Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране,

огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица

и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева

Број: 400-9447-2/2017-07

Датум: 28.06.2018. године

СМЕДЕРЕВО

 

            На основу члана 5. став 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева, објављује

 

Ј А В Н И   П О З И В

за доделу помоћи  у  виду хуманитарних пакета хране

  

1.

            Позивају се најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева, да пријаве потребе за хуманитарним пакетима у храни.

 

2.

            Право на Помоћ остварују Подносиоци пријава, према условима, критеријумима и реду првенства утврђеним  Правилником.

3.

                        За остваривање права на Помоћ потребно је да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, испуњавају  следеће услове:

               1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у граду Смедереву- обавезан услов,

              2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за април 2018. године тј. мање од 49.117,00 динара - обавезан услов,

              3.  да имају статус једнородитељске породице, са децом до 18 година,                                                                     

    4.  да породица има три и више чланова са децом до 18 година,

    5. да у породици има инвалида са инвалидитетом преко 50%,

    6. да у породици има чланова домаћинства са тешким обољењима (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења,  лица ометена у  развоју итд),

    7. да је домаћинство вишегенерацијско,

    8. да је домаћинство старих лица, односно да је двочлано (са преко 65 година живота),

    9. да  домаћинство старих лица има једног члана (са преко 65 година живота ),

  10. да је у породици дошло до насиља.

    

                                                                                  4.

            Најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева, потребно је да уз Пријавни образац приложе следећу документацију:

 

- фотокопија избегличке/расељеничке легитимације за Подносица пријаве и чланове домаћинства,

- фотокопије личних карата, или очитане личне карте уколико су чиповане, обавезно фотокопије важеће потврде о боравишту, а за малолетну децу изводе из МКР,

 - за школску децу  потврде из школе, 

 

 

 

 

 

- доказе о приходима (нето зарада за месец који претходи месецу подношења захтева, чек од пензије, а за незапослена лица уверење из НСЗ да је лице незапослено, лична изјава о нерегистрованим приходима, од којих се породица издржавала у претходном месецу и очитане здравствене књижице за све чланове домаћинства ),

- фотокопија медицинске документације за болесне чланове домаћинства,

- за инвалидна лица фотокопија Решења о инвалидитету, или медицинске документације која потврђује инвалидитет,

                        - за једнородитељске породице правноснажна пресуда о разводу брака или о поверавању и издржавању деце, изводи МКУ, изводи из МКР за децу и доказ о примљеној алиментацији (фотокопије),

- жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад (фотокопије).                                                                                    

 

5.

            Пријавни образац може се преузети у просторијама Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева, Трг Републике број 12, сваког радног дана од 7,30-15,30 часова, где се могу добити и детаљна обавештења.

  

6.

            Попуњен Пријавни образац са прилозима - потребном документацијом, у затвореној коверти предаје се на писарници Градске управе града Смедерева, Улица омладинска број 1, или путем поште са назнаком "Пријава на Јавни позив за хуманитарне пакете хране - НЕ ОТВАРАТИ -"  у року од 5 (пет)  дана од дана објављивања Јавног позива.

 

                                                                                        7.

Истеком рока који је наведен у Јавном позиву, Комисија доноси Одлуке о најугроженијим породицама избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији града Смедерева, који су остварили право на Помоћ.

            Комисија доноси две Одлуке и то: Одлуку за породице избеглица и Одлуку за породице интерно расељених лица.

            Одлуке се објављују на Званичној интернет страници Градске управе града Смедерева и на огласној табли Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева.

 

            Одлуке су коначне и на њих се не може изјавити приговор.

           

  

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

                                                                                                        Владан Абрамовић