U selu Lipe odata počast palim herojima Bijenalna nagrada - Jagošu Markoviću Aleksandru Berčeku - nagrada za životno delo „NUŠIĆEVA ERA, NAŠA MERA“ Predstavnici japanske kompanije „Mayekawa“ posetili Smederevo


JAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu

              Na osnovu članova 17., 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje) i članova 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 44. sednici održanoj 11. aprila 2017. godine, donelo je

 

 

JAVNI POZIV

za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu

  

  

I IZNOS I NAMENA SREDSTAVA

  

            Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

            Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja Grad Smederevo obezbeđuje iz svog budžeta sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u ukupnom iznosu od  1.000.000,00 dinara.

            Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta grada Smedereva za 2017. godinu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se odobrava po navedenom projektu iznosi 1.000.000,00 dinara.

            Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

           

II PRAVO UČEŠĆA

  

              Pravo učešća na Konkursu imaju:

            a) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi kod Agencije za privredne registre,

            b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj, biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija.

            Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na ovom Konkursu.

            Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, na Konkursu može učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

            Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

            Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

 

  

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKTA

  

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u

    oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim  

    standardima.

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ove glave, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

·     ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

·     ostvarivanje namene konkursa;

·     usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

·     identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

·     zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog  

      pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

·     usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i

     potrebama ciljnih grupa;

·     stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

·     merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

·     razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

·     stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta

     nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

·     stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

·     neophodnih resursa za realizaciju projekta;

·     stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  

     predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

·     preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

·     ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ove glave posebno se ocenjuje:

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da  se sličan slučaj neće ponoviti.

 

 

 

            Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekta:

            1. značaj projekta sa stanovišta interesa za javnost, odnosno informacije, ideje i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdan  interes da zna;

            2. pokrivenost područja emitovanja;

            3. tiraž kod štampanih medija;

            4. teritorija realizacije projekta i

            5. tradicija u poslovanju i tehnička i kadrovska opremljenost.

 

  

IV TRAJANjE JAVNOG POZIVA

  

            Konkurs se objavljuje na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs, kao i najmanje u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području grada Smedereva.

            Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim, odnosno u nedeljnim novinama Naše novine, koje se distribuiraju na području grada Smedereva i na veb-sajtu Grada Smedereva www.smederevo.org.rs i vidljiv je sve vreme trajanja konkursa.

 

V PRIJAVA

  

            Prijava na Konkurs podnosi se na prijavnom Obrascu 1 (popunjen predlog projekta i popunjen budžet projekta.), koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i može se preuzeti na veb-sajtu Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

            Podnosilac projekta dužan je da uz navedeni Obrazac 1, podnese i sledeću

  dokumentaciju:

            -dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

- dokaz o registraciji iz Registra medija u Agenciji za privredne registre;

- potvrda  Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u   prinudnoj naplati (da nema blokiran  račun);

- rešenje o poreskom identifikacionom broju - fotokopiju PIB-a;

- dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske  medije i

              Za elektronske medije dostaviti još i:

- dokaz o teritorijalnoj pokrivenosti emitovanja i

- programsku šemu.

            Za štampane medije dostaviti dokaz o distribuiranom tiražu.

            Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju sa dokazom o registraciji ovog medija (ili više njih) iz Registra medija u Agenciji za privredne registre.

 

            Popunjenu i overenu Prijavu na Konkurs na propisanom Obrascu 1 (predlog projekta i budžet projekta) sa dokumentacijom podnosi odgovorno lice učesnika preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva, Ulica omladinska broj 1, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu" i sa naznakom „Ne otvarati".

           

VI PROVERA DOKUMENTACIJE

  

            Učesnik Konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obavestiće se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

            Projekat učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

            Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na Konkursu, osim Obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 2. ove glave i njegov projekat se ne razmatra.

            Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

 

  

VII OCENA PROJEKATA

  

            Ocenu projekata podnetih na Konkurs, kao i predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi Komisija, koju će rešenjem imenovati Gradsko veće grada Smedereva.

            Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i predloženo lice ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

            Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji.      

            Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, i koja uz predlog za članove Komisije podnose i dokaz o registraciji.

 

VIII POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

  

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove  Komisije. Uz predlog za člana Komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.

            Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu Komisije, da  pisanim putem  predlože  Gradskom veću grada Smedereva svoje članstvo u Komisiji.  

            Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije.

            Predloge slati u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa.

            Odluka o imenovanju Komisije objavljuje se na veb-sajtu Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

 

IH ODLUKA O IZBORU PROJEKATA

 

            Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem doneće Gradsko veće grada Smedereva, u formi rešenja, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije o raspodeli sredstava.

            Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

            Skenirano Rešenje o raspodeli sredstava biće dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi i biće objavljeno na veb-sajtu Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

  

  

X NAPOMENE

  

            Na sva prava i obaveze koja nisu navedena u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 

 

Broj 037-187/2017-07

U Smederevu, 11. aprila 2017. godine

GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

dr Jasna Avramović

 

 Dokumenta za preuzimanje:

PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA - Word format
PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA - Pdf format
BUDžET PROJEKTA
JAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu