PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU


INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA

            Na osnovu članova 82, 83. i 84. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), člana 4. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 95/2016) i Rešenja načelnika Gradske uprave grada Smedereva o popunjavanju radnog mesta internim konkursom, broj: 111-9/2019-07 od 4.11.2019. godine,

            načelnik Gradske uprave grada Smedereva raspisuje

 

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA

 

 

I           Organ u kome se radno mesto popunjava internim konkursom:

            Gradska uprava grada Smedereva, sedište: Ulica Omladinska broj 1,                            11300 Smederevo. 

 

II         Radno mesto koje se popunjava internim konkursom:

            Pod rednim brojem 160 - građevinski poslovi iz oblasti poslovnog prostora i drugih nepokretnosti, u zvanju: Saradnik, u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove - Odsek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje nepokretnom imovinom grada - Grupa za upravljanje nepokretnom imovinom grada, 1 izvršilac.

           

III        Opis poslova radnog mesta:

            Opis poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva, broj: 02-233/2016-07 od 16.9.2017. godine, broj: 02-50/2018-07 od 25.7.2018. godine, broj: 02-222/2018-07 od 26.10.2018. godine i broj: 02-191/2019-07 od 17.10.2019. godine, za radno mesto pod rednim 160 - građevinski poslovi iz oblasti poslovnog prostora i drugih nepokretnosti, u zvanju: Saradnik:

 

            Sprovodi građevinsko-urbanističke procedure propisane u okviru izvođenja radova na investicionom održavanju poslovnog prostora i drugih objekata na zahtev zakupaca i korisnika poslovnog prostora i drugih objekata, preduzima mere i sprovodi aktivnosti na sanaciji oštećenja koje se odnose na tekuće održavanje poslovnih prostora i drugih objekata, sprovodi kontrolu korišćenja poslovnog prostora i drugih objekata, izrađuje izveštaje o stanju prostora i drugih objekata, pribavlja elektroenergetske saglasnosti za radove i prati proceduru u vezi sa rekonstrukcijom električnih priključaka, mernih mesta i razdvajanja merenja električne energije, sačinjava predloge Gradskom veću grada Smedereva o davanju saglasnosti za izvođenje radova na investicionom održavanju poslovnog prostora, sačinjava predloge Gradskom veću o donošenju odluke o priznavanju troškova ulaganja u investiciono održavanje poslovnog prostora i refundaciju troškova, sarađuje sa ovlašćenim licima na izradi predmera i predračuna radova, vrši premer površina, izrađuje skice, vrši primopredaju poslovnog prostora i drugih objekata i obavlja druge poslove iz nadležnosti Odseka po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja, u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu zakona.

 

IV        Pravo učešća na internom konkursu:

                Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u svim organima, službama i organizacijama (stručne službe i posebne organizacije koje su osnovane za obavljanje poslova uprave), koje osniva nadležni organ jedinice lokalne samouprave i gradske opštine prema posebnom zakonu.

            Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

 

V         Uslovi za kandidata:

            - da je punoletan državljanin Republike Srbije;

           - stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, visoka tehnička škola strukovnih studija, visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija;         

            - položen državni stručni ispit;

            - najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

            - da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

            - da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

  

VI        Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku

            U izbornom postupku proveravaju se:

-           Poznavanje Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon) - proveravaće se usmeno, putem razgovora;

-                      Veština poslovne komunikacije - proveravaće se  usmeno, putem razgovora;

-                      Poznavanje rada na računaru - praktična provera rada na računaru (MS Office paket i internet).

           

VII      Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:      

  1. diploma o stečenoj stručnoj spremi;
  2. potvrda o radnom iskustvu u struci sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio;
  3. dokaz (potvrda) da kandidatu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
  4. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu;
  5. fotokopija lične karte ili očitana lična karta;
  6. izvod iz matične knjige rođenih;
  7. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
  8. dokaz da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon oglašavanja ovog konkursa).

 

            Napomena: Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim/gradskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim/gradskim upravama.

            Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

 

            Prilog: Obrazac 1 - Izjava

 

            Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz kaznene evidencije.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze i prijavu, dostavi i izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

            Obrazac izjave dostupan je na sajtu Grada Smedereva i objavljen je uz interni konkurs za popunjavanje radnog mesta.

