Kosidba na Plavincu – ponovo oboren rekord Potpisan sporazum o bratimljenju Smedereva i Tangšana Obeležena 77. godišnjica Petojunske tragedije Rehabilitacija Kolarske ulice HBIS Srbija - počeo novi ciklus obuke železaraca


JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

 

 

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 126 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS", br. 102/15 i 5/17), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2017.godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2017.godini (broj:3001-101-1/2017 od 05.05.2017.godine)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I GRAD SMEDEREVO

Raspisuju

 

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba, filijala Smederevo, za zapošljavanje (u daljem tekstu: filijala Smederevo) na osnovu javnog konkursa uz predhodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Smedereva.

Poslodavac - izvođač javnog rada, sa sedištem na teritoriji LS Grada Smedereva, može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko angažuje nezaposlena lica koja u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, Lokalnim akcionim planom zapošljavanja i stanjem i potrebama na lokalnom tržištu rada, pripadaju sledećim kategorijama teže zapošljivih:

-       radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, mladi do 30 godina starosti, mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca, mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci a posebno nezaposlena lica koja posao traže duže od 18 meseci), stariji od 50 godina, žene, ruralno stanovništvo, izbegla i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji, samohrani roditelji, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i sl.

Lica iz gore navedenih kategorija, mogu biti uključena u navedenu meru pod uslovom da se nalaze na evidenciji filijale Smederevo-Odeljenje Smederevo.

Pre uključivanja u program filijala Smederevo, vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

  

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih i humanitarnih delatnosti,
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

  

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 • isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđen iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;
 • naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;
 • naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima, u visini od:

- 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana

- 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca

- 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

·         naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavcu - izvođaču javnog rada se isplaćuju sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; filijala Smederevo, procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:

 • organi jedinica lokalne samouprave
 • javne ustanove i javna preduzeća
 • privredna društva
 • preduzetnici
 • zadruge
 • udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac - izvođač može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

III PODNOŠENjE PRIJAVE

Dokumentacija za podnošenje prijave:

 • popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac - izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 • spisak lica korisnika usluga - za poslodavaca - izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac - izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača.

Filijala Smederevo zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

  

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, Filijali Smederevo-Odeljenje Smederevo. Prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u filijali Smederevo-Odeljenje Smederevo.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca - izvođača javnog rada od strane filijale Smederevo a nakon pribavljenog mišljenja Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Smedereva, u roku od 30 dana od dana isteka javnog konkursa.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine, radno angažuje do 49 nezaposlenih, donosi direktor filijale Smederevo po ovlašćenju direktora Nacionalne službe a po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine, radno angažuje 50 i više nezaposlenih, donosi direktor Nacionalne službe uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

Nadležnost za donošenje odluke određuje se uzimajući u obzir sve podnete prijave istog poslodavca - izvođača u toku kalendarske godine, koje se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.

Filijala Smederevo, u saradnji sa Gradom Smederevom, prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca - izvođača javnog rada kome je u periodu 2013-2017. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za ovu meru.

Spisak poslodavaca - izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli u sedištu filijale Smederevo.  

 

BODOVNA LISTA - JAVNI RADOVI

  

Kriterijumi     

 

Broj bodova

Oblast sprovođenja javnog rada

 

Održavanje i zaštita životne sredine i prirode

10

Socijalne i humanitarne delatnosti

8

Održavanje i obnavljanje javne infrastrukture

5

Dužina trajanja javnog rada

3 i 4 meseca

20

2 meseca

10

1 mesec

5

Kategorija lica

Javni rad podrazumeva angažovanje lica isključivo I i II stepena stručne spreme

 

20

Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu javnih radova*

Korišćena sredstva i lica ostala radno angažovana**

15

Korišćena sredstva i lica nisu ostala radno angažovana

0

Nisu ranije korišćena sredstva

20

Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale***

 

do 10

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

80

 

*Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu javnih radova" odnosi se na period 2013-2017. godine.   

** Kriterijum „Korišćena sredstva i lica ostala radno angažovana" podrazumeva da je izvođač javnog rada lica, bez obzira na broj (uključujući i osobe sa invaliditetom), koja su bila uključena u program javnih radova po javnim konkursima Nacionalne službe, radno angažovao odmah nakon isteka ugovorne obaveze. Navedene podatke iz prijave za sprovođenje javnog rada, filijala Smederevo će proveravati uvidom u svoju  evidenciju.    

