Održan sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika Smederevo Poptisan ugovor o rekonstrukciji Ulice Vojvode Đuše U velikoj sali Skupštine grada Smedereva izvršena je po 18. put podela auto-sedišta roditeljima novorođenih beba Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu


JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Smedereva, broj: 3001-101-1/2018 od 25.05.2018.godine,

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I GRAD SMEDEREVO

Raspisuju

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Smederevo-Odeljenje Smederevo (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Grada Smedereva i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

-          prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe;

-          završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije;

-          izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i

-          u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

 

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:

-          za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;

-          za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;

-          za osnivanje udruženja i  

-          ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

-          popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;

-          dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;

-          obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;

-          dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i

-          dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

 

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se Filijali Smederevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u filijali Smederevo.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor Nacionalne službe filijale Smederevo po ovlašćenju direktora Nacionalne službe a po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Smedereva ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli filijale Smederevo.

 

 

BODOVNA LISTA - SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE

 

 

Kriterijumi

 

Broj bodova

1. Razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji podnosilac zahteva planira obavljanje delatnosti*

Četvrta grupa jedinica lokalne samouprave i devastirana područja

10

Treća grupa jedinica lokalne samouprave

5

Prva i druga grupa jedinica lokalne samouprave

0

2. Planirana vrsta delatnosti

Proizvodnja i proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge

15

Uslužno zanatstvo i ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo

8

Hoteli, restorani i ostale ugostiteljske usluge

6

Ostalo

0

3. Kategorija lica

Kategorije teže zapošljivih lica **

do 35

Ostala lica

0

4. Potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla

 

Poslovni prostor

 

Poslovni prostor u vlasništvu /

Nije potreban poslovni prostor za obavljanje delatnosti***

5

Oprema

 

Vrednost opreme u vlasništvu najmanje u visini subvencije

10

Vrednost opreme u vlasništvu iznosi od 75% do 99,99% od visine subvencije

5

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

75

*Kriterijum „Razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji podnosilac zahteva planira obavljanje delatnosti se utvrđuje uredbom Vlade Republike Srbije koja važi u trenutku objave Javnog poziva.

**Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica“ se utvrđuje na osnovu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu (Sl. glasnik RS“, broj 120/17). Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica dodeljuju se za svaku kategoriju 3 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to su: mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i žene.

***Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl. glasnik RS“, broj 9/96).

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom: kategorija lica, planirana vrsta delatnosti i potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja delatnosti. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Direktor filijale Nacionalne službe filijala Smederevo, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe, Gradonačelnik Grada Smedereva i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.    

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

-          fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR,

-          fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),

-          fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,

-          fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva,

-          sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,

-          fotokopija/očitana lična karta žiranta i

-          drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.

Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Korisnik subvencije dužan je da:

-          obavlja delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom na teritoriji Grada Smedereva i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;

-          omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze Nacionalnoj službi i

-          obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji mogu se dobiti u filijali Smederevo ili preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

 

Tabela sa prikazom razvijenosti opština u Republici Srbiji i spisak delatnosti koje ne mogu biti subvencionisane dostupni su u filijali Smederevo i na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od 01.06.2018.godine, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 30.06.2018. godine.