Svečano otvaranje Dunav film festa GRAD PRODUŽAVA SEĆANjE NA MINjU Uređenje i modernizacija putnih prelaza REKONSTRUKCIJA DODATNIH 500 METARA U KOLARSKOJ ULICI Obaveštenje


JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambenog objekta, radionice i magacina na kat.parc. br. 811/1 K.O. Vučak

 

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS", br. 32/2019), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, objavljuje javni poziv za

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambenog objekta, radionice i magacina na kat.parc. br. 811/1 K.O. Vučak

Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  14. 8. 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1 u vremenu od 10 do 14 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Jelena Miljković pr Arhitektonsko-građevinski biro „Prostor" Smederevo, a investitori Tatjana Krivokapić-Lukić i Zoran Lukić iz Smedereva,

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Miroslava Nikolić, Grupa za urbanizam i ozakonjenje Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo. (kontakt tel.026/672-724, lok.1412)

Zainteresovana lica mogu u toku javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat i na internet stranici www.smederevo.org.rs    

Primedbe i sugestije na planirana rešenja mogu se dostaviti u pisanoj formi  Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 21. 8 2019. godine.