Kosidba na Plavincu – ponovo oboren rekord Potpisan sporazum o bratimljenju Smedereva i Tangšana Obeležena 77. godišnjica Petojunske tragedije Rehabilitacija Kolarske ulice HBIS Srbija - počeo novi ciklus obuke železaraca


JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2017. GODINI

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl.glasnik RS", br.36/09 i 32/13), čl.39 i 126 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS" 102/15), Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja br: 3001-101-1/2017 od 05.05.2017. godine zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Smederevo i Grada Smedereva, kao i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2017. godinu,

 

  

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I GRAD SMEDEREVO

Raspisuju

  

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2017. GODINI

  

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Smederevo-Odeljenje Smederevo (u daljem tekstu: Filijala Smederevo) i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost na teritoriji LS Grada Smedereva i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 180.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

U slučaju da se dva i više lica iz kategorije viškova zaposlenih udruži radi osnivanja privrednog društva, u skladu sa zakonom, ukoliko osnivači zasnivaju u njemu radni odnos subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po korisniku, a ukoliko se u roku od tri meseca od dana uplate sredstava dostave dokazi kumulativno o utrošku odobrene subvencije i najmanje 20% iznosa sredstava dodeljenih po osnovu otpremnine, korisniku se može odobriti dodatnih 40.000,00 dinara u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za ovu namenu za 2017. godinu.

Pre uključivanja u program filijala Smederevo vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

 

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:

-          za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;

-          za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;

-          za osnivanje udruženja;

-          ako je ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje i

-          ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

 

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

-          prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Smederevo-Odeljenje Smederevo,

-          završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

-          izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i

-          u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

-          popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;

-          dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;

-          obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;

-          dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i

-          dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

 

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Filijala Smederevo zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

  

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se u sedištu filijale Smederevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u sedištu filijale Smederevo.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi. Lice je u obavezi da registruje, odnosno otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon donete odluke, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor filijale Smedereva po ovlašćenju direktora Nacionalne službe uz predhodno pribavljeno mišljenje Lokanog saveta za zapošljavanje Grada Smedereva.

Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli u sedištu filijale Smederevo.

 

  

BODOVNA LISTA - SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE

  

  

Kriterijumi

  

Broj bodova

1. Razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji podnosilac zahteva planira obavljanje delatnosti*

Četvrta grupa jedinica lokalne samouprave i devastirana područja

10

Treća grupa jedinica lokalne samouprave

5

Prva i druga grupa jedinica lokalne samouprave

0

2. Planirana vrsta delatnosti

Proizvodnja i proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge

15

Uslužno zanatstvo i ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo

8

Hoteli, restorani i ostale ugostiteljske usluge

6

Ostalo

0

3. Kategorija lica

Kategorije teže zapošljivih lica **

do 35

Ostala lica

0

4. Potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla

 

Poslovni prostor

 

Poslovni prostor u vlasništvu /

Nije potreban poslovni prostor za obavljanje delatnosti***

5

Oprema

 

Vrednost opreme u vlasništvu najmanje u visini subvencije

10

Vrednost opreme u vlasništvu iznosi od 75% do 99,99% od visine subvencije

5

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

75

*Kriterijum „Razvijenost jedinice lokalne samouprave opštine na čijoj teritoriji podnosilac zahteva planira obavljanje delatnosti" se utvrđuje uredbom Vlade Republike Srbije koja važi u trenutku objave Javnog poziva.

**Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica" se utvrđuju na osnovu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu („Sl. glasnik RS", broj 92/16). Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica dodeljuju se za svaku kategoriju 3 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to su: mladi do 30 godina starosti, a posebno mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca i mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, žene, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja.

***Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl. glasnik RS", broj 9/96).

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom: kategorija lica, planirana vrsta delatnosti i potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja delatnosti. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

  

  

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Direktor filijale Smederevo po ovlašćenju direktora Nacionalne službe, gradonačelnik Grada Smedereva  i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

  

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

-          fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR;

-          fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG);

-          fotokopija potvrde o izvršenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje;

-          fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke;

-          fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva;

-          sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;

-          fotokopija/očitana lična karta žiranta i

-          drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

  

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Korisnik subvencije dužan je da:

-          obavlja registrovanu delatnost na teritoriji LS Grada Smedereva i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;

-          omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze filijali Smederevo i

-          obavesti filijalu Smederevo o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

Ukoliko korisnici subvencije iz kategorije viškova zaposlenih koji su udruženi radi osnivanja privrednog društva u skladu sa zakonom, u roku od tri meseca od dana uplate sredstava dostave pojedinačni zahtev o dodeli dodatnih sredstava sa dokazima o kumulativnom utrošku odobrene subvencije i najmanje 20% iznosa sredstava dodeljenih po osnovu otpremnine, korisniku se aneksom ugovora može odobriti dodatnih 40.000,00 dinara, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za ovu namenu za 2017. godinu.

 

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu i delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u sedištu filijale Smederevo ili na telefon 026/633-028.

 

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu NSZ, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 15.06.2017. godine.