Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017" и начину рада Комисије, број 400-6481-01/2017-03 од 01.11.2017. године, а у вези са Уговором о сарадњи,  закљученог  између  Комесаријата  за   избеглице  и миграције  Републике Србије и  града Смедерева, заведеног у Градској управи града Смедерева под бројем 400-6481/2017-03 од 28. августа 2017. године (у даљем тексту: Уговор о сарадњи), Комисија за избор корисника у оквиру сарадње на реализацији куповине сеоских кућа са окућницом у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017", образована Решењем градоначелнице града Смедерева, број 02-222/2017-07 од 16. октобра 2017. године (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 05.09.2018. године, расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица/бивших избеглица при куповини једне сеоске куће  са окућницом, у циљу решавања стамбених потреба избеглица

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Члан 1.

               Предмет Јавног позива је стварање и побољшање услова становања породица избеглица/бивших избеглица на територији града Смедерева, при куповини једне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ).   

            Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.118.336,00 (милионстоосамнаестхиљадатристатридесетшестдинара) по породичном домаћинству корисника.

            Изабрани корисник Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији Помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у износу не већем од 559.168 РСД (петстотинапедесетдеветхиљадастошездесетосам).

 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКA

  

Члан 2.

  

            Решавање стамбених потреба, односно побољшање услова становања, кроз доделу Помоћи, подносилац пријаве може остварити уколико он и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

1)      да има избеглички статус/решење о укидању/престанку статуса (обавезно за подносиоца захтева);

2)       да избеглице и чланови њиховог породичног домаћинства имају боравиште/пребивалиште на територији Града Смедерева;

3)      да има држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем у држављанство;

4)      да избегло лице и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користи непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбенe пoтребе;

5)      да избегло лице и чланови његовог породичног домаћинства, од стицања статуса избеглице, нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбене потребе;

6)      да избегло лице и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност којом би могли да реше своје стамбене потребе;

7)      да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

8)      да избеглице нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

9)      да нису повратници из миграције у треће земље (односи се на избеглице);

10)   да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства;

11)   да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив

испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;

12)   да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив

уписана у катастру непокретности као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

- да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.            

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

      13) Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у

            Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем

            предметне непокретности.

 

 

 

                          КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ

  

Члан 3.

 

            Комисија доноси одлуке о додели Помоћи, према следећим критеријумима:

1)      жена носилац домаћинства;

2)      жртве сексуалног/породичног насиља;

3)      породично домаћинство са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;

4)      једнородитељско породично домаћинство са дететом/децом испод 18 година и/или студентом до 26 година;

5)      породично домаћинство са двоје или више деце испод 18 година;

6)      породично домаћинство са трудницама или са дететом/децом до пет година;

7)      породично домаћинство без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима  (до 50% просечне нето зараде на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства);

8)      породично домаћинство са болесним чланом домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама.

            Приликом утврђивања листе, предност имају породична домаћинства по   исказаним потребама Града Смедерева, у складу са Програмом.

                    

                                                                

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 4.

            Уз попуњен захтев за доделу Помоћи, Подносилац пријаве, за себе и за остале чланове породичног домаћинства, доставља следеће доказе:

1)          фотокопију избегличке легитимације/решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства, ако су били или су и даље у статусу избеглице);

2)          фотокопију личне карте, очитане уколико је у питању лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година; а за млађе од 16 година извод из матичне књиге рођених;

3)          доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства,

4)      за породично домаћинство избеглице: изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства:

- не поседују непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији којом могу да реше своје стамбене потребе;

- од стицања статуса избеглице нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбене потребе;

- нису ушли у посед своје обновљене/неоштећене имовине или не могу да користе непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;

- да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка, којим би могли или су решили своје стамбене потребе;

-  нису повратници из  миграције у треће земље;

5)          доказ о приходима (у просек примања не улазе средства добијена по основу дечјег додатка, туђе неге и помоћи и телесног оштећења):

-         уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање, онда изјава оверена код надлежног органа да је незапослено и да нема примања,

-   уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање,

-      потврда послодавца о висини примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив за запослене чланове/или изјава да подносилац, односно члан породице остварује неке повремене приходе;

-чек од пензије за месец који претходи месецу подношења захтева за доделу Помоћи или уколико лице не остварује примања по основу пензије изјава оверена код надлежног органа да не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у земљи порекла;

6)          доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

7)          доказ о здравственом стању - извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;

8)          за доказивање сродства - извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује чињеница сродства;

9)          за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје оверену изјаву код надлежног органа да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

10)      жртве сексуалног/породичног насиља - одлуку надлежног суда или извештај центра за социјални рад;

13) Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);

    14) Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве;

     15) Доказ о власништву над сеоском кућом - лист непокретности не старији од шест месеци у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:

-            непокретност која је преузета из земљишних књига или

-            непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-            непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

-            непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

 16) Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

17) Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

18) Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;

19) Фотокопију личне карте продавца сеоске куће;

       Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

       Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

       За доказивање условности понуђене непокретности за живот и становање, као

и цене предметне непокретности, опис и стручно мишљење даје стручна служба града Смедерева.

