Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КОМПЛЕКСА ФАБРИКЕ „ПКЦ WИРИНГ СYСТЕМС

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), организује

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КОМПЛЕКСА ФАБРИКЕ „PKC WIRING SYSTEMS" D.O.O. СМЕДЕРЕВО НА КАТ. ПАРЦ. БР. 233/60 К.О. СМЕДЕРЕВО, ИНВЕСТИТОРА „PKC WIRING SYSTEMS" D.O.O. СМЕДЕРЕВО, ШАЛИНАЧКА ББ

 

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 16. 5. 2019. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије овом Одељењу у писаном облику, преко писарнице Градске управе.