Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020

Lokalni savet za poboljšanje položaja Roma  grada Smedereva, raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020

  

Za školsku  2019-2020 godinu, dodeliće se:

40 (slovima  četrdeset)  stipendija za učenike srednjih škola romske nacionalnosti

  

  

I USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA STIPENDIRANjE

  

            Pravo na stipendiju u skladu sa Odlukom o donošenju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma 2018-2021 godine  ("Službeni list grada Smedereva" broj 3/2018), mogu da ostvare učenici srednjih škola romske nacionalnosti pod sledećim uslovima:

            - da imaju državljanstvo Republike Srbije;

            - da prvi put upisuju određeni razred u tekućoj školskoj godini u školi

              čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica Lokalne samouprave

              Republike Srbije, i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike

              Srbije;

            - koji imaju najmanje prosečnu ocenu 2,50 u prethodnoj školskoj godini;

            - koji imaju najmanje ocenu 3 iz vladanja;

            - čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište, ili boravište na

              teritoriji grada Smedereva;

            - koji nisu korisnici bilo koje druge stipendije.

 

  

  

II KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA ZA DODELU STIPENDIJE

  

 

            Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 

1)Uspeha ostvarenom u prethodnom razredu, i to:

    - za učenike I razreda srednje škole uzima se u obzir prosečna ocena ostvarena u

      VIII razredu osnovne škole,

    - za učenike ostalih razreda srednje škole, odnosno od II do IV razreda, uzima se

      u obzir prosečna ocena ostvarena u prethodnom razredu srednje škole i

 

2) Upisana godina srednje škole.

       Uspeh ostvaren u prethodnom razredu iskazuje se brojem bodova i to sabiranjem:  broja bodova ostvarenim na osnovu uspeha u prethodnom razredu i broja bodova prema upisanoj godini srednje škole, koju pohađa učenik.

 

            - Za učenike I razreda srednje škole- uspeh u prethodnom razredu iskazuje

              se brojem bodova koji odgovara proseku ocena ostvarenom u VIII razredu

              osnovne  škole (od 2,50 do 5,00),

 

            -  Za učenike od II do IV razreda srednje škole - uspeh u prethodnom razredu

               iskazuje se brojem bodova koji odgovaraju proseku ocena ostvarenom u  

               predhodnom, završenom razredu srednje škole (od 2,50 do 5,00),

 

            - Broj bodova prema upisanoj godini srednje škole, koji pohađa učenik

              iznosi:

            - za I razred-0,40

            - za II razred-0,50

            - za III razred-0,60

            - za IV razred-1,00

  

  

  

III POTREBNA DOKUMENTA

 

Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

1.      Originalnu Prijavu za dodelu stipendija za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa, i  može se preuzeti i štampati sa internet adrese Gradske uprave Smederevo (www.smederevo.org.rs), ili se odštampana može preuzeti u Gradskom uslužnom centru šalter-07  (OBRAZAC broj 1.- PRIJAVA);

 

2.      Overenu Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je  upisan  školske 2019/ 2020  godine, kao redovan učenik koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa  internet adrese Gradske uprave Smederevo (www.smederevo.org.rs), ili se odštampana može  preuzetiu Gradskom uslužnom centru šalter-07 (OBRAZAC broj 2.-POTVRDA);

 

3.      Overenu fotokopiju svedočanstva o završenom prethodnom razredu;

 

4.      Izjavu da kandidat nije korisnik druge stipendije koja je objavljena kao deo ovog Konkursa, i može se preuzeti i štampati sa  internet adrese Gradske uprave Smederevo (www.smederevo.org.rs), ili se odštampana može  preuzeti u Gradskom uslužnom centru šalter-07  (OBRAZAC broj 3.-IZJAVA);

 

5.      Overenu Potvrdu  da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine koja je objavljena  kao deo ovog Konkursa, i može se preuzeti i štampati sa  internet adrese Gradske uprave Smederevo (www.smederevo.org.rs) ili se odštampana može  preuzeti u Gradskom uslužnom centru šalter-07  (OBRAZAC broj 4 - PRIPADNOST romskoj nacionalnoj manjini);

 

6.      Original ili fotokopiju Uverenja o državljanstvu Republike Srbije učenika, bez obzira na datum izdavanja;

 

7.      Potvrdu  o prebivalištu/boravištu  učenika ili kopiju lične karte roditelja/staratelja

 

 

 

 

               Prijave sa potpunom dokumentacijom predati na pisarnicu Gradskog uslužnog centra u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava po Javnom konkursu za  dodelu stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti za školsku 2019/2020  godinu.''

 

  

IV  ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

 

            Rok za prijavljivanje na Konkurs je deset dana od dana objavljivanja  na sajtu grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo.

            Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

 

V

  

Visina stipendije iznosi 5.000,00 ( slovima pet hiljada dinara)

            O rezultatima Konkursa kandidati će biti obavešteni na interenet strani grada Smedereva.

 

VI

            Obrasce za prijavu na Konkurs kandidati mogu da  dobijaju u Gradskom uslužnom centru Gradske uprave Smederevo - šalter 7.

        

                                                       

VII DODATNE INFORMACIJE

  

            Dodatne informacije u vezi sa dodelom stipendija mogu se postaviti elektronskim putem na adresu:sulic.djulijeta@smederevo.org.rs, ili telefonskim putem pozivom na broj 026/672-724 lokal 1434, svakog radnog dana od 7.30-15.30 sati.

 

                                                                                                  PREDSEDNIK SAVETA

                                                                                      ZA POBOLjŠANjE POLOŽAJA ROMA

 

                                                                                                  Slaviša Stošić s.r