Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu Četiri lokalne samouprave u projektu za raseljena lica Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu Gradonačelnica Smedereva, dr Jasna Avramović obišla vaspitače i decu u vrtiću Sanjalice


JAVNI POZIV za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD SMEDEREVO

GRADSKA UPRAVA

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane,

ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica

i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva

Broj: 400-9447-2/2017-07

Datum: 28.06.2018. godine

SMEDEREVO

 

            Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva (u daljem tekstu: Pravilnik), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva, objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za dodelu pomoći  u  vidu humanitarnih paketa hrane

  

1.

            Pozivaju se najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva, da prijave potrebe za humanitarnim paketima u hrani.

 

2.

            Pravo na Pomoć ostvaruju Podnosioci prijava, prema uslovima, kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim  Pravilnikom.

3.

                        Za ostvarivanje prava na Pomoć potrebno je da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, ispunjavaju  sledeće uslove:

               1. da imaju izbeglički status, odnosno da su evidentirani kao interno raseljena lica, sa boravištem u gradu Smederevu- obavezan uslov,

              2. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, za april 2018. godine tj. manje od 49.117,00 dinara - obavezan uslov,

              3.  da imaju status jednoroditeljske porodice, sa decom do 18 godina,                                                                     

    4.  da porodica ima tri i više članova sa decom do 18 godina,

    5. da u porodici ima invalida sa invaliditetom preko 50%,

    6. da u porodici ima članova domaćinstva sa teškim oboljenjima (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni isult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno nervno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HIV infekcije i druga teška oboljenja,  lica ometena u  razvoju itd),

    7. da je domaćinstvo višegeneracijsko,

    8. da je domaćinstvo starih lica, odnosno da je dvočlano (sa preko 65 godina života),

    9. da  domaćinstvo starih lica ima jednog člana (sa preko 65 godina života ),

  10. da je u porodici došlo do nasilja.

    

                                                                                  4.

            Najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva, potrebno je da uz Prijavni obrazac prilože sledeću dokumentaciju:

 

- fotokopija izbegličke/raseljeničke legitimacije za Podnosica prijave i članove domaćinstva,

- fotokopije ličnih karata, ili očitane lične karte ukoliko su čipovane, obavezno fotokopije važeće potvrde o boravištu, a za maloletnu decu izvode iz MKR,

 - za školsku decu  potvrde iz škole, 

 

 

 

 

 

- dokaze o prihodima (neto zarada za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva, ček od penzije, a za nezaposlena lica uverenje iz NSZ da je lice nezaposleno, lična izjava o neregistrovanim prihodima, od kojih se porodica izdržavala u prethodnom mesecu i očitane zdravstvene knjižice za sve članove domaćinstva ),

- fotokopija medicinske dokumentacije za bolesne članove domaćinstva,

- za invalidna lica fotokopija Rešenja o invaliditetu, ili medicinske dokumentacije koja potvrđuje invaliditet,

                        - za jednoroditeljske porodice pravnosnažna presuda o razvodu braka ili o poveravanju i izdržavanju dece, izvodi MKU, izvodi iz MKR za decu i dokaz o primljenoj alimentaciji (fotokopije),

- žrtve porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj Centra za socijalni rad (fotokopije).                                                                                    

 

5.

            Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva, Trg Republike broj 12, svakog radnog dana od 7,30-15,30 časova, gde se mogu dobiti i detaljna obaveštenja.

  

6.

            Popunjen Prijavni obrazac sa prilozima - potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti predaje se na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva, Ulica omladinska broj 1, ili putem pošte sa naznakom "Prijava na Javni poziv za humanitarne pakete hrane - NE OTVARATI -"  u roku od 5 (pet)  dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

                                                                                        7.

Istekom roka koji je naveden u Javnom pozivu, Komisija donosi Odluke o najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji grada Smedereva, koji su ostvarili pravo na Pomoć.

            Komisija donosi dve Odluke i to: Odluku za porodice izbeglica i Odluku za porodice interno raseljenih lica.

            Odluke se objavljuju na Zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Smedereva i na oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva.

 

            Odluke su konačne i na njih se ne može izjaviti prigovor.

           

  

 

                                                                                                 PREDSEDNIK KOMISIJE

 

                                                                                                        Vladan Abramović