Potpisan sporazum o bratimljenju Smedereva i Tangšana Obeležena 77. godišnjica Petojunske tragedije Rehabilitacija Kolarske ulice HBIS Srbija - počeo novi ciklus obuke železaraca Bicikle - poklon grada smederevskim osnovcima


JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016), člana 12. stav 1.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 95/2016 ),

načelnica Gradske uprave grada Smedereva,  raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA

 

 

I Organizacioni oblik u kome se radna mesta popunjavaju: Gradska uprava grada Smedereva, sedište: Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo. 

 

II U Gradskoj upravi grada Smedereva, popunjava se radno mesto javnim konkursom iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, broj 02-277/2013-07 od 4.2.2014. godine, broj 02-117/2015-07 od 14.9.2015. godine, broj 02-242/2016-07 od 23.11.2016. godine i broj 02-251/2016-07 od 30.11.2016. godine i to:

1. radno mesto pod rednim brojem 102 - poslovi ekonomskog razvoja u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke  - Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj   -  3 izvršioca;

 

III Opis poslova i uslovi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, broj                    02-277/2013-07 od 4.2.2014. godine, broj 02-117/2015-07 od 14.9.2015. godine,  broj 02-242/2016-07 od 23.11.2016. godine i broj 02-251/2016-07 od 30.11.2016. godine, kao i stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere su:

 

OPIS POSLOVA:    Prati i analizira kretanja u oblasti privrede i priprema predloge podsticajnih mera privrednog razvoja, izrađuje delove programa razvoja Grada u domenu ekonomskog razvoja, organizuje i učestvuje u organizaciji kampanja za informisanje javnosti o značaju novih investicionih ulaganja, sarađuje sa organizacionim jedinicama gradske Uprave, nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom, regionalnom i republičkom nivou, kako bi se usaglašenim merama ostvario brži privredni razvoj Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Skupštine Grada, po nalogu šefa Kancelarije i načelnika Odeljenja.

 

USLOVI: VII stepen, Ekonomski fakultet,  Pravni fakultet,  Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Saobraćajni  fakultet, PMF, Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet-smer turizam  ili  Informacione tehnologije (marketing), jedna godina radnog iskustva, položen državni stručni ispit.

 

IV. STRUČNA OSPOSOBLjENOST, ZNANjE I VEŠTINE KOJE ĆE SE PROVERAVATI U IZBORNOM POSTUPKU I NAČIN NjIHOVE PROVERE:

            U izbornom postupku proveravaće se:

            - poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o ulaganjima, Zakona o javnim putevima, Zakona o planiranju i izgradnji, ( usmeno);

            - poznavanje rada na računaru- praktična provera ( rad na računaru);

            - poznavanje engleskog jezika - uvid u Sertifikat ili drugi dokaz.

 

V Probni rad obavezan je za one koji ranije nisu zasnivali radni odnos u  organima autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, gradskoj opštini ili državnom organu.

 

VI Mesto rada: Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama '' Večernje Novosti'', koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije koje sadrži adresu internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

 

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

            Bojana Radovanović, telefon: 026/672-724, lokal 1017,    e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

IX Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo, sa naznakom "Konkursnoj komisiji za javni konkurs" i navodom radnog mesta za koje se prijava podnosi.

 

X Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

 

XI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:           

            1. diploma o stečenoj stručnoj spremi;

            2. potvrda o radnom iskustvu u struci sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio;

           3. dokaz da kandidatu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

            4. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu;

            5. izvod iz matične knjige rođenih;

            6. uverenje o državljanstvu;

            7. dokaz da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

            Napomena: Svi traženi dokazi uz prijavu, mogu se dostaviti u originalu ili overenoj fotokopiji.

 

            XII Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na javni konkurs, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama  koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, konkursna komisija će pregledati sve prispele prijave i podnete dokaze i sastaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu  i među njima sprovesti izborni postupak. Spisak kandidata  među kojima  se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kadidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obavestiće se  pisanim putem i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem o tome kad otpočinje izborni postupak.

            U izbornom postupku konkursna komisija ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u javnom konkursu i na način koji je naveden u javnom konkursu.

            Po okončanom izbornom postupku konkursna komisija u roku od 15 dana sastavlja listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor i načelnici Gradske uprave grada Smedereva dostavlja listu za izbor sa zapisnikom o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka. Konkursna komisija donosi odluke većinom glasova.

 

XIII Prijave kandidata koje su neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zaključka.

Žalba ne zadržava izvršenje zaključka.

 

 

            Broj: 111-  5  /2017-07

U Smederevu, 06.04.2017. godine

 

 

 

                                                                         NAČELNICA GRADSKE UPRAVE

                                                                                             SMEDEREVO

 

                                                                                             Milijana Novaković