... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРСИНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

 

 

На основу члана 11. Правилника о раду Комисијe за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за  грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/мале радове или куповину основног намештаја/беле технике (у даљем тексту: Правилник), број 02-311-02/2018-07, од 11.02.2018. године, а у складу са Уговором о реализацији пројекта „LSG 4 LAP - Трајна решења за интерно расељена лица и повратнике кроз пратнерство", (Уговор реф: 2018/397-331),који финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији, а који ће реализовати ИДЦ у сарадњи са својим пројектним партнерима - Градом Смедеревом, Општином Смедеревска Паланка, Општином Велика Плана и Општином Ковин, Комисија за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за  грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/мале радове или куповину основног намештаја/беле технике, образована решењем Градоначелнице Смедерева број 02-311/2018-07 дана 14. маја 2020. године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРСИНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ/МАЛЕ РАДОВЕ ИЛИ КУПОВИНУ ОСНОВНОГ НАМЕШТАЈА/БЕЛЕ ТЕХНИКЕ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет јавног позива је додела 1 пакета средстава помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/мале радове или куповину основног намештаја/беле технике за стварање услова становања.

Средства за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/ мале радове додељу се интерно расељеним лицима док су у расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, у циљу побољшања услова становања (у даљем тексту: Помоћ).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/ мале радове или куповину основног намештаја/беле технике при чему максимална вредност по породичном домаћинству Корисника не може прећи:

-          9.500,00 еура (девет хиљада и пет стотина еура) без ПДВ-а (у динарској противвредности према средњем званичном курсу Народне банке Србије по датуму исплате) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и

-          1.500,00 еура (хиљаду и пет стотина еура) без ПДВ-а (у динарској противвредности према средњем званичном курсу Народне банке Србије по датуму исплате) за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/ мале радове или куповину основног намештаја/беле технике.

Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа (у износу од 4.750 еура без ПДВ-а) који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом из става 2. тачка 1. овог члана.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност куће прелази 9.500,00 еура (девет хиљада пет стотина еура) (у динарској противвредности према средњем званичном курсу Народне банке Србије по датуму исплате)пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност куће прелази износ од 14.250,00 еура (четрнест хиљада деста педесет еура) без ПДВ-а (у динарској противвредности према средњем званичном курсу Народне банке Србије по датуму исплате) пријава се одбија.

 

II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Подносилац пријаве на јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/малих радова као и куповина пакета намештаја за сеоска домаћинстватехнике/ (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве);

2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Града Смедерева или општине Смедеревска Паланка или општине Велика Плана, или општине Ковин, у тренутку објављивања Јавног позива;

3. да су подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави смештени у неадекватном приватном смештају/неформалном колективном центру;

4. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

5. да не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или другој држави,а којом могу да реше своје стамбено питање;

6. да не могу да користе непокретност коју поседују (укључујући и обновљену непокретност) на Косову и Метохији;

 

7. да нису заменили, продали, поклонили, отуђили непокретност на  Косову и Метохији, а којом би могли  да реше своје стамбено питање;

8. да нису корисници другог програма за побољшање услова становања којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;

9. да сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и друге забележбе правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

10. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив уписана у катастру непокретности као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или

- да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица (у даљем тексту: Одлука);

11. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

III МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Ред првенства за избор корисника кроз доделу Помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/ мале радове или куповину основног намештаја/беле технике, утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства - 10 бодова;

(Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи - 50 бодова.)

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану - 20 бодова;

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

            3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичномдомаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом - 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце - 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце - 30 бодова;

5) Породично домаћинство са особом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству - 20 бодова;

6) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру - 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији по члану - 10 бодова;

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији по члану - 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20 бодова;

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

- ако постоји делимична радна способност - 10 бодова;

- ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова;

8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

- за телесно оштећење 100% - 20 бодова;

- за телесно оштећење 90% - 15 бодова;

- за телесно оштећење 80% - 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

9) Болести од већег социo-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства - 20 бодова;

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

10) Регистровано сеоско газдинство - 20 бодова;

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

Уколико два или више подносилаца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на Јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце;

2) већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју општине/града у оквиру које конкурише за Помоћ;

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељена лица);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

4) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији, да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за трајно решавање стамбених потреба;

5) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена код надлежног органа;

-за лица која бораве у неформалном колективном центру-потврда надлежне службе општине/општине/града да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном центру;

6) Доказ о приходима:

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства

- Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);

8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју

- Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана.

