... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА МАГАЦИНСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 2434 К.О. ЛАНДОЛ

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА МАГАЦИНСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 2434 К.О. ЛАНДОЛ

 

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта магацинске хале са пратећим садржајима, на кат. парц. бр. 2434 К.О. Ландол (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране Друштва за планирање, урбанистичко, архитектонско пројектовање и менаџмент MG & Partners ДОО Пожаревац, Светосавска 26, а инвеститора ДОО за производњу и трговину „ДАР" Смедерево.

  

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 1. 7. 2020.године.

  

            За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл.просторни планер, контакт тел.026/672-724, лок.1412.

            Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 24. 6. 2020. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

            Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs   .