Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA


JAVNI POZIV ZA IZBOR KORSINIKA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA

 

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o radu Komisije za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za  građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 02-311-02/2018-07, od 11.02.2018. godine, a u skladu sa Ugovorom o realizaciji projekta „LSG 4 LAP - Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz pratnerstvo", (Ugovor ref: 2018/397-331),koji finansira Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a koji će realizovati IDC u saradnji sa svojim projektnim partnerima - Gradom Smederevom, Opštinom Smederevska Palanka, Opštinom Velika Plana i Opštinom Kovin, Komisija za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za  građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike, obrazovana rešenjem Gradonačelnice Smedereva broj 02-311/2018-07 dana 14. maja 2020. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORSINIKA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA KROZ DODELUPOMOĆI PRI KUPOVINI SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODATNE POMOĆI NAMENjENE ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM/MALE RADOVE ILI KUPOVINU OSNOVNOG NAMEŠTAJA/BELE TEHNIKE

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Predmet javnog poziva je dodela 1 paketa sredstava pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike za stvaranje uslova stanovanja.

Sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/ male radove dodelju se interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, u cilju poboljšanja uslova stanovanja (u daljem tekstu: Pomoć).

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/ male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike pri čemu maksimalna vrednost po porodičnom domaćinstvu Korisnika ne može preći:

-          9.500,00 eura (devet hiljada i pet stotina eura) bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu isplate) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i

-          1.500,00 eura (hiljadu i pet stotina eura) bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu isplate) za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/ male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike.

Izabrani korisnik Pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50% od iznosa (u iznosu od 4.750 eura bez PDV-a) koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iz stava 2. tačka 1. ovog člana.

Ukoliko korisnik ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene, a vrednost kuće prelazi 9.500,00 eura (devet hiljada pet stotina eura) (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu isplate)prijava se odbija.

Ukoliko korisnik učestvuje sopstvenim sredstvima, a vrednost kuće prelazi iznos od 14.250,00 eura (četrnest hiljada desta pedeset eura) bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu isplate) prijava se odbija.

 

II USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

 

Podnosilac prijave na javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/malih radova kao i kupovina paketa nameštaja za seoska domaćinstvatehnike/ (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1. da su evidentirani kao interno raseljena lica i/ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave);

2. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi koji su evidentirani kao interno raseljena lica imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Grada Smedereva ili opštine Smederevska Palanka ili opštine Velika Plana, ili opštine Kovin, u trenutku objavljivanja Javnog poziva;

3. da su podnosilac Prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi smešteni u neadekvatnom privatnom smeštaju/neformalnom kolektivnom centru;

4. da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;

5. da ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili drugoj državi,a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;

6. da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju (uključujući i obnovljenu nepokretnost) na Kosovu i Metohiji;

 

7. da nisu zamenili, prodali, poklonili, otuđili nepokretnost na  Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli  da reše svoje stambeno pitanje;

8. da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;

9. da seoska kuća sa okućnicom kojom Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;

10. da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:

- nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

- nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

- nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili

- nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili

- da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 10) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica (u daljem tekstu: Odluka);

11. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

 

III MERILA ZA IZBOR KORISNIKA

 

Red prvenstva za izbor korisnika kroz dodelu Pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/ male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike, utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva - 10 bodova;

(Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi - 50 bodova.)

2) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu - 20 bodova;

3) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

            3.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece - 10 bodova;

3.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece - 20 bodova;

4) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnomdomaćinstvu:

4.1) domaćinstvo sa jednim detetom - 10 bodova;

4.2) domaćinstvo sa dvoje dece - 20 bodova;

4.3) domaćinstvo sa troje ili više dece - 30 bodova;

5) Porodično domaćinstvo sa osobom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu - 20 bodova;

6) Stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

6.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru - 10 bodova;

6.2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova - 20 bodova;

7) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

7.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji po članu - 10 bodova;

7.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji po članu - 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 7) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20 bodova;

8) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

8.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

- ako postoji delimična radna sposobnost - 10 bodova;

- ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti - 20 bodova;

8.2) po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

- za telesno oštećenje 100% - 20 bodova;

- za telesno oštećenje 90% - 15 bodova;

- za telesno oštećenje 80% - 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva.

9) Bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva - 20 bodova;

Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8. podtač. 1) i 2) ovog člana.

Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.

10) Registrovano seosko gazdinstvo - 20 bodova;

Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

Ukoliko dva ili više podnosilaca prijave na Javni poziv imaju isti broj bodova, prednost ima Podnosilac prijave na Javni poziv koji:

1) ima veći broj maloletne dece;

2) veći broj članova porodičnog domaćinstva;

3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;

4) duže boravi na području opštine/grada u okviru koje konkuriše za Pomoć;

5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na Javni poziv, koja se podnosi, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

1) Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;

2) Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljena lica);

3) Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);

4) Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji, da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu korisnici drugog programa za trajno rešavanje stambenih potreba;

5) Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

- za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa;

-za lica koja borave u neformalnom kolektivnom centru-potvrda nadležne službe opštine/opštine/grada da su lica evidentirana da borave u neformalnom kolektivnom centru;

6) Dokaz o prihodima:

- Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;

- Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva

- Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije - potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

7) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina - dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);

8) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju

- Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

9) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

10) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);

Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana.

12) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

- potvrda o smrti bračnog druga;

- rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

- izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

- presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

13) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

14) Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu/zajedničkoj imovini nad seoskom kućom:

- list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je prodavac upisan kao nosilac prava svojine/susvojine/zajedničke imovine predmetne seoske kuće i zemljišta na kojem se ista nalazi i u kome su predmetna seoska kuća i zemljište koji su predmet kupoprodaje upisani bez tereta, (ne računajući pri tom zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta,prava stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;), odnosno u kome je seoska kuća upisana kao:

-nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga, ili

-nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji, ili

-nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole,odnosno odobrenja za gradnju za koju je izadata upotrebna dozvola, ili

-nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;

15) Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);

 16) Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one Podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);

17) Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;

18) Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće (očitane ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);

19) Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo;

20) Overenu izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave;

21) Fotografija seoske kuće u trenutku podnošenja prijave.

Ukoliko se na osnovu dokumentacije iz ovog dela Javnog poziva utvrdi da je seoska kuća sa okućnicom kojom Podnosilac prijave konkuriše za Pomoć u svojini lica koje je u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa Podnosiocem prijave ili članom njegovog porodičnog domaćinstva koji je naveden u Prijavi, Komisija će takvu Prijavu tretirati kao neosnovanu.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na javni poziv.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS ", broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu  od Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nalaze u evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije; izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju/ proveru imovnog stanja u elektronskoj bazi iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke

 

V POSTUPAK ZA DODELU POMOĆI

 

Postupak za dodelu Pomoći u prvom stepenu vodi i sve odluke donosi Komisija.

Na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave ostvari prema merilima iz čl. 4. i 5. ovog Pravilnika Komisija utvrđuje predlog liste Korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Predlog liste).

Predlog liste Komisija objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu Grada Smedereva, opštine Smederevska Palanka, opštine Velika Plana i opštine Kovin i kancelarijama poverenika za izbeglice Grada Smedereva, opštine Smederevska Palanka, opštine Velika Plana i opštine Kovin.

Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 (petnaest)dana od dana oglašavanja Predloga liste.

Komisija je obavezna da o pristiglim prigovorima odgovori u roku od 15(petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija utvrđuje konačnu listu Korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

Konačnu listu Komisija objavljuje odmah po utvrđivanju na oglasnoj tabli i sajtu Grada Smedereva, opštine Smederevska Palanka, opštine Velika Plana i opštine Kovin i kancelarijama poverenika za izbeglice Grada Smedereva, opštine Smederevska Palanka, opštine Velika Plana i opštine Kovin.

Na osnovu Konačne liste Komisija donosi odluku o dodeli Pomoći (u daljem tekstu: Odluka) koja se dostavlja licima koja su obuhvaćena Odlukom.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo žalbe na Odluku Gradskom veću Grada Smedereva, preko Komisije, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odluke.

Na osnovu Odluke iz člana 17. stav 1. ovog Pravilnika, UG Inicijativa za razvoj i saradnju (dobitnik granta), Grad Smederevo, vlasnik predmetne nepokretnosti - seoske kuće sa okućnicom i Korisnik kojem je dodeljena Pomoć, zaključuju ugovor u pisanoj formi kojim se regulišu međusobna prava i obaveze potpisnika ugovora.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana biće predviđeno da izabrani Korisnik Pomoći seosku kuću sa okućnicom neće otuđiti najmanje pet (5) godina.

Nakon potpisivanja ugovora iz stava 1. ovog člana izabrani korisnik i prodavac zaključuju Ugovor o kupoprodaji seoske kuće sa okućnicom.

Izabrani korisnik, Grad Smederevoi UG Inicijativa za razvoj i saradnju (dobitnik granta) zaključuju Ugovor o dodeli građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/ male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike.

 

VI MESTO I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog oglašavanja.

Prijava na javni poziv uz prateću dokumentaciju se dostavlja u zatvorenoj koverti u pisarnicu Grada Smedereva, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava Grada Smedereva, ul. Omladinska 1, 11300 Smederevo,sa naznakom „ZA IZBOR KORSINIKA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA KROZ DODELUPOMOĆI PRI KUPOVINI SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODATNE POMOĆI NAMENjENE ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM/MALE RADOVE ILI KUPOVINU OSNOVNOG NAMEŠTAJA/BELE TEHNIKE, U OKVIRU PROJEKTA LSG 4 LAP - Trajna rešenja iz interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo -NE OTVARATI".

Obrazac prijave na javni poziv i obrasci izjava preuzimaju se u kancelarijama Povereništva za izbeglice i migracije Grada Smedereva, opštine Smederevska Palanka, opštine Velika Plana i opštine Kovin.

Prijave sa potrebnim dokazima se podnose u periodu od 15. maja 2020. godine do 29. maja 2020. godine.

 

 

Broj: 02-311-17/2018-07

U Smederevu, 14. maja 2020. godine

 

PREDSEDNICA KOMISIJE

 

      Ljiljana Todorović