Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika


JAVNI POZIV - za izbor korisnika pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica/bivših izbeglica pri kupovini dve seoske kuće sa okućnicom, u cilju rešavanja stambenih potreba izbeglica

Na osnovu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije, broj 400-6481-01/2017-03 od 01.11.2017. godine, a u vezi sa Ugovorom o saradnji,  zaključenog  između  Komesarijata  za   izbeglice  i migracije  Republike Srbije i  grada Smedereva, zavedenog u Gradskoj upravi grada Smedereva pod brojem 400-6481/2017-03 od 28. avgusta 2017. godine (u daljem tekstu: Ugovor o saradnji), Komisija za izbor korisnika u okviru saradnje na realizaciji kupovine seoskih kuća sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017", obrazovana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva, broj 02-222/2017-07 od 16. oktobra 2017. godine (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 06.11. 2017. godine, raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za izbor korisnika pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica/bivših izbeglica pri kupovini dve seoske kuće  sa okućnicom, u cilju rešavanja stambenih potreba izbeglica

PREDMET JAVNOG POZIVA

Član 1.

               Predmet Javnog poziva je stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica/bivših izbeglica na teritoriji grada Smedereva, pri kupovini dve seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Pomoć).   

            Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 1.118.336,00 (milionstoosamnaesthiljadatristatridesetšestdinara) po porodičnom domaćinstvu korisnika.

            Izabrani korisnik Pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji Pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu ne većem od 559.168 RSD (petstotinapedesetdevethiljadastošezdesetosam).

 

 

 

USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

  

Član 2.

  

            Rešavanje stambenih potreba, odnosno poboljšanje uslova stanovanja, kroz dodelu Pomoći, podnosilac prijave može ostvariti ukoliko on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju sledeće uslove:

1)      da ima izbeglički status/rešenje o ukidanju/prestanku statusa (obavezno za podnosioca zahteva);

2)       da izbeglice i članovi njihovog porodičnog domaćinstva imaju boravište/prebivalište na teritoriji Grada Smedereva;

3)      da ima državljanstvo Republike Srbije/podnet zahtev za prijem u državljanstvo;

4)      da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne mogu da koristi nepokretnost u državi porekla ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe;

5)      da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, od sticanja statusa izbeglice, nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe;

6)      da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

7)      da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

8)      da izbeglice nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

9)      da nisu povratnici iz migracije u treće zemlje (odnosi se na izbeglice);

10)   da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva;

11)   da seoska kuća za koju podnosilac Prijave podnosi Prijavu na Javni poziv

ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta;

12)   da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv

upisana u katastru nepokretnosti kao:

- nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

- nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

- nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili

- nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili

- da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.            

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 11) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

      13) Da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nevedeni u

            Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem

            predmetne nepokretnosti.

 

 

 

                          KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI

  

Član 3.

 

            Komisija donosi odluke o dodeli Pomoći, prema sledećim kriterijumima:

1)      žena nosilac domaćinstva;

2)      žrtve seksualnog/porodičnog nasilja;

3)      porodično domaćinstvo sa više generacija sa jednim ili više članova preko 60 godina;

4)      jednoroditeljsko porodično domaćinstvo sa detetom/decom ispod 18 godina i/ili studentom do 26 godina;

5)      porodično domaćinstvo sa dvoje ili više dece ispod 18 godina;

6)      porodično domaćinstvo sa trudnicama ili sa detetom/decom do pet godina;

7)      porodično domaćinstvo bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima  (do 50% prosečne neto zarade na nivou Republike Srbije, po članu domaćinstva);

8)      porodično domaćinstvo sa bolesnim članom domaćinstva/članovi domaćinstva sa posebnim potrebama.

            Prilikom utvrđivanja liste, prednost imaju porodična domaćinstva po   iskazanim potrebama Grada Smedereva, u skladu sa Programom.

 

                                                                

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Član 4.

