Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


JAVNI POZIV

          Na osnovu člana 6. stav 4. Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat) i grada Smedereva (u daljem tekstu:Grad), zavedenog kod Komesarijata pod brojem 9-9/1692, dana 14.12.2017. godine, a kod Grada Smedereva pod brojem 400-9970/2017-01, dana 13.12.2017. godine, Komisija za izbor korisnika u okviru saradnje na realizaciji kupovine seoskih kuća sa okućnicom, u okviru humanitarne akcije "KROV 2017"  (u daljem tekstu: Komisija), dana 11.09.2019. godine, donosi 

 

JAVNI POZIV

za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke u okviru humanitarne akcije "KROV 2017", kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom 

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

 

Član 1. 

 

           Sredstva namenjena poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Pomoć), mogu biti dodeljena porodičnim domaćinstvima izbeglica, koja su bila korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke u okviru humanitarne akcije "KROV 2017", a kojima je neophodna pomoć za poboljšanje uslova stanovanja kroz nabavku građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, i koje imaju prebivalište/boravište na teritoriji Grada Smedereva, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva (u daljem tekstu: Korisnik).

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala i druge opreme neophodne za poboljšanje uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost paketa građevinskog materijala i druge opreme po porodičnom domaćinstvu Korisnika iznosi do RSD 200.000,00 (dvestotinehiljadadinara).

          Pomoć se dodeljuje za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnih domaćinstava Korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Grada.

 

 

II   USLOVI I MERILA ZA IZBOR KORISNIKA 

 

Član 2. 

 

          Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove: 

1.         da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice i da su dobili državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

2.         da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Grada; 

3.         da su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva bili korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije, ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke u okviru humanitarne akcije "KROV 2017" (NAPOMENA: navedeni uslov ne odnosi se na članove porodičnog domaćinstva Podnosioca prijave koji su to postali nakon momenta dodele predmetne seoske kuće sa okućnicom);

4.         da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe; 

5.         da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 3. ovog člana; 

6.         da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja; 

7.         da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, osim programa kupovine predmetne seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije, ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke u okviru humanitarne akcije "KROV 2017" ; 

8.         da je na predmetnoj seoskoj kući sa okućnicom u katastru nepokretnosti upisana svojina Podnosioca prijave ili susvojina/zajednička svojina sa drugim članovima njegovog porodičnog domaćinstva koje je bilo korisnik programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke u okviru humanitarne akcije "KROV 2017" ;

9.         da je predmetna seoska kuća sa okućnicom upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti u korist Grada, zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta, zabeležbi opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom seoskom kućom sa okućnicom, i drugim zabeležbama ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;

10.     da je predmetna seoska kuća sa okućnicom upisana u katastru nepokretnosti kao: 

-                      nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili 

-                      nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili 

-                      nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili 

-                      nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili  

-                      nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, a ista se nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, i na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja. 

 

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 10. ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o dodeli pomoći (u daljem tekstu: Odluka). 

11.     da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom poboljšati uslovi stanovanja porodičnog domaćinstva Korisnika; 

12.     da se nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji Grada. 

         

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:  

1)   Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva - 10  bodova.  Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi - 50 bodova. 

2)   Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu - 20 bodova. 

3)   Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu: 

3.1)       porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece - 10 bodova; 

3.2)       porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece - 20 bodova; 

4)   Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu: 

4.1)       domaćinstvo sa jednim detetom - 10 bodova; 

4.2)       domaćinstvo sa dvoje dece - 20 bodova; 

4.3)       domaćinstvo sa troje ili više dece - 30 bodova. 

5)   Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu - 20 bodova. 

6)   Materijalni položaj porodičnog domaćinstva: 

6.1)       porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu - 10 bodova; 

6.2)       porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu - 20 bodova. 

Prilikom bodovanja prijava po tački 6) ovog člana, prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.  

7)   Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje: 

7.1)       po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva: 

-  ako postoji delimična radna sposobnost - 10 bodova; 

-  ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti - 20 bodova. 

7.2)       po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:  - za telesno oštećenje 100% - 20 bodova; 

-  za telesno oštećenje 90% - 15 bodova;

-  za telesno oštećenje 80% - 10 bodova. 

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva. 

8)   Bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva - 20 bodova. 

Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 7. podtač. 1) i 2) ovog člana. 

Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.   

Ukoliko dva ili više podnosilaca prijave na javni poziv imaju isti broj bodova, prednost ima Podnosilac prijave na javni poziv koji: 

1)      ima veći broj maloletne dece; 

2)      veći broj članova porodičnog domaćinstva; 

3)      ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu; 

4)      duže boravi na području Grada u okviru koje konkuriše za Pomoć;

5)      ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva. 

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Član 3.  

 

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi gradu, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze: 

1)   Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave; 

2)   Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane)/ Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

3)   Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom); 

4)   Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);   

5)   Izjavu overenu kod javnog beležnika da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili, poklonili ili zamenili u državi porekla, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji ili drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u Republici Srbiji ili zemlji porekla;  Komisija je ovlašćena da proverava navode iz izjave. 

6)   Dokaz o prihodima:  

-       Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;  

-       Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje; 

-       Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode; 

-       Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije - potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;  

7)  Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina - dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);  

8)  Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisijeza decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju; 

9)  Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom; 

10)            Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.); (Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana);

11) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se: 

-    potvrda o smrti bračnog druga;  

-    rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;  

-    izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;  

-    presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu; 

12)  Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

13)  Dokaz o načinu sticanja predmetne seoske kuće sa okućnicom: Odluku Komisije kojom su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva izabrani za dodelu pomoći kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u cilju  rešavanja  stambene potrebe ili ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključen između Grada, prodavca i kupca ili Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključen između prodavca i kupca;

14)  Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu/zajedničkoj imovini nad predmetnom nepokretnošću: list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je Podnosilac prijave i/ili član njegovog porodičnog domaćinstva, upisan kao nosilac prava svojine/susvojine/zajedničke imovine nad predmetnom nepokretnošću, a predmetna nepokretnost upisana bez tereta, ne računajući pri tom zabeležbu zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti u korist Grada, zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta, zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću, i druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, i to kao: 

-             nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili 

-             nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili 

-             nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole odnosno odobrenja za izgradnju za koju je izadata upotrebna dozvola ili 

-             nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata; 

15)  Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji). 

 

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 15) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke. 

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke. 

  

Komisija, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice u evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije, ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome iz člana 6. stav 1. tačka 2); izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva. 

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.  

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv, utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje pravilne i zakonite odluke.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

 

 

IV PODNOŠENjE PRIJAVE NA JAVNI POZIV 

 

Član 4. 

 

        Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Gradske uprave Grada Smedereva,  ili poštom na adresu: Grad Smederevo, Omladinska 1, Smederevo.

 

       Komisija za izbor korisnika-pomoć u građevinskom materijalu za izbeglice sa naznakom:

 

"Prijava na Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke u okviru humanitarne akcije "KROV 2017".

 

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

  

 

 

Broj:400-9970-2/2017-01    

U Smederevu,11.09.2019. godine

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PREDSEDNIK KOMISIJE

 

                                                                                                            Dragan Stanić