... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон), члана 11,члана 12. став 1. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у  аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 95/2016 ) и став 1.тачка 7. Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-9062/2018 од 26.септембра 2018. године в.д. начелника Градске управе града Смедерева, расписује

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ  МЕСТА

I.        Организациони облик у коме се раднa местa попуњавају: Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

II.        У Градској управи града Смедерева, попуњава се радно место јавним  конкурсом из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.09.2017. године  број: 02-50/2018-07 од 25.07.2018. године  и број: 02-222/2018-07 од 26.10.2018. године и то:

1.  радно место под редним бројем 8 - финансијско-материјални послови у Одељењу за јавне службе- Одсек за јавне службе  -  1 извршилац;

  

  Опис послова и услови из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.09.2017. године, број:02-50/2018-07 од 25.07.2018. године, и број:02-222/2018-07 од 26.10.2018. године као и стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере су:

 

Опис посла: Учествује у изради финансијских планова у области јавних служби, обавља послове на извршењу финансијских планова у области јавних служби, припрема и обрађује документацију за пренос средстава индиректним буџетским корисницима. Обавља послове контирања и контроле пословних промена у области јавних служби, обезбеђује и ажурира потребне податаке за вршење информатичких и аналитичких послова, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

 

Услови: стечено више образовање економске струке, стечено високо образовање економске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине:

  

          У изборном поступку проверавају се:

-                      Познавање закона о буџетском систему ( „ Службени Глсник РС", број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 - испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) - провераваће се усмено

-                      познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару.

 

2.  радно место под редним бројем 194 - послови за управљање људским ресурсима II у Одељењу за  послове органа града- Одсек за управљање људским ресурсима и информационе технологије  -  1 извршилац;

  

 Опис послова и услови из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.09.2017. године и број:02-50/2018-07 од 25.07.2018. године,  број:02-222/2018-07 од 26.10.2018. године и број:02-222/2018-07 од 26.10.2018. године као и стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере су:

 

Опис посла: Обавља послове анализе описа послова и радних места у органима града и њихово правилно разврставање у звања, а у сарадњи са Одсеком који прати радне односе; учествује у припреми нацрта Кадровског плана; прати систем оцењивања рада службеника и евидентира оцене запослених; континуирано прати постигнућа службеника и унапређивање мотивације службеника; учествује у припреми предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање и евидентира потребе за стручним усавршавањем запослених; обавља евиденцију обављеног стручног усавршавања; учествује у активнотима развоја људких ресурса: припрема анализе, информације и извештаје у области унапређења и развоја људских ресурса.

            Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, висока техничка школа струковних студија,  индустријски менаџмент, виша школа правног, економског или саобраћајног смера,  положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства.

 

Стручна оспособљеност, знање и вештине:

  

          У изборном поступку проверавају се:

-          Познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ('' Службени гласник Републике Србије'', број 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. закон - провераваће се усмено кроз разговор са кандидатом;

-          вештина пословне комуникације - провераваће се  усмено кроз разговор са кандидатом;

-          познавање рада на рачунару- провераваће де практичним радом на рачунару

           

III    Пробни рад обавезан је за оне који раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, градској општини или државном органу у трајању од шест  месеци..

 

IV Општи услови за запослење су:

        

-          да је пунолетан држављанин Републике Србије ;

-          да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

-          да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединоице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

V        Место рада: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама '' Вечерње Новости'', које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије које садржи адресу интернет презентације  на којој је објављен конкурс.

 

VII  Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Бојана Радовановић, телефон:          026/672-724,   локал 1839,  

e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

VIII Адреса на коју се подносе пријаве на Јавни конкурс: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "Конкурсној комисији за јавни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

           

          IX Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.


  Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс за радно место за које се конкурише достављају  са назнаком "Конкурсној комисији за   спровођење Јавног  конкурса''  у затвореној ковери на којој се наводи ознака '' не отварати''.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   Докази који се прилажу за опште и посебне услове уз пријаву на Јавни конкурс за радно место -финансијско-материјални послови и за радно место - управљање људским ресурсима II су :          

 

1.    дипломa о стеченој стручној спреми;

2.    потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радиo

3.       доказ ( Потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

4.    уверење о положеном државном стручном испиту;

5.    извод из матичне књиге рођених;

6.    уверење о држављанству;

7.      доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

 

Напомена: Сви тражени докази уз пријаву, могу се доставити у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку ( '' Службени гласник РС'', 18/2016), прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Прилог: Образац 1 Изјава.

 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције, уверење да није покренут кривични поступак, уверење о неосуђиваности и уверење о положеном државном стручном испиту.

 

 XI Након што протекне рок за подношење пријава на јавни конкурс, који не може бити краћи од 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном  месту и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавестиће се путем интернет адресе ако је дата,  телефонским или писаним путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

 

 

 

 

 

 

 

 

У изборном поступку конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном  конкурсу.

По окончаном изборном поступку конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и в.д. начелнику  Градске управе града Смедерева доставља листу за избор са записником о предузетим радњама у току изборног постукурсна комисија доноси одлуке већином гласова.

 

XII Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка.

Жалба не задржава извршење закључка.

 

Број: 111-  7 /2018-07

У Смедереву 19.11.2018. године

 

     В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО

 

Милијана Новаковић


ОБРАЗАЦ 1

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак   покрећем   код .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

ради    остварививања  права...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

 

I    Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1

 

                                                                                                                                

(место)                                                                                                 (име и презиме даваоца изјаве)

 

                                                                                                                                

(датум)                                                                                                                 (потпис)

 

 

 

 

II  Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

 

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

 

б) следеће податке:3

1. ..................................................................................................................................................................................

 

2. ..................................................................................................................................................................................

 

3. ..................................................................................................................................................................................

 

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

                                                                                                                           

(место)                                                                                                  (име и презиме даваоца изјаве)

 

                                                                                                                           

(датум)                                                                                                                  (потпис)

 

 

 

1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС"; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.