Потписан споразум о братимљењу Смедерева и Тангшана Обележена 77. годишњица Петојунске трагедије Рехабилитација Коларске улице ХБИС Србија - почео нови циклус обуке железараца Бицикле - поклон града смедеревским основцима


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 6/2017), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, број 320-41/2017-07 од 14. јуна 2017. године и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016- пречишћен текст),

 

Градоначелница града Смедерева, дана 14. јуна 2017. године, расписује

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,

ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

  

  

               I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2017. годину.

 

              II Субвенционишу се трошкови за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 40% од укупног износа обрачунате премије осигурања, без урачунатог ПДВ-а, с тим да максимални износ субвенције по газдинству износи 50.000,00 динара.

 

              III Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити:

        - пољопривредно газдинство (физичка и правна лица) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - ако су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;                 

        - ако подносилац захтева нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;

        - ако потпише изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

        - само се инвестиције из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму у текућој години.

       

               IV Образац захтева за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

 

Уз попуњен захтев се доставља:

      -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац ГУС)

-  Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;

-  Фотокопија решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредне задруге

    или удружења;

-     Фотокопија потврде о регистрацији  пољопривредног газдинства за 2017. годину;

-     Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-     Оригинал или оверена фотокопија Полисе осигурања; 

-     Оригинал или оверена фотокопија Потврде о извршеном плаћању укупне премије

    осигурања.

 

             V Захтев са пратећом документацијом предаје се у канцеларији број 71, зграда Градске управе Смедерево, на адреси Омладинска бр.1 Смедерево.

 

             VI Период за подношење захтева, за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња траје од дана објављивања јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 2.000.000,00 динара, односно најкасније до 01.12.2017. године.

              Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља III овог Јавног позива, неће се разматрати.

     

            VII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs , oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            VIII Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71 и телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

 

 

          Број: 320-41/2017-07

 

У Смедереву, 14. јуна 2017. године

              

                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                       ГРАДА СМЕДЕРЕВА

    

                                                                                                         др Јасна Аврамовић