Dodela stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 21. novembar Dan grada Smedereva Dan oslobođenja Smedereva u Prvom svetskom ratu


JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE MOTORNIH VOZILA GORIVOM, NA KAT. PARC. BR. 4091 K.O. RADINAC

 

    Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 32/2019), objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU  STANICE ZA SNABDEVANjE MOTORNIH VOZILA GORIVOM, NA KAT. PARC. BR. 4091 K.O. RADINAC

 

 

 

     Urbanistički projekat za izgradnju stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, na kat. parc. br. 4091 K.O. Radinac  (u daljem tekstu: Urbanistički projekat) izrađen je od strane JP Urbanizam Smederevo,Omladinska 1, Smederevo, investitora MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Banjički put 62.

    Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave primedbe i sugestije ovom Odeljenju, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 2. 12. 2020.godine.

     Za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji Odeljenje je ovlastilo Miroslavu Nikolić, dipl.prostorni planer, kontakt tel. 026/672-724, lok.1412.

     Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  25.11. 2020. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

     Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na internet adresi www.smederevo.org.rs.