Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица...

На основу члана 9.став 1. Правилника o условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије, број 02-133-2/2017-07 од 12.12.2018. године, Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Смедерева кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми, која је образована Решењем градоначелнице града Смедерева, број 02-133/2017-07 од 29. јуна 2017. године (у даљем тексту: Комисија), расписује 31.01.2019.године

 

                                                       ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину једне сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему

  

  

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Члан 1.

 

Предмет Јавног позива је додела средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину две сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом и поступак доделе средстава помоћи породицама избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом, ( у даљем тексту:  Помоћ), коју обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са градом Смедеревом (у даљем тексту: Град).

 

                                                            Члан 2.

 

Средства намењена породицама избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту:Помоћ) могу бити додељена избеглицама која имају боравиште/пребивалиште на територији града Смедерева,  укључујући  чланове  њиховог  породичног   домаћинства,  а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања (у даљем тексту:Корисник).Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00  (једанмилиончетиристотинехиљадединара)  по  породичном домаћинству корисника и то: РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестатхиљада динара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и РСД 200.000,00 (двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за додатну помоћ намењену за  грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом.

 


Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

 

 

                           II.   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

  

                                                       Члан 3.

  

Подносилац пријаве на Jавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1.                избеглички статус, и то:

-   да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

-   да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији  града Смедерева,

3. да су подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају

4. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

6. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

7. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9. да нису на Коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе - Стамбени програм у Републици Србији;

10. да сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;

11. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности  као:

-   непокретност која је преузета из земљишних књига или

-   непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-   непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

-   непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

-   да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња. Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

12. Да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

 

III. МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ

  

Члан 4.

 

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1.        Број  чланова  породичног  домаћинства:  по  члану  породичног  домаћинства  -   10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи - 50 бодова.

2.      Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима  на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану - 20 бодова.

3.        Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1)     породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;

3.2)     породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова;

4.        Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са  једним дететом 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце - 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце - 30 бодова.

5.        Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству - 20 бодова.

6.        Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства: 6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру - 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - 20 бодова;

7.        Материјални положај породичног домаћинства:

7.1)  породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану - 10 бодова;

7.2)  породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану - 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству.  Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8. Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1)   по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

-      ако постоји делимична радна способност - 10 бодова

-      ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова.

8.2)   по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

-      за телесно оштећење 100% - 20 бодова;

-      за телесно оштећење 90% - 15 бодова;

-      за телесно оштећење 80% - 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно  оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

9. Болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства - 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његоговог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

10. Регистровано сеоско газдинство - 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

 

Члан 5.

 

Уколико два или више Подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати Подносилац пријаве који:

1)             има већи број малолетне деце;

2)             има већи број чланова породичног домаћинства;

3)             има трудну жену у породичном домаћинству;

4)             дуже борави на подручју Града  и

5)             има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

 

                                          IV.   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Члан 6.

 

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

1.        Попуњен и потписан образац Пријаве;

2.        Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове  породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

3.        Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је са чипом);

4.          Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови  породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;  да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису  корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности. Наводи из изјаве биће предмет провере од стране Комисије;

6.  Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног

домаћинства:

-за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;

-за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена код надлежног органа;

7. Доказ о приходима:

-Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног  домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве или члан породичног домаћинства незапослен и да нема приходе;

-Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

-Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

- Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла) или уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије, потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органa да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији ни у земљи порекла;

8. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе  наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);

9. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

10. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење надлежнe Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

11. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни  дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама,  системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) - Лекарски налаз не старији од годину дана;

12. За једнородитељску породицу прилаже се:

-   потврда о смрти брачног друга;

-   решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

-   извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

-   пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног  органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

14. Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);

15. Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве;

16. Доказ о власништву над сеоском кућом - лист непокретности не старији од шест месеци у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта  на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:

-  непокретност која је преузета из земљишних књига или

-  непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-  непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

17. Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

18. Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења Пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

19. Потврда надлежне Пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;

20. Фотокопију личне карте продавца сеоске куће.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по Пријави на Јавни позив.

                                                        Члан 7.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/2016) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе; извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију  о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете Пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може  по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по Пријави на Јавни позив.

                                                                    Члан 8.

 

Јавни позив се објављује на огласној табли Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева и на Званичној интернет страници града Смедерева.

РОК  за подношење Пријаве са документацијом  на Јавни позив је 15 дана  од дана објављивања Јавног позива.

Пријаву са потребним обрасцима сва заинтересована лица могу преузети у Повереништву за избеглице и миграције града Смедерево, Улица трг Републике 12-14, сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,00 часова.

Документација се доставља у затвореној коверти на писарници Градске управе града Смедерева, или путем поште на адресу: Градска управа града Смедерева, Омладинска број 1, 11300 Смедерево,  са назнаком " Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће".

 

Члан 9.

    На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор  Комисији, у року  од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

    Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима, одговори у року од 15  (петнаест) дана, од дана истека рока за подношење приговора.

 

Члан 10.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује Коначну листу корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначну   листу  Комисија  објављује   одмах  по  утврђивању   на  огласној   табли Повереништва за избеглице и миграције Градске управе  и на Званичној интернет страници града Смедерева.

 

Члан 11.

На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку о додели помоћи (у даљем тексту: Одлука), која се доставља лицима на која се Одлука односи.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Градском већу града Смедерева, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

 

 

 

Број: 02-133-7/2017-07

Датум:  31.01.2019.године

Смедерево                                              

 

 

 

 

                                                                         ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

 

                                                                                             Лидија Михаиловић