12) За једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

14) Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над сеоском кућом:

- лист непокретности не старији од месец дана у коме је продавац уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, (не рачунајући при том забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта,права стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;), односно у коме је сеоска кућа уписана као:

-непокретност која је преузета из земљишних књига, или

-непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи, или

-непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе,односно одобрења за градњу за коју је изадата употребна дозвола, или

-непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

15) Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

 16) Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне Подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

17) Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;

18) Фотокопију личне карте продавца сеоске куће (очитане уколико је у питању лична карта са чипом);

19) Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство;

20) Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;

21) Фотографија сеоске куће у тренутку подношења пријаве.

Уколико се на основу документације из овог дела Јавног позива утврди да је сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ у својини лица које је у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са Подносиоцем пријаве или чланом његовог породичног домаћинства који је наведен у Пријави, Комисија ће такву Пријаву третирати као неосновану.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на јавни позив.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС ", број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду  од Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства налазе у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције; извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању/ проверу имовног стања у електронској бази из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке

 

V ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

 

Поступак за доделу Помоћи у првом степену води и све одлуке доноси Комисија.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из чл. 4. и 5. овог Правилника Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).

Предлог листе Комисија објављује на огласној табли и сајту Града Смедерева, општине Смедеревска Паланка, општине Велика Плана и општине Ковин и канцеларијама повереника за избеглице Града Смедерева, општине Смедеревска Паланка, општине Велика Плана и општине Ковин.

На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест)дана од дана оглашавања Предлога листе.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15(петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању на огласној табли и сајту Града Смедерева, општине Смедеревска Паланка, општине Велика Плана и општине Ковин и канцеларијама повереника за избеглице Града Смедерева, општине Смедеревска Паланка, општине Велика Плана и општине Ковин.

На основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о додели Помоћи (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима која су обухваћена Одлуком.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Градском већу Града Смедерева, преко Комисије, у року од 15 дана од дана достављања Одлуке.

На основу Одлуке из члана 17. став 1. овог Правилника, УГ Иницијатива за развој и сарадњу (добитник гранта), Град Смедерево, власник предметне непокретности - сеоске куће са окућницом и Корисник којем је додељена Помоћ, закључују уговор у писаној форми којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора.

Уговором из става 1. овог члана биће предвиђено да изабрани Корисник Помоћи сеоску кућу са окућницом неће отуђити најмање пет (5) година.

Након потписивања уговора из става 1. овог члана изабрани корисник и продавац закључују Уговор о купопродаји сеоске куће са окућницом.

Изабрани корисник, Град Смедеревои УГ Иницијатива за развој и сарадњу (добитник гранта) закључују Уговор о додели грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/ мале радове или куповину основног намештаја/беле технике.

 

VI МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника у року од 15 (петнаест) дана од дана јавног оглашавања.

Пријава на јавни позив уз пратећу документацију се доставља у затвореној коверти у писарницу Града Смедерева, или путем поште на адресу: Градска управа Града Смедерева, ул. Омладинска 1, 11300 Смедерево,са назнаком „ЗА ИЗБОР КОРСИНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ/МАЛЕ РАДОВЕ ИЛИ КУПОВИНУ ОСНОВНОГ НАМЕШТАЈА/БЕЛЕ ТЕХНИКЕ, У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА LSG 4 LAP - Трајна решења из интерно расељена лица и повратнике кроз партнерство -НЕ ОТВАРАТИ".

Образац пријаве на јавни позив и обрасци изјава преузимају се у канцеларијама Повереништва за избеглице и миграције Града Смедерева, општине Смедеревска Паланка, општине Велика Плана и општине Ковин.

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду од 15. маја 2020. године до 29. маја 2020. године.

 

 

Број: 02-311-17/2018-07

У Смедереву, 14. маја 2020. године

 

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

 

      Љиљана Тодоровић