***Kriterijum „Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale" podrazumeva da je direktor filijale Smederevo, doneo odluku o dodatnim kriterijumima, koja je istaknuta na oglasnoj tabli u sedištu filijale Smederevo uz javni konkurs. Na osnovu odluke je moguće dodeliti do 10 bodova, uzimajući u obzir sledeće kriterijume: društvenu korist koja se ostvaruje kroz realizaciju javnog rada, privredni značaj za razvoj Grada Smedereva, mišljenje lokalnog saveta za zapošljavanje i dr.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Poslodavac - izvođač javnog rada je dužan da nakon donete odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada, a pre zaključenog ugovora o sprovođenju javnog rada, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa izabranim nezaposlenim licima sa evidencije nezaposlenih Odeljenje Smederevo.

Datum angažovanja lica sa kojima je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može biti pre datuma zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada.

Direktor filijale Smederevo, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe, gradonačelnik Grada Smedereva i poslodavac - izvođač javnog rada, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 30 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

  

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:

 • ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
 • novi termin plan overen od strane poslodavca - izvođača javnog rada, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
 • specifikacija sredstava - materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima za naknadu troškova sprovođenja javnog rada;
 • potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja; poslodavci - izvođači koji su koristili sredstva za organizovanje sprovođenja javnih radova u prethodnom periodu, pored potvrde banke o već otvorenom namenskom računu, treba da dostave i izvod iz banke sa stanjem „nula";

·         odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranja poslodavca - izvođača javnog rada;

·         za pravna lica - dokaz o izvršenoj registraciji menica (popunjen i overen zahtev za registraciju menica);

·         fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica poslodavca - izvođača javnog rada/žiranta i

·         drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta*.

  

U cilju zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, poslodavac - izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

1.    Za preduzetnika:

·         za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara - dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem;

·         za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više - bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

2.    Za pravno lice:

·         za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara - dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;

·         za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više - bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

3.    Za korisnike javnih sredstava:**

·         izjava odgovornog lica poslodavca - izvođača javnog rada korisnika javnih sredstava da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

*Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl).

**Korisnici javnih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama.

Status poslodavca - izvođača javnog rada u pogledu izvora sredstava finansiranja biće proveren od strane filijale Smederevo, na osnovu raspoloživih podataka Uprave za trezor i Narodne banke Srbije.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog nezaposlenog lica angažovanog na javnom radu.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - izvođač javnog rada dužan je da:

·         zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima sa evidencije NSZ, filijale Smederevo-Odeljenje Smederevo, najduže do predviđene dužine trajanja javnog rada i izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju prestanka radnog angažovanja nezaposlenog lica, poslodavac - izvođač javnog rada u roku od 15 dana od dana prestanka radnog angažovanja vrši zamenu drugim nezaposlenim licem iz iste kategorije i istog nivoa obrazovanja, sa evidencije NSZ, Odeljenje Smederevo za preostalo vreme sprovođenja javnog rada, u skladu sa predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada; pre uključivanja u program/zamenu, filijala Smederevo vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice;

·         redovno, u zakonski utvrđenim rokovima, vrši uplatu ugovorene naknade za obavljeni posao, na tekući račun lica angažovanih na javnom radu i dostavlja dokaze;

·         redovno vrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;

·         redovno vrši uplatu naknade troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanim licima i dostavlja dokaze;

·         redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;

·         dostavi dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove obuke;

·         obezbedi vođu programa javnog rada i/ili mentora za obuku nezaposlenih angažovanih na javnom radu i o tome dostavi pisani dokaz Filijali Smederevo;

·         organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih lica, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

·         dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama radno angažovanih lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke, na propisanom obrascu;

·         mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;

·         filijali Smederevo, omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;

·         obavesti filijalu Smederevo, o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, poslodavac - izvođač javnog rada je u obavezi da vrati ceo ili srazmeran iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u prostorijama sedišta filijale Smederevo ili na telefon: 026/633-035.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu NSZ, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 05.06.2017. godine.