Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


ЈАВНИ КОНКУРС за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2020. години

 

            НАПОМЕНА - ОБЈАВЉЕНО 05.02.2020. године

 

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева", број 6/2019),

            Градско веће града Смедерева, на 198. седници одржаној 29. јануара 2020. године, расписује

 

                                            
ЈАВНИ КОНКУРС

  

за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2020. години

 

Јавни конкурс се односи на пројекте из следећих области:            

  • књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
  • музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
  • ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
  • позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
  • уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
  • филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
  • остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.).

            Предмет  Јавног конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката у култури у утврђеним културним областима, као и финансирање и суфинансирање изворног народног и аматерског стваралаштва у 2020. години.

            Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених   културних области, као и обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике (имајући у виду и припаднике друштвено осетљивих група) на територији града Смедерева.

            Приоритети финансирања или суфинансирања пројеката по областима:

1. Књижевност - манифестације и награде   

·     Пројекти који доприносе представљању књижевних дела и стваралачког опуса   

      домаћих аутора;

·     Пројекти који доприносе успостављању културне сарадње у области књижевног   

      стваралаштва;

·     Пројекти чији су учесници особе са потврђеном компетенцијом у књижевној

      уметности;

·     Пројекти који имају традицију са потврђеним угледом у стручној јавности.

 

 

2.

 

2. Издавачкe делатности - периодичне публикације из области уметности и културе  

·     Пројекти са квалитетном реализацијом у погледу садржаја и техничке

      опремљености публикације;

·     Пројекти са потврђеним угледом у стручној јавности;

·     Пројекти са утврђеном динамиком издавања у складу са бројем издања   

      током године;

·     Пројекти са иновативним приступом у реализацији.

 

3. Издавачке делатности - капитална дела која се објављују на српском језику из

    области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности

·     Издавачки пројекти који значајно доприносе унапређењу и развоју културе у граду  

     Смедереву и презентују уметничке вредности;

·     Реализацијa пројеката који презентују националну културу и уметност.

 

4. Музика (стваралаштво, продукцијa, интерпретацијa):

·     Музички фестивали и манифестације у оквиру програма извођачких уметности у 

      циљу популаризације уметничке музике и едукације нове младе публике, као и

      фестивали и манифестације изворног народног и аматерског стваралаштва;

·     Концерти и концертна гостовања ансамбала и солиста, као и самосталне продукције

      локалних организатора, у оквиру програма извођачких уметности;

·     Мајсторски семинари, радионице и такмичења у области музике, који представљају

      извођачку и едукативну платформу за младе музичке уметнике, односно, један од

      облика њихове даље афирмације;

·     Појединачни пројекти, попут обележавања значајних прослава, додела награда у

      области музике, као и подстицање квалитетних програма и иницијатива у граду

      Смедереву.

 

5. Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура

·     Годишњи програми галерија и изложбених простора;

·     Пројекти који подразумевају настајање нове уметничке продукције (кроз подршку

      самосталним пројектима уметника, кустоса и других професионалаца у култури, као

      и кроз подршку годишњим програмима галерија и излагачким просторима, ликовним

      колонијама и резиденцијалним програмима и др.);

·     Пројекти домаћих организација и професионалаца у култури, а посебно

      они који се реализују у региону и у иностранству.

 

6. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)

·     Позоришни фестивали - јасног уметничког концепта, који доприносе јачању

      капацитетa установа културе чији је оснивач локална самоуправа, као и они који   

      допринсе равномерној доступности културних садржаја у граду Смедереву;

·     Пројекти - установа, организација и појединаца који доприносе унапређењу

      разноликости културних израза, равномерној доступности културних

      садржаја у граду Смедереву и јачању капацитета установа културе и организација у

      области позоришта у граду Смедереву;

·     Регионалне копродукцијe и гостовања/међународна сарадња - установа, организација

      и појединаца који доприносе промоцији културних вредности Србије, односно града

     Смедерева и мобилности уметника и културних радника у области  позоришта.

  

7. Уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво,

     продукција и интерпретација)

·     Фестивали уметничке игре - јасног уметничког концепта, као и они који

      допринсе равномерној доступности културних садржаја у граду Смедереву;

 

3.

 

·     Пројекти - установа, организација и појединаца који доприносе унапређењу

      разноликости културних израза, равномерној доступности културних садржаја у

      граду Смедереву и јачању капацитета установа културе и организација у области

      уметничке игре у граду Смедереву;

·     Регионалне копродукцијe и гостовања/међународна сарадња - установа, организација

      и појединаца који доприносе промоцији културних вредности града Смедерева и

      мобилности уметника и културних радника у области уметничке игре.

  

8. Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво (филмски фестивали,

     манифестације, радионице и колоније)

·     Филмске манифестације и награде, фестивали и јавне филмске приредбе, са јасним

      уметничким концептом, које доприносе развоју културе;

·     Програми едукације филмских радника (радионице, колоније, едукација);

·     Културно-образовни програми којима се чине доступним кинематографска и аудио

      визуелна култура и доприноси развоју уметности филма.

  

9. Изворно народно и аматерско стваралаштво

·     Пројекти који доприносе очувању и презентацији изворног народног стваралаштва;

·     Образовни програми у области аматеризма.

            О избору пројеката по расписаном Јавном конкурсу одлучују стручне комисије које образује Градско веће града Смедерева и то за сваку уметничку област посебно. Пројекте аматерског стваралаштва разматраће стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализују (музикa, филмска уметност, књижевност, позоришна уметност, уметничка игра, визуелне уметности и мултумедије).

            Мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета града Смедерева по областима у култури одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017).

            Пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета града Смедерева оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима

     Јавног конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то

     (1) стручни, односно уметнички капацитети,

     (2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност

     и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

            Право учешћа на овом Јавном конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе  које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

            За пројекате у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2020. години, Град Смедерево обезбеђује из свог буџета средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара.

 

4.

 

            На званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs, могу се преузети формулари за учешће на Јавном конкурсу:

·     Формулар за све области конкурса

·     Образац 1. и Образац 2. (Област под бројем 3) и

·     Образац  за извештај о реализацији пројекта.

 

Под потпуном пријавом подразумева се:

1. Уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2. Подаци о институцији (удружењу) која подноси пријаву;

3. У случају појединца доставити професионалну биографију;

4. Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом  

    делатности за коју је појединац регистрован;

5. Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно

    је доставити детаљан програм и списак учесника;

6. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);

7. Списак учесника пројекта и бар једну професионалну биографију;

8. Детаљно разрађен буџет;

9. Позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње;

10. Додатна визуелна и аудио документација о претходним пројектима (ако постоји), као  

      и за пројекат са којим се конкурише;

11. Технички подаци о публикацији (медиј, формат, папир, тираж).

 

            У обзир ће се узимати само  приjаве које су достављене искључиво преко писарнице Градске управе града Смедерева и поштом (адреса: Град Смедерево, Улица омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком за „Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2020. години"), поjединачно за сваки проjекат. На коверти поред назнаке за „ЈАВНИ КОНКУРС за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2020. години", назначити и за коју област се пријављује, а у складу са првом страном пријавног формулара.

            Јавни конкурс за све наведене области отворен je 30 дана од дана објављивања у недељном регионалном листу Наше новине, као и на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs.

             Конкурсни материjал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене. 

      Резултати овог Јавног конкурса биће обjављени на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава и на тај начин град Смедерево обавестиће све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.     

           На сва права и обавезе које нису наведене у овом Јавном конкурсу, примењиваће се одредбе наведеног Закона о култури и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

 

 

 Број 037-35/2020-07

 У Смедереву, 29. јануара 2020. године                                                ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

                                                                                                                        др Јасна Аврамовић

 

 

  Документа за преузимање:

 

  Формулар општи за 2020. годину

        Формулар за извештај за 2020. годину

        Образац бр.1 капитална дела за 2020. Годину

        Образац бр.2 капитална дела за 2020. Годину