            Uz popunjen zahtev za dodelu Pomoći, Podnosilac prijave, za sebe i za ostale članove porodičnog domaćinstva, dostavlja sledeće dokaze:

1)          fotokopiju izbegličke legitimacije/rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva, ako su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

2)          fotokopiju lične karte, očitane ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina; a za mlađe od 16 godina izvod iz matične knjige rođenih;

3)          dokaz o stambenoj situaciji podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva,

4)      za porodično domaćinstvo izbeglice: izjavu overenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva:

- ne poseduju nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambene potrebe;

- od sticanja statusa izbeglice nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe;

- nisu ušli u posed svoje obnovljene/neoštećene imovine ili ne mogu da koriste nepokretnost u državi porekla ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe;

- da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili povratka, kojim bi mogli ili su rešili svoje stambene potrebe;

-  nisu povratnici iz  migracije u treće zemlje;

5)          dokaz o prihodima (u prosek primanja ne ulaze sredstva dobijena po osnovu dečjeg dodatka, tuđe nege i pomoći i telesnog oštećenja):

-         uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje je evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje nije evidentirano u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, onda izjava overena kod nadležnog organa da je nezaposleno i da nema primanja,

-   uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje,

-      potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji predhodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv za zaposlene članove/ili izjava da podnosilac, odnosno član porodice ostvaruje neke povremene prihode;

-ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva za dodelu Pomoći ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije izjava overena kod nadležnog organa da ne ostvaruje primanja po osnovu penzije ni u Republici Srbiji, ni u zemlji porekla;

6)          dokaz o školovanju - potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života;

7)          dokaz o zdravstvenom stanju - izveštaj lekara i/ili rešenje za dokazivanje trudnoće, invalidnosti ili bolesti;

8)          za dokazivanje srodstva - izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje činjenica srodstva;

9)          za ženu nosioca porodičnog domaćinstva i samohranog roditelja, prilaže se potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva i rešenje o razvodu braka; u slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja isti daje overenu izjavu kod nadležnog organa da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

10)      žrtve seksualnog/porodičnog nasilja - odluku nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad;

13) Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);

    14) Overenu izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist podnosioca prijave;

     15) Dokaz o vlasništvu nad seoskom kućom - list nepokretnosti ne stariji od šest meseci u kome je prodavac upisan kao vlasnik predmetne seoske kuće i zemljišta na kojem se ista nalazi i u kome su predmetna seoska kuća i zemljište koji su predmet kupoprodaje upisani bez tereta, odnosno u kome je seoska kuća upisana kao:

-            nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

-            nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

-            nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili

-            nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili

 16) Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);

17) Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);

18) Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;

19) Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće;

       Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

       Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv.

       Za dokazivanje uslovnosti ponuđene nepokretnosti za život i stanovanje, kao

i cene predmetne nepokretnosti, opis i stručno mišljenje daje stručna služba grada Smedereva.

 

 

POSTUPAK ZA UTVRĐIVANjE LISTE REDA PRVENSTVA

Član 5.

  Komisija za izbor korisnika po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; potvrdu Komesarijata da je lice evidentirano kao izbeglica (u slučaju da podnosilac Prijave ne dostavi fotokopiju izbegličke legitimacije, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao izbeglice).

Dokaze iz stava 1. ovog člana, za potrebe postupka u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), pribaviće po službenoj dužnosti Komisija, osim ukoliko stranka u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonimičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

 

Član 6.

              Zainteresovana lica podnose Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom Komisiji za izbor korisnika, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

               Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Smedereva, Omladinska broj 1, 11300 Smederevo, Komisiji za izbor korisnika, sa naznakom „Za Javni poziv - kupovina seoske kuće sa okućnicom".

  

Član 7.

Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neblagovremenu.

Ako Prijava sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po istoj ili ako je nerazumljiva ili nepotpuna, Podnosilac prijave se pisanim putem poziva da uočene nedostatke otkloni u roku od 8 (osam) dana, od dana prijema poziva, uz upozorenje na posledice propuštanja.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac prijave ne otkloni nedostatke i to u roku određenom u stavu 2. ovog člana, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neurednu.

Protiv rešenja Komisije iz st. 1. i 3. ovog člana, zainteresovano lice može uložiti žalbu Gradskom veću, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja navedenog rešenja.

Prijavu u pogledu koje podnosilac prijave otkloni uočene nedostatke, u roku iz stava 2.ovog člana, Komisija smatra kao da je od početka bila uredna.

Ukoliko se na osnovu dokumentacije iz člana 4. ovog Javnog poziva utvrdi da je seoska kuća sa okućnicom kojom Podnosilac prijave konkuriše za Pomoć izgrađena bez odobrenja za gradnju, a da za istu nije podnet zahtev za legalizaciju ili da je podnet zahtev za legalizaciju, ali da se nalazi na zemljištu koje, u skladu sa informacijom o lokaciji, nije predviđeno za individualnu stambenu gradnju, ili da nije pokrenut postupak ozakonjenja, Komisija rešenjem odbija Prijavu.

Ukoliko se na osnovu dokumentacije iz člana 4. ovog Javnog poziva utvrdi da je seoska kuća sa okućnicom kojom Podnosilac prijave konkuriše za Pomoć u svojini lica koje je krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa Podnosiocem prijave ili članom njegovog porodičnog domaćinstva koji je naveden u Prijavi, Komisija rešenjem odbija Prijavu.

 

 

Član 8.

           Prijavu koja ne sadrži formalni nedostatak ili u pogledu kojeg je postupljeno u skladu sa članom 7. stav 5. ovog Javnog poziva, Komisija razmatra i utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 3. ovog Pravilnika.

            Prijavu u pogledu kojeg nisu ispunjeni uslovi iz člana 2. ovog Javnog poziva, Komisija  ne boduje već istu  rešenjem odbija, kao neosnovanu.

            Protiv rešenja Komisije iz stava 2. ovog člana, zainteresovano lice može uložiti žalbu Gradskom veću, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana

dostavljanja nevedenog rešenja.

Član 9.

            U pogledu Prijava kod kojih su ispunjeni uslovi iz člana 2. ovog Javnog poziva, Komisija utvrđuje predlog liste Korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Predlog liste), na osnovu kriterijuma iz člana 3. ovog Javnog poziva.

            U pogledu Prijava koje ispunjavaju uslove vrši se dodatna provera podataka o licima navedenim u Prijavi.

            Predlog liste Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i Poverenih poslova Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva.

 

Član 10.

            Na Predlog liste podnosilac Prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste.

            Komisija je obavezna da o pristiglim prigovorima odgovori u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

 

Član 11.

            Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija utvrđuje konačnu listu Korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

            Konačnu listu Komisija objavljuje odmah po utvrđivanju, na oglasnoj tabli Grada i oglasnoj tabli Poverenih poslova  Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije  i na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva.

 

Član 12.

            Na osnovu Konačne liste Komisija donosi odluku o dodeli Pomoći (u daljem tekstu: Odluka) koja se dostavlja licima na koja se Odluka odnosi.

            Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo žalbe na Odluku Gradskom veću, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Odluke.

 

Član 13.

Na osnovu Odluke iz člana 12. stav 1.ovog Javnog poziva, Grad Smederevo, vlasnik predmetne nepokretnosti - seoske kuće sa okućnicom i Korisnik/kupac kojem je dodeljena Pomoć, zaključuju ugovor o kupoprodaji seoske kuće sa okućnicom, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze potpisnika ugovora.

            Nakon potpisivanja ugovora iz stava 3. ovog člana, Komisija podnosi zahtev za donošenje odluke o zabrani otuđenja Komesarijatu i dostavlja potrebnu dokumentaciju na osnovu koje će Komesarijat doneti odluku o zabrani otuđenja.

            Zabrana otuđenja iz stava 4. ovog člana upisuje se u katastar nepokretnosti na osnovu odluke o zabrani otuđenja koju donosi Komesarijat sa napomenom da navedena zabrana otuđenja traje 5(pet) godina od dana upisa prava svojine u javne knjige, a u korist Grada Smedereva.

 

                                                                     Član 14.

  

            Informacije i konkursna dokumentacija mogu se dobiti u prostorijama Poverenih poslova Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ulica trg Republike broj 12-14 u Smederevu, u vremenu od 7,30-15 sati.

            Konkursna dokumentacija se može preuzeti i sa Zvanične internet stranice grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

 

Broj: 400-6481-02/2017-03

U  Smederevu, 06.11. 2017. godine

Predsednik Komisije

Dragan Stanić   

Dokumenta za preuzimanje:

Prijava za rešavanje stambenih potreba izbeglica/bivših izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom

Obrazac 1 - Izjava izbeglice
Obrazac 2 - Izjava vlasnika seoske kuće
Obrazac 3 - Izjava o pribavljanju podataka