Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), чланова 11, 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 95/2016) и става 1. тачка 7. Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-9062/2018 од                              26. септембра 2018. године,

начелник Градске управе града Смедерева, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

I           Орган у коме се радно место попуњава:

            - Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1,                                        11300 Смедерево. 

 

II         Радно место које се попуњавa Јавним конкурсом:

            -  Грађевински послови из области пословног простора и других непокретности, у звању: Сарадник, у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове - Одсек за имовинско-правне послове и управљање непокретном имовином града - Група за управљање непокретном имовином града - 1 извршилац, утрврђено под редним бројем 160. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.9.2017. године, број: 02-50/2018-07 од 25.7.2018. године, број: 02-222/2018-07 од 26.10.2018. године и број 02-191/2019-07 од 17.10.2019. године.

  

III        Опис послова радног места:                                                                                     

            Спроводи грађевинско-урбанистичке процедуре прописане у оквиру извођења радова на инвестиционом одржавању пословног простора и других објеката на захтев закупаца и корисника пословног простора и других објеката, предузима мере и спроводи активности на санацији оштећења које се односе на текуће одржавање пословних простора и других објеката, спроводи контролу коришћења пословног простора и других објеката, израђује извештаје о стању простора и других објеката, прибавља електроенергетске сагласности за радове и прати процедуру у вези са реконструкцијом електричних прикључака, мерних места и раздвајања мерења електричне енергије, сачињава предлоге Градском већу града Смедерева о давању сагласности за извођење радова на инвестиционом одржавању пословног простора, сачињава предлоге Градском већу о доношењу одлуке о признавању трошкова улагања у инвестиционо одржавање пословног простора и рефундацију трошкова, сарађује са овлашћеним лицима на изради предмера и предрачуна радова, врши премер површина, израђује скице, врши примопредају пословног простора и других објеката и обавља друге послове из надлежности Одсека по налогу шефа Одсека и начелника Одељења, у складу са законом, Статутом, одлукама и другим прописима донетим на основу закона.

 

IV        Услови за кандидата:

            -  да је пунолетан држављанин Републике Србије;

            -  стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, висока техничка школа струковних студија, висока грађевинско-геодетска школа струковних студија;

            - положен државни стручни испит;

            -  најмање три године радног искуства у струци;

            - да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

            - да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

  

V         Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-           Познавање Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон и 9/2020) - провераваће се усмено, путем разговора;

-                      Вештина комуникације - провераваће се  усмено, путем разговора;

-                      Познавање рада на рачунару - практична провера радa на рачунару (MS Office програм и интернет).

  

VI        Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс:

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио, са којом стручном спремом и у ком периоду је стекао радно искуство;

            3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту (напомена: пријаву може поднети и кандидат који нема положен државни стручни испит, с тим што је исти дужан да у случају заснивања радног односа положи државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе);     

            5. фотокопија личне карте или очитана лична карта;

            6. извод из матичне књиге рођених;

            7. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

            8. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе издато након оглашавања овог конкурса).

 

                Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре                            1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

            Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

            Прилог: Образац 1 - Изјава

 

            Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведену пријаву и доказе, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

            Образац изјаве доступан је на сајту Града Смедерева и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места: Грађевински послови из области пословног простора и других непокретности.

  

VII      Место рада:

            - Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1,                                                11300 Смедерево.

 

VIII     Рок за подношење пријава на Јавни конкурс:

            - Јавни конкурс за попуњавање радног места: Грађевински послови из области пословног простора и других непокретности, у звању: Сарадник, у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове - Одсек за имовинско-правне послове и управљање непокретном имовином града - Група за управљање непокретном имовином града - 1 извршилац, објављује се на интернет презентацији Града Смедерева: www.smederevo.org.rs.

            Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о Јавном конкурсу у дневним новинама ''Вечерње Новости'', које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, које садржи адресу интернет презентације на којој је објављен Јавни конкурс.

 

IX        Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу:

            - Биљана Станисављевић, телефон: 026/672-724, локал 1834                                             

            e-mail: biljana.stanisavljevic@smederevo.org.rs

 

X         Адреса на коју се подносе пријаве на Јавни конкурс:

            - Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево                         (За Конкурсну комисију), са назнаком: "Пријава на Јавни конкурс", препорученом пошиљком или непосредно, предајом на писарници Градске управе града Смедерева.

 

XI        Пријава на Јавни конкурс садржи:

            - Име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс.

            Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

            Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 - Изјава достављају са назнаком "Пријава на Јавни конкурс" у затвореној коверти, на којој се наводи ознака "не отварати".

 

XII      Трајање радног односа:

            - За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

 

XIII     Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком, против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији Градске управе града Смедерева у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка.

            Жалба не задржава извршење закључка.

  

XIV     Након што протекне рок за подношење пријава на Јавни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима ће се спровести изборни поступак. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавестиће се писаним путем или путем интернет адресе, ако је дата, или телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

            У изборном поступку конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у Јавном конкурсу и на начин који је наведен у Јавном конкурсу.

            По окончаном изборном поступку конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и начелнику Градске управе града Смедерева  доставља листу за избор са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка.  

            Против решења начелника Градске управе града Смедерева о пријему у радни однос изабраног кандидата дозвољена је жалба Жалбеној комисије Градске управе града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Број: 111- 3 /2020-07

У Смедереву, 17. марта 2020. године

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                 ГРАДА СМЕДЕРЕВА 

                                                                                            

                                                                                              Милко Мишковић

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак   покрећем   код .........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

ради    остварививања  права....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

и тим поводом дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

I                   Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1

_______________________________                                                                  ____________________________________

                             (место)                                                                                                                           (име и презиме даваоца изјаве)

 

_______________________________                                                                                 ____________________________________

                            (датум)                                                                                                                             (потпис)

 

 

 

 

II                 Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

 

   а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

 

                б) следеће податке:3

 

1. ..................................................................................................................................................................................

 

2. ..................................................................................................................................................................................

 

3. ..................................................................................................................................................................................

 

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

_______________________________                                                                  ____________________________________

                             (место)                                                                                                                           (име и презиме даваоца изјаве)

 

_______________________________                                                                                 ____________________________________

                            (датум)                                                                                                                             (потпис)

 

 

 

 

1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС"; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.