... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА ФИРМЕ „БАЛКАН 2020" ДОО ШАБАЦ,НА КАТ. ПАРЦ. БР. 233/114 К.О. СМЕДЕРЕВО

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА ФИРМЕ „БАЛКАН 2020" ДОО ШАБАЦ,

НА КАТ. ПАРЦ. БР. 233/114 К.О. СМЕДЕРЕВО

  

 

Урбанистички пројекат за изградњу пословног комплекса фирме „Балкан 2020" д.о.о. Шабац, на кат. парц. бр. 233/114 К.О. Смедерево (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране Наталијe Јовановић пр, Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање ARHILINE Шабац, за инвеститора „Балкан 2020" ДОО Шабац, Краља Милана 146.

  

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 1. 7. 2020.године.

 

            За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл.просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

            Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  24. 6. 2020. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

            Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs .