PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU


JAVNI POZIV za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini

 

NAPOMENA: Navedeni Javni poziv otvoren je od dana objavljivanja, odnosno 24.04.2019.godine do 14.05.2019.godine.

 

              Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016-autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), članova 4, 8. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017), Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00058/2019-01 od 12. aprila 2019. godine i člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 159. sednici održanoj 22. aprila 2019. godine, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini

  

  

I IZNOS I NAMENA SREDSTAVA

  

            Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Smedereva; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređenju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Smedereva za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

            Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja Grad Smederevo obezbeđuje iz svog budžeta sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, u ukupnom iznosu od  20.000.000,00 dinara.

            Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, a koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se odobrava po navedenom projektu iznosi 10.000.000,00 dinara.

            Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 

II PRAVO UČEŠĆA

  

              Pravo učešća na Konkursu imaju:

 a) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi kod Agencije za

     privredne registre,

 b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji

     priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj, biti realizovan putem medija,

     koji je upisan u Registar medija.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

            Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na ovom Konkursu.

            Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, na Konkursu može učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

            Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima, koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članovima 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimus državna pomoć).

            Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

            Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

  

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

  

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u

    oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim   

    standardima.

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ove glave, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

·     ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

·     ostvarivanje namene Konkursa;

·     usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih

      grupa;

·     identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

·     zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog   

      pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

·     usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i

     potrebama ciljnih grupa;

·     stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

·     merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

·     razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

·     stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta

     nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

·     stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

·     neophodnih resursa za realizaciju projekta;

·     stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju   

     predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

·     preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog   

      troška sa projektnim aktivnostima;

·     ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ove glave posebno se ocenjuje:

1) da li su učesniku Konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela

    ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i

    etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske

    medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da

    se sličan slučaj neće ponoviti.

 

            Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1. opšti informativni i specijalizovani medijski sadržaji od značaja za život i rad

     građana na teritoriji grada Smedereva;

2. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;

3. doprinos u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

4. doprinos očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina koje žive na

    teritoriji grada Smedereva;

5. doprinos predloženog projekta unapređenju i ravnopravnosti položaja osetljivih i

    marginalnih društvenih grupa i

6. projekti koji doprinose medijskoj originalnosti i raznovrsnosti.

 

IV TRAJANjE JAVNOG POZIVA

  

            Konkurs se objavljuje na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs, kao i najmanje u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području grada Smedereva.

            Konkurs je otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja u nedeljnom regionalnom listu Naše novine, koji se distribuira na području grada Smedereva i na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs. i vidljiv je sve vreme trajanja Konkursa.

 

V PRIJAVA

  

            Prijava na Konkurs podnosi se na prijavnom Obrascu 1 (popunjen predlog projekta i popunjen budžet projekta), koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i može se preuzeti na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

            Učesnik Konkursa dužan je da uz navedeni Obrazac 1 podnese i sledeću

  dokumentaciju:

 -dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

- dokaz o registraciji iz Registra medija u Agenciji za privredne registre (u obzir se neće

  uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila  u Agenciji za privredne

  registre);

- potvrdu  Narodne banke Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u

  prinudnoj naplati (da nema blokiran  račun);

- rešenje/potvrdu o poreskom identifikacionom broju - fotokopiju PIB-a;

- dozvolu za emitovanje radio i/ili TV programa izdatu od Regulatornog tela za elektronske

   medije;

- potpisanu izjavu učesnika Konkursa da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja;

- potpisanu izjavu učesnika Konkursa o tome da li je učesniku za isti projekat već

  dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj  

  fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć

  u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet

  medije i novinske agencije;

- potpisanu izjavu učesnika Konkursa o tome da li je učesniku za isti projekat već

  dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju

  medijskih sadržaja za televiziju i

- overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti   

  emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave

  proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i

  radijskog programa) sa dokazom o registraciji ovog medija (ili više njih) iz

  Registra medija u Agenciji za privredne registre.

 

            Popunjenu i overenu Prijavu na Konkurs na propisanom Obrascu 1 (predlog projekta i budžet projekta) sa dokumentacijom podnosi odgovorno lice učesnika Konkursa na adresu: Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini" i sa naznakom „Ne otvarati".

  

VI OCENA PROJEKATA

  

            Ocenu projekata podnetih na Konkurs, kao i predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi Komisija koju će rešenjem imenovati Gradsko veće grada Smedereva.

            Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i predloženo lice ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

            Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji.      

            Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa i koja uz predlog za članove Komisije podnose i dokaz o registraciji.

 

VII POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

  

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove  Komisije.

            Uz predlog za člana Komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.

            Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu Komisije, da  pisanim putem  predlože  Gradskom veću grada Smedereva svoje članstvo u Komisiji.  

            Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije.

            Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

            Predlozi za članove Komisije dostavljaju se u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja u nedeljnom regionalnom listu Naše novine i na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

            Odluka o imenovanju Komisije donosi se u formi rešenja i objavljuje se na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs

 

 

VIII ODLUKA O IZBORU PROJEKATA

  

            Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem doneće Gradsko veće grada Smedereva, u formi rešenja, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije o raspodeli sredstava. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

            Skenirano Rešenje o raspodeli sredstava biće dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi i biće objavljeno na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

            Period implementacije projekta je najkasnije 31.12.2019. godine, a rok za podnošenje izveštaja 31.1.2020. godine.

 

IX NAPOMENE

  

            Na sva prava i obaveze koja nisu navedena u ovom Konkursu, primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći.

 

Broj 037-215/2019-07

U Smederevu, 22. aprila 2019. godine

  ZAMENIK GRADONAČELNIKA

GRADA SMEDEREVA

   Dejan Stošić
 
 
 
Dokumenta za preuzimanje: