Smotra „Slavski kolač“ – negovanje nematerijalnog kulturnog nasleđa i tradicije srpskog naroda Sporazum o saradnji Grada Smedereva i Ekonomskog fakulteta u Beogradu U slavu Nemanjića – dva značajna predavanja istoričara u Smederevu Otvorene 29. Svetosavske svečanosti u Smederevu Otvoren novi vrtić u Smederevu


JAVNI POZIV - za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dohodovne aktivnosti...

Na osnovu Pravilnika o radu Komisije o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti, i to za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti, broj 02-242-2/2017-07 od 13.02.2018. godine, a u vezi sa Ugovorom o saradnji,  zaključenog  između  Komesarijata  za   izbeglice  i migracije  Republike Srbije i  Grada Smedereva, zavedenog u Gradskoj upravi grada Smedereva pod brojem 400-4731/17-01 od 23. juna 2017. godine (u daljem tekstu: Ugovor o saradnji), Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti, obrazovana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva, broj 02-242/2017-07 od 20. decembra 2017. godine (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 07.02. 2018. godine, raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dohodovne aktivnosti, i to za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti

PREDMET JAVNOG POZIVA

Član 1.

               Predmet Javnog poziva je dodela Pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu, koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Smedereva, a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje, i to za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti i koje ispunjavaju propisane uslove i merila za izbor korisnika ( u daljem tekstu: Korisnik).   

            Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u robi i materijalu za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti u maksimalnom iznosu do RSD 200.000,00 ( dvestotinehiljadadinara), po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

 

 

USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

  

Član 2.

Podnosilac prijave za dodelu Pomoći  i članovi njegovog porodičnog

domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1.         da su evidentirani kao interno raseljena lica i/ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave);

2.             da imaju  boravište/prebivalište na teritoriji grada Smedereva;

3.             da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;

 

 

 

4.             da nisu korisnici pomoći u projektima ekonomskog osnaživanja više od tri puta (uključujući i ovaj javni poziv);

5.             ukoliko su bili korisnici pomoći u ekonomskom osnaživanju da su isti namenski koristili;

6.             da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;

7.             da je aktivnost za koju je Pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;

8.             da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:

•  Za poljoprivednu delatnost i stočarstvo da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata, a prema odluci o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji grada Smedereva;

•  Za zanatsku ili uslužnu delatnost da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnost i

•  Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

  

 

                          KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI

  

Član 3.

            Komisija donosi odluke o dodeli Pomoći, prema sledećim kriterijumima:

1.  Da je član porodice sa više generacija sa jednim ili više članova preko 60 godina;

2.   Da je član porodice sa dvoje ili više dece ispod 18 godina, porodice sa trudnicama ili sa detetom/decom do 5 godina, bez redovnih mesečnih prihoda, ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima (do 50% prosečne neto plate na nivou opštine po članu domaćinstva);

3.    Da ima bolesnog člana/članove domaćinstva/članovi domaćinstva sa posebnim potrebama;

4.  Da je žrtva seksualnog/porodičnog nasilja;

5.  Da je član porodice poginulih, nestalih i kidnapovanih  lica;

6. Da do sada nije bio korisnik Pomoći u ekonomskom osnaživanju.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Član 4.

            Uz popunjen zahtev za dodelu Pomoći, Podnosilac prijave, za sebe i za ostale članove porodičnog domaćinstva, dostavlja sledeće dokaze:

1.    Popunjen i potpisan obrazac prijave;

2.    Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica

(NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);

3.    Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je lična karta sa  čipom);

4.    Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;

5. Dokazi o prihodima:

- Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za Podnosioca prijave i nezaposlene članove porodičnog domaćinstva ako se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom licu koje nije na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje,

 

 

 

 

 

Izjava 2 svedoka overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da su Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva nezaposleni i da nemaju prihode;

- Očitane zdravstvene knjižice Podnosioca prijave i svih članova domaćinstva;

-               Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

-               Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili Izjava 2 svedoka overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode i u kom iznosu mesečno;

-               Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv, a ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije - potvrda nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u drugoj državi;

6. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina - dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze navedene u tački 5. ovog stava (dokazi o prihodima);

7. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

8. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

9. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

-          potvrda o smrti bračnog druga;

-          pravnosnažno rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

-          izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

-          pravnosnažna presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece  (ukoliko  u  presudi  o  razvodu  braka  nije  odlučeno  o   poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu  Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

10. Potvrda prethodnog poslodavca ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;

11. Potvrda da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;

12. Dokaz da ima registrovanu delatnost;

   13.Dokaz da pokreće aktivnost - izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

  

  

  

POSTUPAK ZA UTVRĐIVANjE LISTE REDA PRVENSTVA

Član 5.

  Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/2016) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao interno raseljena lica u evidenciji Komesarijata ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome iz člana 4 stav 1. tačka 1); izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog člana može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv.

 

Član 6.

              Zainteresovana lica podnose Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom Komisiji za izbor korisnika, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

               Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Smedereva, Omladinska broj 1, 11300 Smederevo, Komisiji za izbor korisnika, sa naznakom „Za Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti".

  

Član 7.

Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva, Komisija ne razmatra, već istu zaključkom odbacuje, kao neblagovremenu.

Ako Prijava sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po istoj ili ako je nerazumljiva ili nepotpuna, Podnosilac se pisanim putem poziva da uočene nedostatke otkloni u roku od 8 (osam) dana, uz upozorenje na posledice propuštanja.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac ne otkloni nedostatke i to u roku određenom u stavu 2. ovog člana, Komisija ne razmatra, već istu zaključkom  odbacuje, kao neurednu.

Protiv Zaključka  Komisije iz st. 1. i 3. ovog člana, zainteresovano lice može uložiti žalbu Gradskom veću, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja navedenog zaključka.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac otkloni uočene nedostatke, u roku iz stava 2.ovog člana, Komisija smatra kao da je od početka bila uredna.

 

 

 

 

Član 8.

Prijavu koja ne sadrži formalni nedostatak ili u pogledu koje je postupljeno u skladu sa članom 13. stav 5. ovog Pravilnika, Komisija razmatra i utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 4. ovog Pravilnika.

Prijavu u pogledu koje nisu ispunjeni uslovi iz člana 4. ovog Pravilnika, Komisija ne boduje već istu rešenjem odbija, kao neosnovanu.

Protiv rešenja Komisije iz stava 2. ovog člana, zainteresovano lice može uložiti žalbu Gradskom veću grada Smedereva, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja navedenog rešenja.

U pogledu prijava kod kojih su ispunjeni uslovi iz člana 4.  ovog Pravilnika, Komisija vrši bodovanje, u skladu sa merilima iz čl. 5. i 6. ovog Pravilnika.

 

                                                       Član 9.

Na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave ostvari prema merilima iz čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, Komisija utvrđuje predlog liste Korisnika (u daljem tekstu: Predlog liste).

Predlog liste Korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva  i na Zvaničnoj internet stranici Grada.

Član 10.

            Na Predlog liste podnosilac Prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste.

            Komisija je obavezna da o pristiglim prigovorima odgovori u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

 

Član 11.

            Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija utvrđuje konačnu listu Korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

            Konačnu listu Komisija objavljuje odmah po utvrđivanju, na oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave i na Zvaničnoj internet stranici Grada.

 

Član 12.

            Na osnovu Konačne liste Komisija donosi odluku o dodeli Pomoći (u daljem tekstu: Odluka) koja se dostavlja licima na koja se Odluka odnosi.

 

 

Član 13.

             Konkursna dokumentacija i informacije mogu se dobiti u prostorijama Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva, Ulica trg Republike broj 12-14 u Smederevu, svakog radnog dana u vremenu od 7,30-15 sati.

 

Broj: 02-242-3/2017-07

U  Smederevu, 07.02. 2018. godine

 

 

                                                                                           Predsednik Komisije

                                                                                              Dragan Stanić