношење пријава                      

            Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс оглашен на огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет презентацији града Смедерева: www.smederevo.org.rs

            Рок за подношење пријава почиње да тече нарадног дана од дана објављивања, а истиче     20. септембра 2019. године.

 

X         Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу

            Бојана Радовановић, телефон: 026/672-724, локал 1839,

            e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

XI        Адреса за подношење пријава

            Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "Конкурсној комисији за интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

            Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима.     Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана и предаје се у коверти која не треба бити затворена.

            Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс за радно место за које се конкурише достављају се са назнаком "Конкурсној комисији за интерни конкурс'', у затвореној ковери на којој се наводи ознака ''не отварати''.

 

XII      Након што протекне рок за подношење пријава на интерни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавестиће се  телефонским  путем или путем интернет адресе о датуму и времену одржавања провере оспособљености знања и вештина кандидата. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку биће обављена у просторијама Градске управе града Смедерева, у Смедереву, Улица Омладинска број 1.

            У изборном поступку конкурсна комисија може да оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у интерном конкурсу и на начин који је наведен у интерном конкурсу.

            По окончаном изборном поступку конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и  начелнику Градске управе града Смедерева доставља листу за избор са записником о предузетим радњама у току изборног поступка. Конкурсна комисија доноси одлуке већином гласова. Чланови конкурсне комисије бирају већином гласова председника конкурсне комисије. Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник конкурсне комисије.

 

XIII Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији Градске управе града Смедерева у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка. Жалба не задржава извршење закључка.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом интерном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Број: 02- 186 /2019-07

У Смедереву, 12. септембра  2019. године                                               

                                                                                             НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                            ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                               Милко Мишковић

 

Документа за преузимање:

Образац Изјаве