 

 

ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

Члан 5.

  Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; потврду Комесаријата да је лице евидентирано као избеглица (у случају да подносилац Пријаве не достави фотокопију избегличке легитимације, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као избеглице).

Доказе из става 1. овог члана, за потребе поступка у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), прибавиће по службеној дужности Комисија, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

          

Члан 6.

              Заинтересована лица подносе Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом Комисији за избор корисника, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива.

               Документација се доставља у затвореној коверти на писарници Градске управе града Смедерева или путем поште на адресу: Градска управа града Смедерева, Омладинска број 1, 11300 Смедерево, Комисији за избор корисника, са назнаком „За Јавни позив - куповина сеоске куће са окућницом".

  

Члан 7.

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неблаговремену.

Ако Пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, Подносилац пријаве се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року од 8 (осам) дана, од дана пријема позива, уз упозорење на последице пропуштања.

Пријаву у погледу које Подносилац пријаве не отклони недостатке и то у року одређеном у ставу 2. овог члана, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неуредну.

Против решења Комисије из ст. 1. и 3. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Градском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

Пријаву у погледу које подносилац пријаве отклони уочене недостатке, у року из става 2.овог члана, Комисија сматра као да је од почетка била уредна.

Уколико се на основу документације из члана 4. овог Јавног позива утврди да је сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ изграђена без одобрења за градњу, а да за исту није поднет захтев за легализацију или да је поднет захтев за легализацију, али да се налази на земљишту које, у складу са информацијом о локацији, није предвиђено за индивидуалну стамбену градњу, или да није покренут поступак озакоњења, Комисија решењем одбија Пријаву.

Уколико се на основу документације из члана 4. овог Јавног позива утврди да је сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ у својини лица које је крвном, адоптивном или тазбинском сродству са Подносиоцем пријаве или чланом његовог породичног домаћинства који је наведен у Пријави, Комисија решењем одбија Пријаву.

 

 

Члан 8.

           Пријаву која не садржи формални недостатак или у погледу којег је поступљено у складу са чланом 7. став 5. овог Јавног позива, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из члана 3. овог Правилника.

            Пријаву у погледу којег нису испуњени услови из члана 2. овог Јавног позива, Комисија  не бодује већ исту  решењем одбија, као неосновану.

            Против решења Комисије из става 2. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Градском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана

достављања неведеног решења.

Члан 9.

            У погледу Пријава код којих су испуњени услови из члана 2. овог Јавног позива, Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе), на основу критеријума из члана 3. овог Јавног позива.

            У погледу Пријава које испуњавају услове врши се додатна провера података о лицима наведеним у Пријави.

            Предлог листе Комисија објављујe на огласној табли Градске управе Смедерево и Поверених послова Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и званичној интернет страници Града Смедерева.

           

Члан 10.

            На Предлог листе подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

            Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

Члан 11.

            Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

            Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли Града и огласној табли Поверених послова  Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије  и на званичној интернет страници Града Смедерева.

 

Члан 12.

            На основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о додели Помоћи (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима на која се Одлука односи.

            Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Градском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

 

Члан 13.

На основу Одлуке из члана 12. став 1.овог Јавног позива, Град Смедерево, власник предметне непокретности - сеоске куће са окућницом и Корисник/купац којем је додељена Помоћ, закључују уговор о купопродаји сеоске куће са окућницом, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора.

            Након потписивања уговора из става 3. овог члана, Комисија подноси захтев за доношење одлуке о забрани отуђења Комесаријату и доставља потребну документацију на основу које ће Комесаријат донети одлуку о забрани отуђења.

            Забрана отуђења из става 4. овог члана уписује се у катастар непокретности на основу одлуке о забрани отуђења коју доноси Комесаријат са напоменом да наведена забрана отуђења траје 5(пет) година од дана уписа права својине у јавне књиге, а у корист Града Смедерева.

 

                                                                     Члан 14.

  

            Информације и конкурсна документација могу се добити у просторијама Поверених послова Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Улица трг Републике број 12-14 у Смедереву, у времену од 7,30-15 сати.

            Конкурсна документација се може преузети и са Званичне интернет странице града Смедерева www.smederevo.org.rs.

 

 

Број: 400-6481-06/2017-03

У  Смедереву, 05.09. 2018. године

 

 

 

                                                                                 

                                                                                           Председник Комисије

                                                                                              Драган Станић