24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA Ograničenje rada svih ugostiteljskih objekata


JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA

            Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), članova 11, 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 95/2016) i stava 1. tačka 7. Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 broj: 112-9062/2018 od                              26. septembra 2018. godine,

načelnik Gradske uprave grada Smedereva, raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA

 

I           Organ u kome se radno mesto popunjava:

            - Gradska uprava grada Smedereva, sedište: Ulica Omladinska broj 1,                                        11300 Smederevo. 

 

II         Radno mesto koje se popunjava Javnim konkursom:

            -  Građevinski poslovi iz oblasti poslovnog prostora i drugih nepokretnosti, u zvanju: Saradnik, u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove - Odsek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje nepokretnom imovinom grada - Grupa za upravljanje nepokretnom imovinom grada - 1 izvršilac, utrvrđeno pod rednim brojem 160. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva, broj: 02-233/2016-07 od 16.9.2017. godine, broj: 02-50/2018-07 od 25.7.2018. godine, broj: 02-222/2018-07 od 26.10.2018. godine i broj 02-191/2019-07 od 17.10.2019. godine.

  

III        Opis poslova radnog mesta:                                                                                     

            Sprovodi građevinsko-urbanističke procedure propisane u okviru izvođenja radova na investicionom održavanju poslovnog prostora i drugih objekata na zahtev zakupaca i korisnika poslovnog prostora i drugih objekata, preduzima mere i sprovodi aktivnosti na sanaciji oštećenja koje se odnose na tekuće održavanje poslovnih prostora i drugih objekata, sprovodi kontrolu korišćenja poslovnog prostora i drugih objekata, izrađuje izveštaje o stanju prostora i drugih objekata, pribavlja elektroenergetske saglasnosti za radove i prati proceduru u vezi sa rekonstrukcijom električnih priključaka, mernih mesta i razdvajanja merenja električne energije, sačinjava predloge Gradskom veću grada Smedereva o davanju saglasnosti za izvođenje radova na investicionom održavanju poslovnog prostora, sačinjava predloge Gradskom veću o donošenju odluke o priznavanju troškova ulaganja u investiciono održavanje poslovnog prostora i refundaciju troškova, sarađuje sa ovlašćenim licima na izradi predmera i predračuna radova, vrši premer površina, izrađuje skice, vrši primopredaju poslovnog prostora i drugih objekata i obavlja druge poslove iz nadležnosti Odseka po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja, u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu zakona.

 

IV        Uslovi za kandidata:

            -  da je punoletan državljanin Republike Srbije;

            -  stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, visoka tehnička škola strukovnih studija, visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija;

            - položen državni stručni ispit;

            -  najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

            - da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

            - da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

  

V         Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

-           Poznavanje Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) - proveravaće se usmeno, putem razgovora;

-                      Veština komunikacije - proveravaće se  usmeno, putem razgovora;

-                      Poznavanje rada na računaru - praktična provera rada na računaru (MS Office program i internet).

  

VI        Dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs:

            1. diploma o stečenoj stručnoj spremi;

            2. potvrda o radnom iskustvu u struci sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo;

            3. dokaz (potvrda) da kandidatu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

            4. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (napomena: prijavu može podneti i kandidat koji nema položen državni stručni ispit, s tim što je isti dužan da u slučaju zasnivanja radnog odnosa položi državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave);     

            5. fotokopija lične karte ili očitana lična karta;

            6. izvod iz matične knjige rođenih;

            7. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);

            8. uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave izdato nakon oglašavanja ovog konkursa).

 

                Napomena: Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim/gradskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre                            1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim/gradskim upravama.

            Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

 

            Prilog: Obrazac 1 - Izjava

 

            Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedenu prijavu i dokaze, dostavi i izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

            Obrazac izjave dostupan je na sajtu Grada Smedereva i objavljen je uz Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta: Građevinski poslovi iz oblasti poslovnog prostora i drugih nepokretnosti.

  

VII      Mesto rada:

            - Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1,                                                11300 Smederevo.

 

VIII     Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs:

            - Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta: Građevinski poslovi iz oblasti poslovnog prostora i drugih nepokretnosti, u zvanju: Saradnik, u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove - Odsek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje nepokretnom imovinom grada - Grupa za upravljanje nepokretnom imovinom grada - 1 izvršilac, objavljuje se na internet prezentaciji Grada Smedereva: www.smederevo.org.rs.

            Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja obaveštenja o Javnom konkursu u dnevnim novinama ''Večernje Novosti'', koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, koje sadrži adresu internet prezentacije na kojoj je objavljen Javni konkurs.

 

IX        Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu:

            - Biljana Stanisavljević, telefon: 026/672-724, lokal 1834                                             

            e-mail: biljana.stanisavljevic@smederevo.org.rs

 

X         Adresa na koju se podnose prijave na Javni konkurs:

            - Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo                         (Za Konkursnu komisiju), sa naznakom: "Prijava na Javni konkurs", preporučenom pošiljkom ili neposredno, predajom na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva.

 

XI        Prijava na Javni konkurs sadrži:

            - Ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs.

            Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

            Posebno se naglašava da se dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs za radno mesto za koje se konkuriše, kao i popunjen Obrazac 1 - Izjava dostavljaju sa naznakom "Prijava na Javni konkurs" u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi oznaka "ne otvarati".

 

XII      Trajanje radnog odnosa:

            - Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 

XIII     Prijave kandidata koje su neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom, protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji Gradske uprave grada Smedereva u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zaključka.

            Žalba ne zadržava izvršenje zaključka.

  

XIV     Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na Javni konkurs, konkursna komisija će pregledati sve prispele prijave i podnete dokaze i sastaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima će se sprovesti izborni postupak. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kadidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obavestiće se pisanim putem ili putem internet adrese, ako je data, ili telefonskim putem o tome kad otpočinje izborni postupak.

            U izbornom postupku konkursna komisija ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u Javnom konkursu i na način koji je naveden u Javnom konkursu.

            Po okončanom izbornom postupku konkursna komisija u roku od 15 dana sastavlja listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor i načelniku Gradske uprave grada Smedereva  dostavlja listu za izbor sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka.  

            Protiv rešenja načelnika Gradske uprave grada Smedereva o prijemu u radni odnos izabranog kandidata dozvoljena je žalba Žalbenoj komisije Gradske uprave grada Smedereva, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema rešenja.

 

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Javnom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Broj: 111- 3 /2020-07

U Smederevu, 17. marta 2020. godine

 

                                                                                      NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

                                                                                                 GRADA SMEDEREVA 

                                                                                            

                                                                                              Milko Mišković

 

 

 

 

 

OBRAZAC 1

 

Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", br. 18/2016), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak   pokrećem   kod .........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

radi    ostvarivivanja  prava....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

i tim povodom dajem sledeću

 

I Z J A V U

 

I                   Saglasan/a sam da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja. 1

_______________________________                                                                  ____________________________________

                             (mesto)                                                                                                                           (ime i prezime davaoca izjave)

 

_______________________________                                                                                 ____________________________________

                            (datum)                                                                                                                             (potpis)

 

 

 

 

II                 Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obavi lične podatke, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti: 2

 

   a) sve lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidenicija, a koji su neophodni za odlučivanje.

 

                b) sledeće podatke:3

 

1. ..................................................................................................................................................................................

 

2. ..................................................................................................................................................................................

 

3. ..................................................................................................................................................................................

 

Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje organa ne podnesem u roku od....................dana, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

 

_______________________________                                                                  ____________________________________

                             (mesto)                                                                                                                           (ime i prezime davaoca izjave)

 

_______________________________                                                                                 ____________________________________

                            (datum)                                                                                                                             (potpis)

 

 

 

 

1 Saglasno odredbi člana 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS"; br. 97/08, 104/09 - dr. zakon, 68/12 - odluka US i 107/12), organ vlasti obrađuje podatke bez pristanka lica, ako je obrada neophodna radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti određenih zakonom u cilju ostvarivanja interesa nacionalne ili javne bezbednosti, odbrane zemlje, sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države, zaštite zdravlja i morala, zaštite prava i sloboda i drugog javnog interesa, a u drugim slučajevima na osnovu pismenog pristanka lica.

2 Potrebno je zaokružiti slovo ispred opcije za koju se stranka odlučila

3 Popunjava se kada stranka u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke izričito izjavi da će samo deo ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje su neophodne za odlučivanje, pribaviti sama.