Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 95/2016 ),

начелница Градске управе града Смедерева,  расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

 

 

I Организациони облик у коме се раднa местa попуњавају: Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево. 

 

II У Градској управи града Смедерева, попуњавa се радно место јавним конкурсом из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, број 02-277/2013-07 од 4.2.2014. године, број 02-117/2015-07 од 14.9.2015. године, број 02-242/2016-07 од 23.11.2016. године и број 02-251/2016-07 од 30.11.2016. године и то:

1. радно место под редним бројем 102 - послови економског развоја у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке  - Канцеларија за локални економски развој   -  3 извршиоца;

 

III Опис послова и услови из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, број                    02-277/2013-07 од 4.2.2014. године, број 02-117/2015-07 од 14.9.2015. године,  број 02-242/2016-07 од 23.11.2016. године и број 02-251/2016-07 од 30.11.2016. године, као и стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере су:

 

ОПИС ПОСЛОВА:    Прати и анализира кретања у области привреде и припрема предлоге подстицајних мера привредног развоја, израђује делове програма развоја Града у домену економског развоја, организује и учествује у организацији кампања за информисање јавности о значају нових инвестиционих улагања, сарађује са организационим јединицама градске Управе, надлежним установама и институцијама на градском, регионалном и републичком нивоу, како би се усаглашеним мерама остварио бржи привредни развој Града. Обавља и друге послове у складу са законом и прописима Скупштине Града, по налогу шефа Канцеларије и начелника Одељења.

 

УСЛОВИ: VII степен, Економски факултет,  Правни факултет,  Грађевински факултет, Архитектонски факултет, Пољопривредни факултет, Саобраћајни  факултет, ПМФ, Факултет политичких наука, Економски факултет-смер туризам  или  Информационе технологије (маркетинг), једна година радног искуства, положен државни стручни испит.

 

IV. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРОВЕРАВАТИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ:

            У изборном поступку провераваће се:

            - познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о улагањима, Закона о јавним путевима, Закона о планирању и изградњи, ( усмено);

            - познавање рада на рачунару- практична провера ( рад на рачунару);

            - познавање енглеског језика - увид у Сертификат или други доказ.

 

V Пробни рад обавезан је за оне који раније нису заснивали радни однос у  органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, градској општини или државном органу.

 

VI Место рада: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама '' Вечерње Новости'', које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије које садржи адресу интернет презентације на којој је објављен конкурс.

 

VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

            Бојана Радовановић, телефон: 026/672-724, локал 1017,    e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

IX Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "Конкурсној комисији за јавни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

 

X Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

XI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:           

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио;

           3. доказ да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту;

            5. извод из матичне књиге рођених;

            6. уверење о држављанству;

            7. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

            Напомена: Сви тражени докази уз пријаву, могу се доставити у оригиналу или овереној фотокопији.

 

            XII Након што протекне рок за подношење пријава на јавни конкурс, који не може бити краћи од 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама  које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту  и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата  међу којима  се спроводи изборни поступак потписују сви чланови комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавестиће се  писаним путем и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

            У изборном поступку конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном конкурсу.

            По окончаном изборном поступку конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и начелници Градске управе града Смедерева доставља листу за избор са записником о предузетим радњама у току изборног поступка. Конкурсна комисија доноси одлуке већином гласова.

 

XIII Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка.

Жалба не задржава извршење закључка.

 

 

            Број: 111-  5  /2017-07

У Смедереву, 06.04.2017. године

 

 

 

                                                                         НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                             СМЕДЕРЕВО

 

                                                                                             Милијана Новаковић