U selu Lipe odata počast palim herojima Bijenalna nagrada - Jagošu Markoviću Aleksandru Berčeku - nagrada za životno delo „NUŠIĆEVA ERA, NAŠA MERA“ Predstavnici japanske kompanije „Mayekawa“ posetili Smederevo


JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2017. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, broj 320-41/2017-07 od 14. juna 2017. godine i člana 43. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016- prečišćen tekst),

 

Gradonačelnica grada Smedereva, dana 14. juna 2017. godine, raspisuje

 

 

JAVNI  POZIV

  

ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA,

VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA

  

  

               I Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahtev za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2017. godinu.

 

              II Subvencionišu se troškovi za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja, bez uračunatog PDV-a, s tim da maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu iznosi 50.000,00 dinara.

 

              III Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti:

        - poljoprivredno gazdinstvo (fizička i pravna lica) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

        - ako su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;                 

        - ako podnosilac zahteva nema neizmirenih dospelih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave;

        - ako potpiše izjavu da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima;

        - samo se investicije iz tekuće godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po Programu u tekućoj godini.

       

               IV Obrazac zahteva za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

 

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

      -  Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima (Obrazac GUS)

-  Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

-  Fotokopija rešenja o registraciji i/ili preregistraciji poljoprivredne zadruge

    ili udruženja;

-     Fotokopija potvrde o registraciji  poljoprivrednog gazdinstva za 2017. godinu;

-     Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;

-     Original ili overena fotokopija Polise osiguranja; 

-     Original ili overena fotokopija Potvrde o izvršenom plaćanju ukupne premije

    osiguranja.

 

             V Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se u kancelariji broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo, na adresi Omladinska br.1 Smederevo.

 

             VI Period za podnošenje zahteva, za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja traje od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 2.000.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 01.12.2017. godine.

              Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

     

            VII Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs , oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

            VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71 i telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

 

 

 

          Broj: 320-41/2017-07

 

U Smederevu, 14. juna 2017. godine

              

                                                                                        GRADONAČELNICA

                                                                                                       GRADA SMEDEREVA

    

                                                                                                         dr Jasna Avramović