... Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

 

 

 

На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2018.годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.годину између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-1/2018 од 25.05.2018.године,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СМЕДЕРЕВО

Расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање, филијала Смедерево (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Града Смедерева.

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији Града Смедерева, може у програм Јавних радова укључити незапослена лица из категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у Локалном акционом плану запошљавања Града Смедерева за 2018.годину.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, максимално 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица на јавним радовима, у висини до 2.000,00 динара по лицу сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, за сваки месец ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

·         накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 • органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да:

·         реализује јавни рад на подручју Града Смедерева;

·         ангажује незапослена лица са евиденције Националне службе са подручја Града Смедерева:

·         је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР; фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција и др.), фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите.
 • информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из области социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Националној служби за запошљавање, филијала Смедерево. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Смедерево.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне службе а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Града Смедерева, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, одобрава радно ангажовање до 19 незапослених, доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, одобрава радно ангажовање 20 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба, филијала Смедерево у сарадњи са Градом, приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је 2016, 2017. и 2018. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за ову меру.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли филијале Националне службе за запошљавање Смедерево.  

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

 

Критеријуми     

Број бодова

Област спровођења јавног рада

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

10

Социјалне (односно социјалне заштите) и хуманитарне делатности

8

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре

5

Дужина трајања јавног рада

3 и 4 месеца

20

2 месеца

10

1 месец

5

Категорија лица

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена са I и II степеном стручне спреме

20

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво лица са I и II степеном стручне спреме

15

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена које припадају следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, вишкови

запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци

10

Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова*

Нису раније коришћена средства

10

Коришћена средства у истој области на локацијама које нису обухваћене пријавом или различитим областима на истим локацијама

5

Коришћена средства у истој области и на истој локацији/локацијама

0

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале**

до 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

70

 

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова“ односи се на програме из 2016, 2017. и 2018. године, које је организовала и финансирала, у целости или делимично Национална служба. Изузетно, послодавцима који су претходно користили средства, а поднели су пријаву за област социјалне (односно социјалне заштите) и хуманитарне делатности (без обзира на локацију), додељује се 5 бодова. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.    

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли филијале Смедерево уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој Града, мишљење локалног савета за запошљавање и др.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених Националне службе-Одељење Смедерево.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Директор филијале Националне службе Смедерево по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, Градоначелник Града Смедерева и послодавац - извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;

·         одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;

·         за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за регистрацију меница);

·         фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача јавног рада/жиранта и

·         други докази у зависности од статуса жиранта*.

 

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 

 

1.    За предузетника:

·         за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;

·         за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.

2.    За правно лице:

·         за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;

·         за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

3.    За кориснике јавних средстава:

·         изјава одговорног лица, послодавца - извођача јавног рада корисника јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:

·         закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима са евиденције Националне службе-Одељење Смедерево, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања са евиденције Националне службе-Одељење Смедерево, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;

·         редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;

·         редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;

·         редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе о утрошку пренетих средстава;

·         редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;

·         достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;

·         обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;

·         организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

·         достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу, односно фотокопију потврде/лиценце у складу са законом.

·         месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;

·         Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

·         обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање, филијала Смедерево или на телефон: 026/633-035.

Јавни конкурс је отворен од 01.06.2018.године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 20.06.2018. године.