Održan sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika Smederevo Poptisan ugovor o rekonstrukciji Ulice Vojvode Đuše U velikoj sali Skupštine grada Smedereva izvršena je po 18. put podela auto-sedišta roditeljima novorođenih beba Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Smedereva, broj: 3001-101-1/2018 od 25.05.2018.godine,

 

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I GRAD SMEDEREVO

 

Raspisuju

 

 

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru sa sedištem privrednog subjekta na teritoriji Grada Smedereva, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Smederevo-Odeljenje Smederevo (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

 

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su u skladu sa stanjem i potrebama lokalnog tržišta rada utvrđenim u Lokalnom akcionom planu zapošljavanja Grada Smedereva.

 

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

 

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije:

 • 150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade do 30 godina starosti koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS;

 

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima su de minimis državna pomoć.

 

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

 

Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

·         pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);

·         registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva na teritoriji Grada Smedereva;

·         u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

·         poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

·         izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;

·         nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

·         ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva.

 

Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava;
 • poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjio za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme);
 • poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
 • poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva.

 

III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR, odnosno odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionih delova;
 • izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za prijave podnete u zakonskim rokovima za 3 meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do meseca koji prethodi mesecu u kom je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze, odnosno za poslodavca koji je jedini u osiguranju u svom privrednom subjektu;
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposlenih usled prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz.

 

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

 

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, Nacionalnoj službi filijala Smederevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u filijali Smederevo.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju subvencije poslodavcu za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva poslodavca, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

 

Datum zasnivanja radnog odnosa lica koja se zapošljavaju mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

 

Odluku o odobravanju subvencije kojom se kod poslodavca po osnovu jednog ili više podnetih zahteva u toku jedne kalendarske godine stvaraju uslovi za zapošljavanje do 19 nezaposlenih donosi direktor filijale Smederevo po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe a po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Smedereva.

 

Odluku o odobravanju subvencije kojom se kod poslodavca po osnovu jednog ili više podnetih zahteva u toku jedne kalendarske godine stvaraju uslovi za zapošljavanje 20 i više nezaposlenih donosi direktor Nacionalne službe, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

 

Nadležnost za donošenje odluke određuje se uzimajući u obzir sve podnete zahteve istog poslodavca u toku jedne kalendarske godine, koji se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.

 

Spisak poslodavaca kojima je odobrena subvencija objavljuje se na oglasnoj tabli filijale Smederevo.

 

Nacionalna služba filijala Smederevo u saradnji sa Gradom, prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu procenjuje opravdanost uključivanja broja lica iz zahteva sa biznis planom. Broj novozaposlenih za koje se traži subvencija u odnosu na broj zaposlenih može da bude najviše 5:1.

 

 

BODOVNA LISTA - SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH

Kriterijumi

Broj bodova

1. Delatnost poslodavca u kojoj se zapošljavaju lica

Proizvodnja, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge

15

Uslužno zanatstvo, ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo

8

Hoteli, restorani i ostale usluge

5

Ostalo

0

2. Dužina obavljanja delatnosti

Od tri godine i više

10

Od jedne do tri godine

8

Do jedne godine

5

3. Prethodno korišćena sredstva po osnovu dodele subvencije za otvaranje novih radnih mesta

Procenat zaposlenih lica*

Više od 51% zaposlenih lica

15

Zaposleno do 50% lica

10

Nije bilo zaposlenih

0

Poslodavac koji nije ranije koristio sredstva Nacionalne službe**

 

20

4. Broj zaposlenih kod poslodavca za prethodna 3 meseca

Porast broja zaposlenih

15

5. Mikro, mala i srednja pravna lica

5

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

65

 

*Element „Procenat zaposlenih lica“ odnosi se na dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta po javnim pozivima iz 2013, 2014, 2015, 2016. i 2017. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba, a podrazumeva odnos broja lica koja su na dan 6 meseci od završetka ugovorne obaveze po osnovu dodele subvencije za otvaranje novih radnih mesta zasnovala radni odnos kod istog ili drugog poslodavca i broja lica koja su bila zaposlena po istom osnovu kod podnosioca zahteva. Navedene podatke će proveravati Nacionalna služba.

**Element „Poslodavac koji nije ranije koristio sredstva Nacionalne službe“ odnosi se na dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima po javnim pozivima iz 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba. Navedene podatke će proveravati Nacionalna služba.

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom: porast broja zaposlenih, procenat zaposlenih lica, dužina obavljanja i delatnost poslodavca. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

 

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Direktor filijale Smederevo Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe, Gradonačelnik Grada Smedereva i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

 

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za lica koja se zapošljavaju (kopija ugovora o radu); datum zasnivanja radnog odnosa mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije;
 • sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;
 • potvrda o prijemu zahteva za registraciju menice (za pravno lice);
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta odobrena sredstva po osnovu subvencije;
 • fotokopija/ očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava/ žiranta i
 • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

 

U cilju zaključivanja ugovora podnosilac zahteva je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, koja mogu biti:

 

 1. Za preduzetnika:
 • za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara - dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinara i više - bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 18 meseci od dana izdavanja i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

 

2.  Za pravno lice:

·         za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara - dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;

·         za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinara i više - bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 18 meseci od dana izdavanja i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem. 

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - korisnik subvencije dužan je da:

 • zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa nezaposlenim licima za koja ostvaruje pravo na subvenciju, pri čemu Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 meseci; u slučaju prestanka radnog odnosa sa licem za koje je ostvareno pravo, poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa drugim nezaposlenim sa evidencije Nacionalne službe filijala Smederevo-Odeljenje Smederevo iz kategorije teže zapošljivih, određene visinom subvencije, a u skladu sa Javnim pozivom, i da to lice zadrži u radnom odnosu najmanje do isteka ugovorom predviđenog roka uvećanog za period u kome je izvršena zamena; pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice;
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
 • zadrži lica za koja je ostvario pravo na subvenciju/zamenu, u periodu realizacije ugovorne obaveze, na teritoriji JLS Smederevo, istog ili nižeg stepena razvijenosti od JLS na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
 • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorne obaveze;
 • dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji, mogu se dobiti u filijali Smederevo, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

 

Tabela sa prikazom razvijenosti opština u Republici Srbiji i spisak delatnosti koje ne mogu biti subvencionisane dostupni su na oglasnoj tabli filijale Smederevo, kao i na sajtu www.nsz.gov.rs.

 

Javni poziv je otvoren od 01.06.2018.godine do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2018. godine.