Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

 Град Смедерево

 Комисија за израду

 Годишњег програма заштите,

 уређења и коришћења

 пољопривредног земљишта

 Број: 320-130 /2018-03

 Датум:  11.06. 2018. године

 

  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА  СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) града Смедерева, расписује јавни позив којим обавештава:

-      образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године.

 

Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града Смедерева, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, Улица омладинска бр.1, трећи спрат, канцеларија број 58 или са сајта  www. smederevo.org.rs.  

 

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

 

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину" за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2019. годину, на адресу:Градске управе града Смедерева, улица Омладинска, бр.1 Смедерево. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душан Михајловић, телефон: 026/672-724 лок. 1687 и 064/844-93-69 email: poljoprivreda@smederevo.org.rs или лично у просторијама Градске управе Смедерево, улица Омладинска, бр. 1, трећи спрат, канцеларија  број 58.

 

            Овај јавни позив објавити у недељном регионалном листу „Наше новине",  на интернет страници града Смедерева и огласним таблама месних канцеларија.

 

 

 

 

                                                                                                          Комисија за израду

                                                                                                          Годишњег програма заштите,

                                                                                                          уређења и коришћења

                                                                                                          пољопривредног земљишта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koмисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног                                  земљишта на територији града Смедерева за 2019. годину

  

  

                                                                    ЗАХТЕВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини  на територији града Смедерева за 2019. годину

  

  

                                            ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

Пуно пословно име (образовна установа-школа, пољопривредна стручна служба, социјална установа, високообразовна установа-факултет или научни институт чији је оснивач држава, установа за извршење кривичних санкција, правно лице у државној својини регистровано за послове у области шумарства (у даљем тексту установа)

  

Седиште установе (поштански број, место, улица и број)

  

Број телефона

  

Број факса

  

E-mail адреса

  

Матични број

  

ПИБ подносиоца

  

Име, презиме и функција одговорног лица

  

Број телефона и е-mail адреса одговорног лица

  

Име и презиме лица за контакт, телефон, мобилни телефон и

е-mail адреса

  

  

 

 

          ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА КОЈЕ СЕ

                                                                             ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

Катастарска општина

Број поседов. листа или листа непокретн.

Број катастар.

парцеле

Култура и класа

          Површина

         (ха, ари, м2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Укупно

 

Намена коришћења пољопривредног земљишта у државној  својини за које се подноси захтев

 

Да ли подносилац захтева користи пољопривредно земљиште у државној својини без плаћања накнаде1

 

 

 

 

 

                                                            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2

1. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци)

2. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде ( у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

            Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у захтеву и приложеној документацији истинити и веродостојни.

 

                                                                                               Подносилац захтева

 

 

                                                                                    ____________________________

 

 

 

Датум : _____________2018 . године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

1 Уколико већ користи пољопривредно земљиште у државној својини по овом основу, уписати  локацију тог земљишта, катастарску општину, катастарску парцелу и површину.

2 Заокружити број

Подносиоци захтева достављају потребну документацију у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације