... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020

Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020

  

За школску  2019-2020 годину, доделиће се:

40 (словима  четрдесет)  стипендијa за ученике средњих школа ромске националности

  

  

I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИРАЊЕ

  

            Право на стипендију у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома 2018-2021 године  ("Службени лист града Смедерева" број 3/2018), могу да остваре ученици средњих школа ромске националности под следећим условима:

            - да имају држављанство Републике Србије;

            - да први пут уписују одређени разред у текућој школској години у школи

              чији је оснивач Република Србија или јединица Локалне самоуправе

              Републике Србије, и чије се школовање финансира из буџета Републике

              Србије;

            - који имају најмање просечну оцену 2,50 у претходној школској години;

            - који имају најмање оцену 3 из владања;

            - чији родитељ или старатељ има пребивалиште, или боравиште на

              територији града Смедерева;

            - који нису корисници било које друге стипендије.

 

  

  

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈE

  

 

            Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу следећих критеријума:

 

1)Успеха оствареном у претходном разреду, и то:

    - за ученике I разреда средње школе узима се у обзир просечна оцена остварена у

      VIII разреду основне школе,

    - за ученике осталих разреда средње школе, односно од II до IV разреда, узима се

      у обзир просечна оцена остварена у претходном разреду средње школе и

 

2) Уписана година средње школе.

       Успех остварен у претходном разреду исказује се бројем бодова и то сабирањем:  броја бодова оствареним на основу успеха у претходном разреду и броја бодова према уписаној години средње школе, коју похађа ученик.

 

            - За ученике I разреда средње школе- успех у претходном разреду исказује

              се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у VIII разреду

              основне  школе (од 2,50 до 5,00),

 

            -  За ученике од II до IV разреда средње школе - успех у претходном разреду

               исказује се бројем бодова који одговарају просеку оцена оствареном у  

               предходном, завршеном разреду средње школе (од 2,50 до 5,00),

 

            - Број бодова према уписаној години средње школе, који похађа ученик

              износи:

            - за I разред-0,40

            - за II разред-0,50

            - за III разред-0,60

            - за IV разред-1,00

  

  

  

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

1.      Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса, и  може се преузети и штампати са интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може преузети у Градском услужном центру шалтер-07  (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА);

 

2.      Оверену Потврду од средње школе коју ученик похађа да је  уписан  школске 2019/ 2020  године, као редован ученик која је објављена као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може  преузетиу Градском услужном центру шалтер-07 (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА);

 

3.      Оверену фотокопију сведочанства о завршеном претходном разреду;

 

4.      Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије која је објављена као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може  преузети у Градском услужном центру шалтер-07  (ОБРАЗАЦ број 3.-ИЗЈАВА);

 

5.      Оверену Потврду  да је кандидат припадник ромске националне мањине која је објављена  као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs) или се одштампана може  преузети у Градском услужном центру шалтер-07  (ОБРАЗАЦ број 4 - ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини);

 

6.      Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије ученика, без обзира на датум издавања;

 

7.      Потврду  о пребивалишту/боравишту  ученика или копију личне карте родитеља/старатеља

 

 

 

 

               Пријаве са потпуном документацијом предати на писарницу Градског услужног центрa у затвореној коверти са назнаком ,,Пријава по Јавном конкурсу за  доделу стипендија ученицима средњих школа ромске националности за школску 2019/2020  годину.''

 

  

IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

 

            Рок за пријављивање на Конкурс је десет дана од дана објављивања  на сајту града Смедерева и огласној табли Градске управе Смедерево.

            Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

 

V

  

Висина стипендије износи 5.000,00 ( словима пет хиљада динара)

            О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавештени на интеренет страни града Смедерева.

 

VI

            Обрасце за пријаву на Конкурс кандидати могу да  добијају у Градском услужном центру Градске управе Смедерево - шалтер 7.

        

                                                       

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  

            Додатне информације у вези са доделом стипендија могу се поставити електронским путем на адресу:sulic.djulijeta@smederevo.org.rs, или телефонским путем позивом на број 026/672-724 локал 1434, сваког радног дана од 7.30-15.30 сати.

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                                      ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

 

                                                                                                  Славиша Стошић с.р