Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za izgradnju skladišnih hala sa upravnom zgradom i silosem na kat.parc. br. 233/102 K.O. Smederevo

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS", br. 32/2019), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, objavljuje javni poziv za

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju skladišnih hala sa upravnom zgradom i silosem na kat.parc. br. 233/102 K.O. Smederevo

Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  14. 8. 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1 u vremenu od 10 do 14 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Vladan Đurčinović pr, Biro za projektovanje i inženjering DIV Projekt  SD, Smederevo, a investitor Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „Tomi Trade" doo, Smederevo, Šalinačka bb.

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Miroslava Nikolić, Grupa za urbanizam i ozakonjenje Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo. (kontakt tel.026/672-724, lok.1412)

Zainteresovana lica mogu u toku javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat i na internet stranici www.smederevo.org.rs    

Primedbe i sugestije na planirana rešenja mogu se dostaviti u pisanoj formi  Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 21.8. 2019. godine.