... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2970/2 и 2970/3 К.О. Смедерево, у улици Петријевски поток у Смедереву

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 - др.закон) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 32/2019), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, објављује јавни позив за

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2970/2 и 2970/3 К.О. Смедерево, у улици Петријевски поток у Смедереву

  

  

  

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 18. 12. 2019. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јелена Миљковић ПР Архитектонско-грађевински биро „Простор" Смедерево, а инвеститор наведеног пројекта је „НМП Инвест" доо Смедерево, Др Јована Цвијића 22, Смедерево.

 

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Бранислав Станковић, Група за урбанизам и озакоњење Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево. (контакт тел.026/672-724, лок.1410)

Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат и на интернет страници www.smederevo.org.rs    

Примедбе и сугестије на планирана решења могу се доставити у писаној форми  Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 25. 12. 2019. године.