  

VIII     Mesto rada:

            Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

  

IX        Rok za podnošenje prijava                      

            Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 8 (osam) dana od dana kada je interni konkurs oglašen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Smedereva: www.smederevo.org.rs

            Rok za podnošenje prijava počinje da teče naradnog dana od dana objavljivanja, a ističe     13. novembra 2019. godine.

 

X         Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu

            Bojana Radovanović, telefon: 026/672-724, lokal 1839,

            e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

XI        Adresa za podnošenje prijava

            Adresa na koju se podnose prijave na interni konkurs: Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo, sa naznakom "Konkursnoj komisiji za interni konkurs" i navodom radnog mesta za koje se prijava podnosi.

            Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima.     Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana i predaje se u koverti koja ne treba biti zatvorena.

            Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs za radno mesto za koje se konkuriše dostavljaju se sa naznakom "Konkursnoj komisiji za interni konkurs'', u zatvorenoj koveri na kojoj se navodi oznaka ''ne otvarati''.

 

XII      Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na interni konkurs, konkursna komisija će pregledati sve prispele prijave i podnete dokaze i sastaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za rad na radnom mestu i među njima sprovesti izborni postupak. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kadidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obavestiće se telefonskim  putem ili putem internet adrese o datumu i vremenu održavanja provere osposobljenosti znanja i veština kandidata. Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku biće obavljena u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, u Smederevu, Ulica Omladinska broj 1.

            U izbornom postupku konkursna komisija može da ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u internom konkursu i na način koji je naveden u internom konkursu.

            Po okončanom izbornom postupku konkursna komisija u roku od 15 dana sastavlja listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor i načelniku Gradske uprave grada Smedereva dostavlja listu za izbor sa zapisnikom o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka. Konkursna komisija donosi odluke većinom glasova. Članovi konkursne komisije biraju većinom glasova predsednika konkursne komisije. Konkursna komisija vodi zapisnik o svom radu, koji potpisuje predsednik konkursne komisije.

 

XIII     Prijave kandidata koje su neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji Gradske uprave grada Smedereva u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zaključka. Žalba ne zadržava izvršenje zaključka.

 

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom internom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Broj: 02-231/2019-07

U Smederevu,  5. novembra 2019. godine                                       

                                                                                             NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

                                                                                                             GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                              Milko Mišković

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC 1

 

Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", br. 18/2016), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak   pokrećem   kod ......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

radi    ostvarivivanja  prava..................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

i tim povodom dajem sledeću

 

I Z J A V U

 

I                   Saglasan/a sam da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja. 1

 

_______________________________                                                                      ____________________________________

                             (mesto)                                                                                                                           (ime i prezime davaoca izjave)

 

_______________________________                                                                                             ____________________________________

                            (datum)                                                                                                                             (potpis)

 

 

 

 

II                 Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obavi lične podatke, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti: 2

 

   a) sve lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidenicija, a koji su neophodni za odlučivanje.

 

                b) sledeće podatke:3

 

1. ..................................................................................................................................................................................

 

2. ..................................................................................................................................................................................

 

3. ..................................................................................................................................................................................

 

Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje organa ne podnesem u roku od....................dana, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

 

_______________________________                                                                     ____________________________________

                             (mesto)                                                                                                                           (ime i prezime davaoca izjave)

 

_______________________________                                                                                             ____________________________________

                            (datum)                                                                                                                             (potpis)

 

 

 

 

 

 

1 Saglasno odredbi člana 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS"; br. 97/08, 104/09 - dr. zakon, 68/12 - odluka US i 107/12), organ vlasti obrađuje podatke bez pristanka lica, ako je obrada neophodna radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti određenih zakonom u cilju ostvarivanja interesa nacionalne ili javne bezbednosti, odbrane zemlje, sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države, zaštite zdravlja i morala, zaštite prava i sloboda i drugog javnog interesa, a u drugim slučajevima na osnovu pismenog pristanka lica.

2 Potrebno je zaokružiti slovo ispred opcije za koju se stranka odlučila

3 Popunjava se kada stranka u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke izričito izjavi da će samo deo ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje su neophodne za odlučivanje, pribaviti sama.