Обавештење ЈКП Водовод Смедерево Обновљена столарија и спортски терени у ОШ Иво Андрић у Радинцу Одржана студијска посета Лиону у вези са стварањем приступачног окружења Куп Србије у каратеу за полетарце, наде и кадете почео је данас у Смедереву Завршена санација котларнице у објекту Весели цветови на Царини


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу складишних хала са управном зградом и силосем на кат.парц. бр. 233/102 К.О. Смедерево

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 32/2019), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, објављује јавни позив за

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу складишних хала са управном зградом и силосем на кат.парц. бр. 233/102 К.О. Смедерево

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  14. 8. 2019. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1 у времену од 10 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Владан Ђурчиновић пр, Биро за пројектовање и инжењеринг DIV Projekt  SD, Смедерево, а инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге „Tomi Trade" doo, Смедерево, Шалиначка бб.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Мирослава Николић, Група за урбанизам и озакоњење Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево. (контакт тел.026/672-724, лок.1412)

Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат и на интернет страници www.smederevo.org.rs    

Примедбе и сугестије на планирана решења могу се доставити у писаној форми  Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 21.8. 2019. године.