Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za proširenje i rekonstrukciju Kajmakčalanske ulice u Smederevu

 

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS", br. 32/2019), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, objavljuje javni poziv za

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za proširenje i rekonstrukciju Kajmakčalanske ulice u Smederevu, na kat.parc. br. 13379, 5657 i 565 K.O.Smederevo i delovima kat.parc. br. 5657, 5673, 5672, 5671, 5739, 5737, 5735, 5733, 9307/3, 9307/6, 9302, 9502/1, 9502/2, 10589, 10590/1, 10591, 10588, 10592, 10594, 10595, 9283, 9282, 9281, 9170, 9168, 9160, 9159,9158/1,9158/2 i 9158/3  K.O. Smederevo

Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  14. 8. 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je JP „URBANIZAM SMEDEREVO", Omladinska 1, a investitor navedenog projekta je Grad Smederevo.

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Miroslava Nikolić, Grupa za urbanizam i ozakonjenje Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo. (kontakt tel.026/672-724, lok.1412)

Zainteresovana lica mogu u toku javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat i na internet stranici www.smederevo.org.rs    

Primedbe i sugestije na planirana rešenja mogu se dostaviti u pisanoj formi  Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 21. 8. 2019. godine.